Hotărârea nr. 18/2003

privind schimbarea destinatiei unor centrale termice şi trecerea din domeniul public în cel privat a instalaţiilor aferente acestora
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA NR. 18/20.03.2003
privind schimbarea destinatiei unor centrale termice şi trecerea din domeniul public în cel privat
 a instalaţiilor aferente acestora
Avand în vedere:
Art. 38 lit. ,,f" g"  şi art. 125(1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
HCL nr. 106/23.12.2002 modificata prin HCL nr. 5/06.02.2003 de aprobare a bugetului local pe anul 2003,
Art. 21,22,23 şi 25 din HGR nr. 909/1997 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, modificata şi completata cu HGR nr. 54/1997
Art. 10 alin. 2 şi Anexa 1, cap III, punct 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului şi al unitatii administrativ-teritoriale,
În temeiul:
Art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

Consiliul Local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă schimbarea destinatiei din centrala termica în sala de sport a CT 1 Carpati II- cladire, situata în str. Clabucet nr. 10/A în vederea realizării unei săli de sport pentru şcoala cu clasele. I-VIII nr. 8 ,,0. Goga".
Art. 2 Se aproba schimbarea destinatiei din centrala termica în sala de sport a CT 2 Micro 16 - clădire, situata în str. Maceşului nr. 3 în vederea realizării unei sali de sport pentru şcoala cu clasele I-VIII nr. 20.
Art. 3 Se aprobă schimbarea destinatiei din punct termic în sală de sport a PT Cap Pod Decebal - cladire, situata în str. Fântânii, fara numar în vederea realizarii unei sali de sport pentru Grupul Scolar Economic ,,Gheorghe Dragoş.
Art. 4 Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare instalatiile tehnologice şi retelele termice aferente centralelor şi punctelor termice mai sus amintite conform listei anexă nr. 1.
Art. 5 Se aprobă trecerea din administrarea RA Comunala  în administrarea Serviciului Public Exploatarea Spatiului Locativ a obiectivului CT 1 Carpati II- cladire, din aleea Clabucet nr. 10/A.
Art. 6 Se aprobă trecerea din administrarea RA Comunala  în administrarea Serviciului Public Exploatarea Spatiului Locativ a obiectivului CT 2 Micro 16 - clădire, din str. Măceşului nr. 3.
Art. 7 Se aproba trecerea din administrarea RA Comunala în administrarea Serviciului Public Exploatarea Spatiului Locativ a obiectivului PT Cap Pod Decebal - cladire, din str. Fântânii fără număr.
Art. 8 Predarea-primirea se va face pe baza de protocol în termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.
Art.9 Casarea şi valorificarea activelor corporale, instalatiilor tehnologice şi retelelor termice se va face cu respectarea legilor în vigoare, conform unei prealabile inventarieri.
Art. 10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Primarul municipiului Satu Mare, RA Comunala şi Serviciul Public Exploatarea Spatiului Locativ.


Preşedinte de şedinţă                                    Contrasemnat Secretar,
    Kabai Ştefan                                            Popan Mihai