Hotărârea nr. 14/2003

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local Satu Mare activităţilor sportive pe anul financiar 2003

Consiliul Local Municipiului Satu Mare

 

HOTARAREA NR. 14 / 20.03.2003

<>privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local Satu Mare activităţilor sportive pe anul fmanciar 2003

 
<> 
<>Comisia nr. 4 a analizat cu discernământ solicitările asociaţiilor şi cluburilor sportive şi a constatat că fiecare dintre cereri demonstrează că espectivele asociaţii sunt participante la competiţii zonale, naţionale şi intemaţionale.
< />
< /><>Conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 189/98 privind finanţele publice locale;
 
 
<> In baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. "n" şi "p" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
< />
< /><>In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
 

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului local Satu Mare suma de 1.160 milioane lei, repartizată conform unicei anexe la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Satu Mare şi solicitanţilor.
<>
<>PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    Contrasemnat, <> 

Kabai Ştefan                                                                     SECRETAR
                                                                            POPAN MIHAIREPARTIZAREA
sumelor din bugetul Consiliului local Satu Mare activităţilor sportive pe 2003
Nr.crt. Asociaţia sportivâ Suma repart.
1 C.S. Voinţa-box 80 mil.lei
2 C.S.NordVestKarate 70 mil.lei
3 C.S. Fotbal tenis - Dinamo 30 mil.lei
4 Liceul cu program sportiv 300 mil.lei
5 C.S. Unio 200 mil.lei
6 Clubul sportiv municipal 40 mil.lei
7 C.S. Bridge Samantha 20 mil.lei
8 C.S. Samuraiul 50 mil.lei
9 C.S. Voinţa- şah 30 mil.lei
10 C.S. Buschido 35 mil.lei
11 As. de lupte 20 mil.lei
12 A.J.- de atletism 20 mil.lei
13 A.J. Sportul pentru toţi 20 mil.lei
14 Tumeul primăriilor 30 mil.lei
15 A.J. Fotbal 30 mil.lei
16 17 CS municipal – scrimă Cl.sp.Unio. Secţia HANDBAL 100 mil.lei 85 mil.lei

TOTAL                                                                                1.160 mil. lei