Hotărârea nr. 7/2021

hotarirea 7 - 20 ianuarie 2021 - desemnare reprezentanti CL in CEAC

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICARl MRC-OCS     SR EN ISO 9001:2015 4HI/C SR i:N ISO 14001 :Z01 r» 223/M   SR ISO 15001:20 I H 190/IIS SH ISO/IEC 2700 1:20 1H 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR.7

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 ianuarie 2021, la care participă 22 de consilieri locali din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.1622 din data de 15.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea, ca urmare a modificărilor survenite în componența Consiliului Local în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;

Văzând și Raportul nr.1624 din data de 15.01.2021, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Registru Agricol și Arhivă, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; urmare a propunerilor formulate, în plenul ședinței Consiliului Local privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.46/2020 prin care s-a aprobat rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021;

în aplicarea prevederilor art.11, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității”, precum și ale prevederilor alin.(4) al aceluiași articol, conform cărora din componența Comisiei pentru eveluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar face parte și un reprezentant al Consiliului Local;

în baza art.129, alin.(7), lit.a), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind numărul minim de 15 voturi "pentru” propunerile formulate în plenul ședinței, prevăzut în art.139, alin.(1) din actul normativ menționat, consemnat în procesul verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data adoptării prezentei, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • - Unităților de învățământ nominalizate în anexă;

  • - Persoanelor nominalizate în anexă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,^ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGĂLITATE

Grigore CRĂCIUNES


SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 20 ianuarie 2021

reprezentantii consiliului local al municipiului rân COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII (C.E UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIU

1NICU VÂLCEA IN .A.C) DIN CADRUL _ RAMNICU-VÂLCEA

Nr.

Unitatea de invatamant cu

Structura arondata (AR)

Reprezentantul

Crt.

personalitate juridica

Consiliului Local în C.E.A.C.

1.

Colegiul National "Alexandru

Lahovari”

Str. Grai. Praporgescu nr.19

Rădulescu Andreea-Maria

2.

Colegiul National "Mircea cel

Bătrân”

Str. Carol I nr.41

Proteasa Radu-Eduard

3.

Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab”

Str.Henri Coandă nr.21

Pavelescu Dumitru-Lucian

4.

Colegiul Economic

Str. Calea lui Traian nr.91

Simoiu Cristian

5.

Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”

Str. Republicii nr.19

Bulacu Cezar-Florin

6.

Liceul de Arte “Victor Giuleanu”, Str. Henri Coanda nr.23

Manda Petrisor-Alin 1

7.

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Nicolae”

Str. Antim Ivireanul nr.17

Grădiniță cu program normal ”Toti Sfinții”, Calea lui Traian nr.139

Popescu luliana-Maria

8.

Școala gimnaziala “Take lonescu”, Str. Calea lui Traian nr.128

Simoiu Cristian

9.

Școala gimnaziala “I. Gh. Duca”, Str. Marașești nr.14

Dobrete Florentina-Adina

10.

Școala gimnaziala nr.4,

Str. Calea lui Traian nr.97

Grădinița cu program prelungit “Dumbrava minunata”,

Str. Calea lui Traian nr.85

Dobrete Florentina-Adina

Grădinița cu program normal nr. 11 Copăcelu Str. Copăcelu nr. 182

11.

Școala gimnazială “Colonie”, Str. Caporal Hanciu nr.1

Grădinița cu program normal “Colonie”, Str. Caporal Hanciu nr.1

Dobrete Florentina-Adina

Grădinița cu program normal “Stolniceni”, Str. Stolniceni nr.168

12.

Școala gimnazială nr.10

Str. Luceafărului nr.7

Stan Narcisa-Mihaela

13.

Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1,

Aleea Teilor nr.5

Proteasa Radu-Eduard

14.

Școala gimnazială “Anton Pann”

Str. Lucian Blaga nr.3

Lețu Fănel

15.

Școala gimnazială nr.5,

Bd. Tudor Vladimirescu nr.27

Școala gimnazială Goranu,

Popa Constantin-Bogdan

Str. Straubing nr.39

Grădiniță cu program normal Goranu,

Str. Goranu nr.20

Grădiniță cu program prelungit "Nicolae Bălcescu”

Bd. Nicolae Bălcescu nr.30

Grădinița cu program normal Nr.2,

Bd. Tudor Vladimirescu nr.29

16.

Școala gimnaziala Nr.13,

Str. Nichita Stănescu nr. 1

Grădinița cu program prelungit Nr.14,

Dobrete Florentina-Adina

Str. Nicolae lorga nr. 1

Grădinița cu program normal Nr.6,

Str. Marin Sorescu nr.3A

Grădinița cu program prelungit Ostroveni 3, Str. Ostroveni nr.2

17.

Grădinița cu program prelungit Nord 2,’

str. Constantin Brâncuși nr.7

Popescu luliana-Maria

18.

Grădinița cu program prelungit Nord 1,

Str. Rapsodiei nr.9

Grădinița cu program normal nr.7, Str. Rapsodiei nr.9

Pavelescu Dumitru-Lucian

19.

Grădinița cu program prelungit Ostroveni 2,

Aleea Zorelelor nr.2

Grădinița cu program normal Lizuca,

Str. Calea lui Traian nr.96

Bobeanu Maria

20.

Grădinița cu program prelungit Traian,

Str. Grigore Procopiu nr.8

Grădinița cu program normal Nr.16, Str. Nicolae Titulescu nr.11, bl.85 bis

Strîmbei lonela-Nicoleta

21.

Grădinița cu program prelungit “Cozia”,

Str. Regina Maria nr.14

Mihăilescu Gheorghe

22.

Colegiul Energetic,

Aleea Prof. Sergiu Purece nr.10

Savu Adrian-Nicușor

23.

Liceul tehnologic “Căpitan Nicolae Plesoianu”

Str. Gabriel Stoianovici nr.5

Școala gimnazială ”Spiru Ha ret ”,

Str. Știrbei Vodă nr.111

Crăciunescu Grigore

Grădiniță cu program normal Nr.5,

str. Știrbei Vodă nr.113

24.

Liceul Tehnologic Forestier

Str. Calea lui Traian nr.195-197

Școala gimnazială

Waldorf,

Str. Calea lui Traian nr.170

Popa Constantin-Bogdan

Grădinița cu program prelungit Waldorf,

Str. Calea lui Traian nr.170

25.

Liceul Tehnologic Ferdinand I

Aleea Teilor nr.1

Bulacu Cezar-Florin

26.

Liceul Tehnologic General Magheru,

Str. Calea lui Traian nr.43

Savu Adrian-Nicușor

27.

Clubul Sportiv Școlar

Str. Carol I nr.45 bis

Bobeanu Maria

28.

Grădinița ”HAPPY KIDS”, Școala primară ”DISCOVERY KIDS”

Str. Știrbei Vodă nr. 107, str. Nicolae

Epure nr.8, str. Grigore Procopiu

Școala primară "Discovery Kids”

Argeșanu Irina-Maria

nr.25

29.

Grădinița cu program prelungit "Principesa Maria” Râmnicu Vâlcea

Str. Lespezi nr.10

Popescu luliana-Maria

Hotărârea Cpn'sil