Hotărârea nr. 15/2003

privind alocarea unor sume din bugetul Consiliului local Satu Mare pentru activitaţile culturale în anul 2003
CONSILIUL LOCAL AL MUNIC1PIULU1 SATU MARE
HOTĂRÂREA NR. 15 / 20.03.2003                                                                             privind alocarea unor sume din bugetul Consiliului local Satu Mare pentru activitaţile culturale în anul 2003

Studiind solicitarile instituţiilor de cultura de pe raza municipiului Satu Mare în scopul acordarii unui sprijin financiar în 2003,
În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 189/98 privind finanţele publice locale;
În baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit."n" şi "p" din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ;
In temeiul art.46, alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului local Satu Mare sumei de 1.020 milioane lei, conform repartizarii din unica anexa la prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Satu Mare şi solicitanţilor.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNAT,     KABAI ŞTEFAN                SECRETAR                        POPAN MIHAI