Hotărârea nr. 20/2003

privind mandatarea primarului municipiului Satu Mare sa reprezinte in faţa instanţelor de judecata Consiliul local în cauza dos. nr. 822/2003 a Tribunalului Satu Mare, avand ca obiect revendicare
        SATU MARE
                            HOTĂRÂREA NR. 20/20.03.2003                        privind mandatarea primarului municipiului Satu Mare sa reprezinte in faţa instanţelor de judecata Consiliul local în  cauza dos. nr. 822/2003 a Tribunalului Satu Mare, avand ca obiect revendicare
Avand in vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare şi Raportul de specialitate al Serviciului Administrate Publica Locala, Juridic, Contencios, Arhivă,
In conformitate cu prevederile art. 12 pet. 5 şi 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publics şi regimul juridic al acesteia
În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se mandateaza Primarul municipiului Satu Mare sa reprezinte Consiliul local în cauza dos. nr. 822/2003 a Tribunalului Satu Mare, avand ca obiect un litigiu ce priveşte revendicarea unei suprafeţe de teren de 200 m.p. ce face parte din domeniul public al municipiului ( trotuar şi drum public pe b-dul Transilvania), in faţa tuturor instanţeler, putand exercita caile ordinare şi extraordinare de atac.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Primarul municipiului Satu Mare.

 PREŞEDINTE DE ŞEDIŢĂ                CONTRASEMNAT     KABAI ŞTEFAN                     SECRETAR,                                        POPAN MIHAI