Hotărârea nr. 5/2021

hotarirea 5 - 20 ianuarie 2021- utilizare excedent an 2020

ROMAN IA

județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 0001:2015 410/C SIU-N ISO 14001:2015 223/M   SH ISO 15001:20IR 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201R O 19/SI

HOTĂRÂREA NR.5 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 ianuarie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 202736 din 12.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind:

 • - aprobarea utilizării excedentului bugetului local la data de 31.12.2020, în sumă de 4.784.281,20 lei, în anul 2021, astfel: 4.699.647,20 lei în secțiunea de dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, conform prevederilor art.58, lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și 84.634,00 lei în secțiunea de dezvoltare pentru continuarea proiectului "Educația - Calea spre un viitor mai bun” derulat de Școala Gimnazială Colonie;

 • - aprobarea utilizării sumei de 721.293,93 lei reprezentând excedentul anului 2020 al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secțiunea funcționare, pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secțiunea dezvoltare și pentru acoperirea golurilor temporare de casă, în anul 2021;

 • - aprobarea utilizării sumei de 2.318,57 lei reprezentând excedentul creditelor interne în anul 2020, pentru proiectul "Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab” în anul 2021;

Văzând Raportul nr. 202739 din 12.01.2021 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, cu următorul amendament: "pentru art. 1 să se înființeze o comisie mixtă care să analizeze cuantumul excedendului și deficitului înregistrat la nivelul anului 2020", precum și amendamentul propus în plenul ședinței de către domnul consilier local Pîrvulescu Virgil "deblocarea sumelor pentru investiții propuse spre a fi realizate din excedentul bugetar al anului 2020 se va face după verificarea realității datelor prezentate prin constituirea unei comisii speciale, având la baza prevederile art. 127 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, iar în urma acestor verificări comisia va prezenta un raport cu aspectele constatate cu privire la nivelul excedentului bugetar. Comisia specială va fi înființată în baza unui proiect de hotărâre promovat de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea în ședința ordinară ce urmează a avea loc până la sfârșitul lunii ianuarie 2021. Perioada de funcționare a comisiei: 1-19 februarie 2021, aceasta putând fi prelungită în funcție de modul în care îi sunt puse la dispoziție documentele, iar dacă se impune solicitarea de verificări ce intră în competența altor instituții, până la data primirii rezultatelor verificărilor solicitate. Număr membri comisie: 5, PNL - 2 membri, USR - 1 membru, PSD - 1 membru și PER - 1 membru", amendament supus la vot și care a întrunit 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă” și o "abținere”;

în temeiul prevederilor art.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3155 din 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 6 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Deblocarea sumelor pentru investiții propuse spre a fi realizate din excedentul bugetar al anului 2020 se va face după verificarea realității datelor prezentate prin constituirea unei comisii speciale, având la bază prevederile art.127 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, iar în urma acestor verificări comisia va prezenta un raport cu aspectele constatate cu privire la nivelul excedentului bugetar. Comisia specială va fi înființată în baza unui proiect de hotărâre promovat de Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea în ședința ordinară ce urmează a avea loc până la sfârșitul lunii ianuarie 2021. Perioada de funcționare a comisiei: 1-19 februarie 2021, aceasta putând fi prelungită în funcție de modul în care îi sunt puse la dispoziție documentele, iar dacă se impune solicitarea de verificări ce intră în competența altor instituții, până la data primirii rezultatelor verificărilor solicitate. Număr membri comisie: 5, PNL - 2 membri, USR - 1 membru, PSD - 1 membru și PER - 1 membru.

 • (2) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local la data de 31.12.2020, în sumă de 4.784.281,20 lei, în anul 2021, astfel:

 • a) 4.699.647,20 lei în secțiunea de dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, conform prevederilor art.58, lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) 84.634,00 lei în secțiunea de dezvoltare pentru continuarea proiectului "Educația - Calea spre un viitor mai bun” derulat de Școala Gimnazială Colonie.

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 721.293,93 lei reprezentând excedentul anului 2020 al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secțiunea funcționare, pentru efectuarea de cheltuieli la secțiunea dezvoltare și pentru acoperirea golurilor temporare de casă, în anul 2021, astfel:

 • - 30.238,44 lei - Colegiul Energetic;

 • - 18.847,25 lei - Colegiul Național Mircea cel Bătrân;

 • - 518.085,12 lei - Liceul Sanitar Antim Ivireanu;

 • - 15.826,69 lei - Liceul Tehnologic Forestier;

 • - 27.192,99 lei - Liceul Tehnologic General Magheru;

 • - 23.417,01 lei - Liceul Tehnologic N. Pleșoianu;

0,30 lei - Seminarul Teologic Sf. Nicolae;

 • - 13.065,66 lei - Școala Gimnazială nr.4;

 • - 11.913,72 lei - Școala Gimnazială nr.5;

 • - 10.946,35 lei - Grădinița cu program prelungit Nord 1;

581,16 lei - Grădinița cu program prelungit Cozia;

 • - 30.025,19 lei - Grădinița cu program prelungit Traian;

 • - 21.154,05 lei - Grădinița cu program prelungit Ostroveni 1.

Art.3. Se aprobă utilizarea sumei de 2.318,57 lei reprezentând excedentul creditelor interne în anul 2020, pentru proiectul "Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab” în anul 2021.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico - Financiară.                                                         //

Art.5, Prezenta hotărâre se comunică în copie: Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Economico-Financiară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,r 'CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Grigore CRĂCIUNES^f ;    / K* H SECRETAR GENERAL,

71 ' I /]          , I w i                  .____■ £ i _ rMFk/Mi I

jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 20 ianuarie 2021