Hotărârea nr. 24/2003

privind organizarea celei de a VII-a ediţii a “Zilei oraşului Satu Mare” la data de 14, 17, 18 mai 2003, şi a întâlnirii oraşelor înfrăţite: Zutphen – Olanda, Wolfenbuttel – Germania, Nyiregyhaza – Ungaria, în perioada 12 – 18 mai 2003.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREH O T Ă R Â R E A NR. 24/24.04.2003

privind organizarea celei de a VII-a ediţii a “Zilei oraşului Satu Mare” la data de 14, 17, 18 mai 2003, şi a întâlnirii oraşelor înfrăţite: Zutphen – Olanda, Wolfenbuttel – Germania, Nyiregyhaza – Ungaria, în perioada 12 – 18 mai 2003.

In conformitate cu prevederile HCL nr. 11/1997, privind stabilirea zilei de 14 mai ca “Ziua Oraşului Satu Mare” respectiv a HCL nr. 4 / 6.02.2003, privind organizarea manifestărilor prilejuite cu aceasta ocazie,
Având în vedere H.G. nr. 461/2001, privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60 /2001 privind achiziţiile publice,
In baza Legii nr. 189/1998 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Potrivit competenţelor conferite de art. 38 alin. 2 lit. d şi lit. p. din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
In temeiul art. 46 al. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă RĂ Ş T E :

Art.1. Se aprobă Programul manifestărilor culturale, artistice şi sportive, ocazionate de sărbătorirea “Zilei oraşului Satu Mare”, respectiv programul întâlnirii oraşelor înfrăţite, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru organizarea manifestărilor prilejuite de cea de-a VII-a ediţie a “Zilei Oraşului”, respectiv a întâlnirii oraşelor înfrăţite , în limita maximă de 3,2 miliarde lei, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Decontarea cheltuielilor se va face din disponibilul Cap. 63. “gosp. Comunala” Subcap. 50 “Alte cheltuieli”, Cap. 51. “Autorităţi publice” şi Cap. 96. “cheltuieli cu destinaţie specială.”
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat,
Leitner Ştefan SECRETAR
Popan Mihai