Hotărârea nr. 22/2003

privind cererile de acordare a unor facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 SATU   MARE

H O T Ă R Â R E A  NR. 22 / 24.04.2003

privind cererile de acordare a unor facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren

        
Având în vedere prevederile artr. 49 din O.G. nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republic. şi   HCL nr. 100/05.12.2002 a Consiliului local al municipiului Satu Mare, privind aprobarea procedurii de acordare a facilităţii fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren în cazul persoanelor fizice,
    In conformitate cu dispoziţiile art. 25 şi art. 38 al. (2) lit.d. din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
    In temeiul art. 46 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
            Consiliul local al municipiului Satu Mare,

                H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se aprobă cererile de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
    Art.2. Se aprobă cererile de reducere cu 50 % a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în anexa 2 la prezenta hotărâre.
    Art.3. Se respinge cererile de scutire sau reducere a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, formulate de persoanele fizice prevăzute în Anexa nr.3 la prezenta lucrare.
    Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D.F.P.L. din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Art.5. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică..
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    Contrasemnat,
Leitner Ştefan                            SECRETAR
                                    Popan Mihai