Hotărârea nr. 47/2021

hotarirea 47 - 31 martie 2021 - desemnare a doi consilieri locali pentru evaluarea profesionala a secretarului general al municipiului

ROMÂNIA județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


SR l'N ISO MOI) 1:2015 4 l(l/(. SR EN ISO I 400 I: ^0 I % 223/M Sil ISO 15001:2IUH l'H)/l|S SU ISO/IEC 700 1:201H 01'1/SI


HOTĂRÂREA NR.47

privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.2251 din data de 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul nr.2252 din data de 20.01.2021, întocmit de Direcția Resurse Umane, avizul comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ținând seama de propunerile formulate în plenul ședinței pentru desemnarea următorilor consilieri în comisia susmenționată, respectiv: domnul Pîrvulescu Virgil, domnul Pavelescu Dumitru Lucian, domnul Grigorescu Remus și doamna Argeșanu Irina-Maria;

în temeiul prevederilor:

 • - art. 1, art. 17-19 și art.22 din Anexa nr.6 - Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • - art.485, alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

în baza art.129, alin.(2), lit.a), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art. 139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și întrunind:

 • - domnul Pîrvulescu Virgil - 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă”, 1 vot nul și 0 abțineri, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi;

 • - domnul Pavelescu Dumitru Lucian - 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă”, 1 vot nul și 0 abțineri, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi;

 • - domnul Grigorescu Remus - 10 voturi "pentru” , 8 voturi "împotrivă”, 5 voturi nule și 0 abțineri, propunere neadoptată întrucât nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi;

 • - doamna Argeșanu Irina-Maria - 10 voturi "pentru” , 8 voturi "împotrivă”, 5 voturi nule și 0 abțineri, propunere neadoptată întrucât nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se nominalizează 2 (doi) consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează :

 • 1. domnul Pîrvulescu Virgil;

 • 2. domnul Pavelescu Dumitru Lucian.

 • (2) Comisia de evaluare, formată din primar și cei doi consilieri locali nominalizați la alin.(1), se va constitui prin dispoziția primarului, iar secretariatul comisiei va fi asigurat de un funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărârea se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Persoanelor nominalizate la art. 1.