Hotărârea nr. 46/2021

hotarirea 46 - 31 martie 2021 - reorganizare componenta Comisie Locala de Ordine Publica

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS Slt EN ISO 9001:2015 410/C SUEN ISO I 1001:2015 ZZ3/M SK ISO 45001:201H 190/IIS SK ISO/IEC 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 46

privind reorganizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 10848 din 22.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind reorganizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea;

Văzând și raportul nr. 10850 din 22.03.2021 întocmit de Direcția Poliției Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de propunerile formulate în plenul ședinței privind desemnarea următorilor consilieri în Comisia Locală de Ordine Publică, respectiv: Simoiu Cristian; Popa Constantin - Bogdan și Gheorghiu Andrei - Florin;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/2011 s-a constituit, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, Comisia Locală de Ordine Publică a cărei componență este stabilită conform art. 28 alin. (2) din Legea nr.155/2010 din: primar, șeful unității/structurii teritoriale a Poliției Române sau reprezentantul acestuia, șeful poliției locale, secretarul unității administrativ - teritoriale și 3 consilieri locali desemnați de autoritatea deliberativă;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2011 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, potrivit căruia, funcția de președinte al comisiei locale este îndeplinită de către Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, iar calitatea de membru al comisiei locale se pierde în cazul în care acesta nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa;

Luând în considerare că, de la data ultimei modificări a componenței Comisiei Locale de Ordine Publică și până în prezent, au intervenit modificări în componența Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, urmare a desfășurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;

în temeiul prevederilor art.28 alin.(2) din Legea nr. 155/2010, a poliției locale, republicată, coroborate cu prevederile art. 5, alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2011;

în baza art.129 alin. (2), lit.d), coroborate cu alin.(7), lit.g), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind 12 voturi "pentru” desemnarea domnilor Simoiu Cristian; Popa Constantin- Bogdan și Gheorghiu Andrei - Florin în Comisia Locală de Ordine Publică, 9 voturi "împotrivă” și 2 voturi nule,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se reorganizează Comisia Locală de Ordine Publică, constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din 11.01.2011, în următoarea componență:

 • a) Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea - președinte;

 • b) Șeful Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea/reprezentantul acestuia -membru;

 • c) Șeful Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea           - membru;

 • d) Secretarul general al municipiului Râmnicu Vâlcea           - membru;

 • e) dl. consilier local Simoiu Cristian                               - membru;

 • f) dl. consilier local Popa Constantin - Bogdan                   - membru;

 • g) dl. consilier local Gheorghiu Andrei - Florin                    - membru.

 • (2) Comisia Locală de Ordine Publică, reorganizată conform alin.(1), va îndeplini atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al acestei comisii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2011.

 • Art.2. începând cu data prezentei, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

 • Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Politiei Locale.

 • Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • • Primarului municipiului;

 • • Direcției Resurse Umane;

 • • Direcției Poliției Locale;

 • • Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • • Membrilor prevăzuți la art. 1.


ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT/TE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021