Hotărârea nr. 26/2003

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local al municipiului Satu Mare Inspectoratului Teritorial de Cultura Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTARAREA nr.26/24.04.2003
privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local al
municipiului Satu Mare Inspectoratului Teritorial de Cultura Satu Mare
Având la bază prevederile art 38, alin.2, lit. „n” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
În temeiul art.46, alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului local a sumei de 25.000.000 lei Inspectoratului Teritorial de Cultura Satu Mare in vederea organizarii manifestarilor ocazionate de aniversarea a 300 de ani de la izbucnirea miscarii antihabsburgice , ed. a XIII-a.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat, Leitner Ştefan SECRETAR Popan Mihai