Hotărârea nr. 21/2003

privind cererea unor firme de schimbare a încadrării din zona C. în zona D. a terenului situat pe str. Aurel Vlaicu nr. 72 – 74
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


H O T Ă R Â R E A NR. 21/A/24.IV.2003

privind cererea unor firme de schimbare a încadrării din zona C. în zona D. a terenului situat pe str. Aurel Vlaicu nr. 72 – 74


    Având în vedere cererea nr. 3625/27.02.2003 depusă de către mai multe firme cu sediul în Satu Mare str. Aurel Vlaicu nr. 71-74 prin care se solicită schimbarea încadrării terenului situat la aceasta adresa din zona C. în zona D.,
    Văzând H.C.L. nr. 37/1993 în temeiul  disp. Alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

        Consiliul local al municipiului Satu Mare,


                    H O T Ă R Ă Ş T E :

        Art.1.  Se respinge cererea nr. 3625/27.02.2003 prin care se solicită schimbarea încadrării din zona C în zona D a terenului situat în Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 72-74.

        Art.2. Prezenta hotărâre se comunică petenţilor.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    Contrasemnat,
Leitner Istvan                            SECRETAR
                                    Popan Mihai