Hotărârea nr. 17/2003

privind aprobarea programului strategic de investitii majore al municipiului Satu Mare în perioada 2003-2010
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA NR. 17/20.03.2003
privind aprobarea programului strategic de investitii majore al municipiului Satu Mare
în perioada 2003-2010
Avand în vedere:
 -HCL al municipiului Satu Mare nr. 38/27.06.2002 privind aprobarea Planului Strategic al municipiului Satu Mare,
 -Art. 38 lit ,,c"din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
În temeiul:
- Art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba Programul strategic de investitii majore a municipiului Satu Mare pe perioada 2003-2010, parte integranta din Planul Strategic al Primariei municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se încredinteaza Primarului municipiului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDIŢĂ                                CONTRASEMNAT SECRETAR,
KABAI ŞTEFAN                                    POPAN MIHAI