Hotărârea nr. 25/2003

privind taxa de închiriere temporară a locurilor publice în perioada 16 – 18 mai 2003 cu ocazia “Zilei oraşului Satu Mare”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
H O T Ă R Â R E A nr. 25/24.04.2003

privind taxa de închiriere temporară a locurilor publice în perioada 16 – 18 mai 2003
cu ocazia “Zilei oraşului Satu Mare”

Având în vedere prevederile HCL nr. 11/1997 privind stabilirea zilei de 14 mai ca Ziua municipiului Satu Mare, respectiv HCL 4 / 6.02.2003 privind organizarea manifestărilor,
Potrivit competenţelor oferite de disp. Art. 38 pct. 2 lit. f. art. 46. din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
In baza art. 12 a HCL nr. 10/2001 cu privire la stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar – gospodăresc, ordinea, curăţenia şi igiena publică în municipiul Satu Mare,
Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aprobă pe perioada desfăşurării sărbătorii “Zilei Oraşului Satu Mare” 16-18 mai, tarifele de utilizare temporară a locurilor publice după cum urmează:

- corturi ale producătorilor de bere cu suprafaţa de 100-300 mp.
Ambele locaţii
1000 USD la cursul BNR la data efectuării plăţii

- terase ale distribuitorilor de bere cu suprafeţe între 40 – 1000 mp.
Ambele locaţii
500 USD la cursul BNR la data efectuării plăţii

- Terase cu minuturi, băuturi, etc. cu suprafaţa de 21 –40 mp.
Locaţia principală
P-ţa 25 Octombrie + str. C. Coposu
8.000.000 lei
Locaţia conexă
P-ţa V. Lucaciu – P-ţa Libertăţii
6.000.000 lei
- rulote 10-20 mp
Locaţia principală
P-ţa 25 Octombrie + str. C Coposu
5.000.000 lei
Locaţia conexă
P-ţa V. Lucaciu - P-ţa Libertăţii
4.000.000 lei
- comercializare legume fructe
Locaţia principală
P-ţa 25 Octombrie + str. C Coposu
1.500.000 lei
Locaţia conexă
P-ţa V. Lucaciu - P-ţa Libertăţii
1.000.000 lei
- activităţi agrement copii (gonflabile, etc.)
Locaţia principală
P-ţa 25 Octombrie + str. C Coposu
3.000.000 lei
Locaţia conexă
P-ţa V. Lucaciu - P-ţa Libertăţii
2.000.000 lei
- comercializare industriale
Locaţia principală
P-ţa 25 Octombrie + str. C Coposu
1.500.000 lei
Locaţia conexă
P-ţa V. Lucaciu - P-ţa Libertăţii
1.000.000 lei
- alte activităţi - popcom, îngheţată,
Ambele locaţii
1.200.000 lei
-baloane, vată de zahăr, plăcinte
Ambele locaţii
800.000 lei
Aceste tarife vor fI plătite la data închirierii spaţiului şi constituie taxa de participare pentru comercianţi, în perioada 16-18 mai 2003

Art.2. Participarea comercinaţilor se va face numai cu acordul organizatoriului, Primăria municipiului Satu Mare.

Art.3. Suprafeţele solicitate vor fi înscrise în fişa de participare, care va constitui actul de încheiere a spaţiului respectiv.

Art.4. Comercianţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare (nu au fişă de participare, depăşesc cadrele stipulate în acestea) îşi pierd dreptul de utilizare al spaţiului şi vor fi sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare.

Art.5. Amplasarea comercianţilor se va face strict pe locurile destinate acestui scop, ocuparea amplasamentelor fiind făcută în ordinea completării fişei de participare şi achitării taxei.

Art.6. Sumele încasate din taxele de închiriere temporară a locurilor publice percepute pentru perioada 16 – 18 mai 2003 vor fi utilizate pentru organizarea manifestărilor ocazionate de Ziua Oraşului Satu Mare.

Art.7. Operaţiunile de încasări şi plăţi se vor derula prin conturile Primăriei municipiului Satu Mare nr. 210802304038806, nr. 246302204038806 şi nr. 245102024038804 deschise la Trezoreria municipiului Satu Mare.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat,
Leitner Ştefan SECRETAR
Popan Mihai