Hotărârea nr. 13/2003

privind suplimentarea listei spatiilor comerciale şi de prestari de servicii ce se vor scoate la vanzare conform Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA NR 13/20.03.2003

privind suplimentarea listei spatiilor comerciale şi de prestari de servicii ce se vor scoate la vanzare conform Legii nr. 550/2002.

Având în vedere propunerea de suplimentare a listei spatiilor comerciale şi de prestari de servicii ce se pot scoate la vanzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002, înaintata executivului de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 conform adresei nr. 3571/27.02.2003.

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 1 şi 3 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului şi a celor de prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor locale,

În temeiul prevederilor art. 46 alin 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba lista suplimentara a spatiilor comerciale şi de prestari de servicii care se vor scoate la vânzare conform prevederilor art. 5 pct. 1 din Legea nr. 550/2002, prevazute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţeaza Comisia pentru aplicarea Legii nr. 550/2002.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂCONTRASEMNAT
KABAI ŞTEFAN SECRETAR

POPAN MIHAI
PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE ANEXA NR.1

Lista suplimentara privind spatiile comerciale şi de prestări servicii ce se pot vinde conform prevederilor Legii nr.550/2002