Hotărârea nr. 28/2003

privind selectarea ofertei pentru creditul necesar în vederea coofinanţării proiectului “Pasaj Rutier Superior în Satu Mare pe traseul DN. 19 – Petea”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


H O T Ă R Â R E A NR. 28 /24.04.2003

privind selectarea ofertei pentru creditul necesar în vederea coofinanţării proiectului “Pasaj Rutier Superior în Satu Mare pe traseul DN. 19 – Petea”Potrivit art. 5 alin. 6 şi Cap. 5, art. 48, alin. (1) din Legea nr. 189/1998 privind Finanţele Publice locale,
In conformitate cu prevederile art. 38, alin.2, lit. “m” şi art. 46, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă contractarea creditului în vederea cofinanţării sumei de 4.000.000 Euro a proiectului “Pasaj Rutier Superior în Satu Mare pe traseul DN. 19 – Petea” de la Banca Raiffesen Bank Satu Mare.

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare şi ec. Doina Năvală şef serviciu buget, contabilitate, salarizare, personal pentru semnarea contractului de creditare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat,
Leitner Stefan SECRETAR
Popan Mihai