Hotărârea nr. 12/2003

privind înlocuirea unui membru al Consiliului de administratie la R.A.Comunala Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MAREH O T Ă R Â R E A NR. 12/27.02.2003

privind înlocuirea unui membru al Consiliului de administraţie la R.A.Comunala Satu Mare


Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate, In conformitate cu prevederile art. 38 lit. j. Din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
In temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. 2 din aceeaşi lege,

Consiliul local al municipiului Satu MareH O T Ă R Ă Ş T E


Art.1. Se ia act de demisia înaintată de dl. Muncean Gheorghe din funcţia de membru al Consiliului de administraţie la R.A. Comunala Satu Mare.
Art.2. Se numeşte dl. BIRO VASILE, ca membru al Consiliului de administraţie în locul d-lui Muncean Gheorghe.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
Contrasemnat,
Livia Haidu SECRETAR
Popan Mihai