Hotărârea nr. 16/2003

privind concesionarea directă a suprafeţei de 5 mp. teren situat în SatuMare Bd. Independenţei bl. UH. 29.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                SATU MARE

H 0 T Ă RÂ R E A NR. 16 / 20.03.2003                 privind concesionarea directă a suprafeţei de 5 mp. teren situat în SatuMare Bd. Independenţei bl. UH. 29.

 Având în vedere adresa nr. 1972/4.02.2003 prin care dl. Horber Vasile solicitâ concesionarea directă a suprafeţei de 5 mp. teren, situat în municipiul Satu Mare, Bd. Independenţei bî. UH. 29, în vederea realizării accesului la spaţiul ce urmează a avea destinaţia de prezentare şi vânzare a produselor electronice şi atelier de reparaţii aparate electronice,
In baza art. 12.b., din Legea 50/1991, modificată prin Legea 453/2001,
Potrivit art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă concesionarea pe 20 de ani a suprafeţei de 5 mp. din terenul notat în c.f. 5605, nr. 3944/391, în vederea realizării accesului la spaţiul ce urmează a avea destinaţia de prezentare şi vânzare a produselor electronice şi atelier de reparaţii aparate eletronice, situat la parterul bl. UH. 29/2 Bd. Independenţei din municipiul Satu Mare, cu preţul de 3.000.000 lei/mp. + TVA în favoarea d-lui HORBER VASILE.
Art.2. Se aprobă contractul de concesiune conform anexei, cu plata integrală în momentul semnării contractului.
Art.3. Cu ducerea la îndeplmire se încredinţează Primăria Satu Mare.


 PREŞEDINTE DE SEDINTA                Contrasemnat,    Kabai Ştefan                            SECRETAR                                        Popan Mihai

 CONTRACT DE CONCESIUNE
încheiat azi................................în 4 exemplare
I. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract se încheie între : Primâria municipiului Satu Mare, având statutul juridic de administratie publicâ localâ, reprezentată prin :
ing. Horea Anderco               - primar                                 Popan Mihai                          - secretar
cu sediul în Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.l, având calitate de concedent, pe de o parte si HORBER VASILE domiciliat m Satu Mare, persoanâ fizicâ în calitate de concesionar.
In baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 16/20.III.2003 s-a încheiat prezentul contract de concesiune in următoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.l. Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea directă a suprafetei de 5 mp. teren reprezentată prin parcela cu nr.top. 3944/391 , cuprinsă în c.f. 5605, situat în Satu Mare, Bd. Independenţei bl. UH. 29. m vederea amenajării accesului direct la un spatiu comercial.
Art.2. Executarea accesului se va face în urma obtinerii autorizatiei de construire emisă de Primăria municipiului Satu Mare pe baza proiectului de executie.
Art.3. Durata de executie a lucrărilor va fi de maxim 6 luni de la obtinerea autorizatiei de construire.
III. TERMENUL CONTRACTULUI
 Art.4. Durata concesiunii este de 20 ani termen care curge de la data
semnării contractului.
IV. PRETUL CONCESIUNII
Art.5. Pretul concesiunii este de 3.000.000   lei/mp., stabilit prin Hotărârea Consiliului local nr. 16./20.III.2003.
V. MODALITATE DE PLATĂ
Art.6. Suma prevăzută la art.5. se va achita integral la momentul semnării contractului în contul concedentului nr. 212202074038806 deschis la Trezorerie Satu Mare.
 VI. OPLIGAŢIILE PĂRTILOR.
 Art.7. Concedentul are obligatia .
7.1. Să pună la dispozitie concesionarului terenul concesionat, liber de orice sarcini.
7.2. Să urmărească mersul lucrărilor de construire si încadrarea în termenele stabilite.
Art.8. Concesionarul are obligatia.
8.1. Să prezinte la cererea concedentului mai multe variante de realizare a obiectivului.
8.2. Să obtină toate avizele si acordurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire.
8.3. Să execute lucrările de construire a accesului la spatiu comercial numai după obtinerea certificatului de urbanism si autorizatie de construire eliberată de Primăria municipiului Satu Mare
8.4. Să nu depăsească termenul de executie a lucrărilor mentionat la art.4. al prezentului contract.
8.5. Să achite integral pretul de concesionare în momentul seemnării contractului.
Vll. INCJETAREA CONCESIUMI
Arf.9. Concesiunea poate înceta prin urmpătoarele modalităti:
9.1. prin retragere
9.2. prin renuntare.
9.1. Incetarea concesiunii prin rctragere
9.1.1. Concesiunea se retrage si contractul se reziliază în situatia în care concesionarul nu respectă obligatiile asumate prin contract.
9.1.2. Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intentiei sale concesionarului cu precizarea cauzelor care au determinat-o.
9.2. Incetarea concesiunii prin renunlare.
9.2.1. Concesionarul poate renunta la concesinne în cazul în care cauze obiective, justificate face imposibilă realizarea obiectivului la care s-a angajat.
9.2.2. Forta majoră exonerează partile de răspundere în ceea ce priveste îndeplinirea totală sau partială a obligatiilor ce le revin.
VIU. REZOLVAREA LITlGllLOR
Arl.10.  Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezcntului contract sunt de competenta Judecătoriei Satu Mare.
 IX.CLAUZE SPECIALE.
Nu s-a stabilit la data semnării contractului de concesiune.
Prezentul contract de concesiune s-a încheiat în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte si 2 pentru organele de control.CONCEDENT                                     CONCESIONAR
PRIMAR                                           SECRETAR                ing. Horea Anderco                                 Popan Miliai