Hotărârea nr. 8/2021

hotarirea 8 - 20 ianuarie 2021 - modificare componenta comisii de specialitate CL

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTII’ICARI M RC-OCS SR UN ISO 9001:2015 II l)/<: SR EN ISO 14001:20 1S ZZS/M   SR ISO 4f.00l:ZI>IH 190/IIS SH ISO/IEC Z7OOI:ZO1H 019/SI

HOTĂRÂRE NR.8

privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, organizate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/3 din 11.11.2020, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 264/4 din 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 ianuarie 2021, la care participă 22 de consilieri locali din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 2032 din data de 19.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, organizate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/3 din 11.11.2020, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 264/4 din 20.11.2020, respectiv a comisiilor nr. 2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Văzând raportul nr. 2038 din 19.01.2021 întocmit de Serviciul APL, Registru Agricol si Arhivă, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/3 din 11.11.2020, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 264/4 din 20.11.2020, au fost organizate cele 5 (cinci) comisii ale Consiliului Local, pe domenii de specialitate, respectiv: nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; totodată, s-a stabilit ca aceste comisii să fie formate din câte 9 (nouă) consilieri;

Luând în considerare adresa nr. 7 din 18.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 1723 din 18.01.2021, prin care Partidul Ecologist Român, filiala Vâlcea ne-a comunicat ca domnul Nuică lonuț-Eduard să facă parte din comisia nr. 2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, înlocuind-o pe doamna Popescu luliana Maria, precum și din comisia nr. 3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, înlocuind-o pe doamna Bobeanu Maria, precum și adresa nr. 24 din 19.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 2026 din 19.01.2021, prin care Partidul Național Liberal - filiala Vâlcea ne-a comunicat opțiunea domnului Popa Constantin-Bogdan cu privire la comisiile de specialitate din care urmează să facă parte, respectiv comisiile nr. nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 "abțineri”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică componența comisiei nr. 2 de buget-finanțe, prognoze economico-sociale în sensul înlocuirii doamnei Popescu luliana-Maria - Partidul Ecologist Român cu domnul Nuică lonuț-Eduard.

 • (2) Consecință a modificării mai sus menționate, noua componență a comisiei nr. 2 este următoarea:

 • 1. Pîrvulescu Virgil - Partidul Național Liberal;

 • 2. Pavelescu Dumitru-Lucian - Partidul National Liberal;

 • 3. Crăciunescu Grigore - Partidul Național Liberal;

 • 4. Simoiu Cristian - Partidul Național Liberal;

 • 5. Gheorghiu Andrei-Florin - USR-PLUS;

 • 6. Grigorescu Remus - Partidul Social Democrat;

 • 7. Mihăilescu Gheorghe - Partidul Social Democrat;

 • 8. Nuică lonuț-Eduard - Partidul Ecologist Român;

 • 9. Savu Adrian-Nicușor - Partidul Ecologist Român.

Art.2. (1) Se modifică componența comisiei nr. 3 pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură după cum urmează:

 • a) în locul doamnei Banu Claudia - Mihaela - Partidul Național Liberal vine domnul Popa Constantin-Bogdan;

 • b) doamna Bobeanu Maria - Partidul Ecologist Român se înlocuiește de către domnul Nuică lonut - Eduard.

 • (2) Consecință a modificărilor mai sus menționate, noua componență a comisiei nr. 3 este următoarea:

 • 1. Popa Constantin-Bogdan - Partidul Național Liberal;

 • 2. Proteasa Radu-Eduard - Partidul Național Liberal;

 • 3. Strîmbei lonela-Nicoleta - Partidul Național Liberal;

 • 4. Bulacu Cezar-Florin - Partidul Național Liberal;

 • 5. Manda Petrișor - Alin - USR-PLUS;

 • 6. Lețu Fănel - Partidul Social Democrat;

 • 7. Amza Valeru - Partidul Social Democrat;

 • 8. Popescu luliana-Maria - Partidul Ecologist Român;

 • 9. Nuică lonuț -Eduard - Partidul Ecologist Român.

Art.3. (1) Se modifică componența comisiei nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură în sensul că în locul doamnei Banu Claudia-Mihaela - Partidul Național Liberal vine domnul Popa Constantin-Bogdan.

 • (2) Consecință a modificării mai sus menționate, noua componență a comisiei nr. 4 este următoarea:

 • 1. Pîrvulescu Virgil - Partidul Național Liberal;

 • 2. Popa Constantin-Bogdan - Partidul Național Liberal;

 • 3. Proteasa Radu-Eduard - Partidul National Liberal;

 • 4. Bulacu Cezar-Florin - Partidul Național Liberal;

 • 5. Gheorghiu Andrei-Florin - USR-PLUS;

 • 6. Popa Valentin-Adrian - Partidul Social Democrat;

 • 7. Mihăilescu Gheorghe - Partidul Social Democrat;

 • 8. Popescu luliana-Maria - Partidul Ecologist Român;

 • 9. Argeșanu Irina-Maria - Partidul Ecologist Român.

Art.4. (1) Se modifică componența comisiei nr. 5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement în sensul că în locul doamnei Banu Claudia-Mihaela - Partidul Național Liberal vine domnul Popa Constantin-Bogdan.

 • (2) Consecință a modificării mai sus menționate, noua componență a comisiei nr. 5 este următoarea:

 • 1. Popa Constantin - Bogdan - Partidul Național Liberal;

 • 2. Pavelescu Dumitru-Lucian - Partidul Național Liberal;

 • 3. Stan Narcisa-Mihaela - Partidul Național Liberal;

 • 4. Bulacu Cezar-Florin - Partidul Național Liberal;

 • 5. Rădulescu Andreea-Maria - USR -PLUS;

 • 6. Grigorescu Remus - Partidul Social Democrat;

 • 7. Dobrete Florentina-Adina - Partidul Social Democrat;

 • 8. Savu Adrian-Nicușor - Partidul Ecologist Român;

 • 9. Bobeanu Maria - Partidul Ecologist Român.

Art.5. în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, proiectul de hotărâre se transmite comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Serviciului APL, Registru Agricol și Arhivă.

PREȘEDINTE DE ȘED/NȚĂ, ^Xn75^trasemnează PENTRU LEGALITAT

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 20 ianuarie 2021