Hotărârea nr. 45/2021

hotarirea 45 - 31 martie 2021 - desemnare reprezentanti CL in comisia de repartizare a locuintelor sociale

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIl-'ICARI MRC-OCS SR EN ISO 9001 iZOlȘ 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SH ISO 45001:2I)1H 190/HS SR ISO/IEC 27001:2() 1 H 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR.45

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.10777 din data de 22.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la desemnarea a 5 (cinci) reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor sociale;

Văzând Raportul nr.10779 din data de 22.03.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ținând seama de propunerile formulate în plenul ședinței pentru desemnarea a 5 (cinci) consilieri locali care să facă parte din comisia susmenționată, respectiv: domnul Pîrvulescu Virgil, Stan Narcisa-Mihaela, Strîmbei lonela-Nicoleta, Proteasa Radu-Eduard și Gheorghiu Andrei-Florin ;

Ținând seama de noua componență a Consiliului Local rezultată în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.114/1996, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.21, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.q), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și întrunind:

 • - domnul Pîrvulescu Virgil - 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă”, 2 voturi nule și 0 abțineri, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi;

 • - doamna Stan Narcisa-Mihaela - 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă”, 2 voturi nule și 0 abțineri, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi;

 • - doamna Strîmbei lonela-Nicoleta - 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă”, 2 voturi nule și 0 abțineri, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi;

 • - domnul Proteasa Radu-Eduard - 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă”, 2 voturi nule și 0 abțineri, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi;

 • - domnul Gheorghiu Andrei-Florin - 12 voturi "pentru”, 10 voturi "împotrivă”, 2 voturi nule și 0 abțineri, propunere adoptată întrucât a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv 12 voturi,

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt.1. Se desemnează 5 (cinci) reprezentanți ai Consiliului Local în comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, după cum urmează:

 • 1. domnul Pîrvulescu Virgil;

 • 2. doamna Stan Narcisa-Mihaela;

 • 3. doamna Strîmbei lonela-Nicoleta;

 • 4. domnul Proteasa Radu-Eduard;

 • 5. domnul Gheorghiu Andrei-Florin.

 • Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

 • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Membrilor prevăzuți la art.1.



  Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021