Hotărârea nr. 44/2021

hotarirea 44 - 31 martie 2021 - convocare AGA de la ETA SA sa numeasca administratorii provizorii

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


C E RTI El C A RI M RC-OCS      SH l-N IS()9(H)l:201f. 110/C Sl< EN ISO I400 1:20 1 5223/M SR IM) 4500 1:20IH 190/IIS   SR ISO/IEC 27001:201H 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR. 44

privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea

procedurii de selecție a administratorilor

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 11200 din data de 24.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la:

 • - convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A., de către municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la această societate, conform prevederilor art.64A1, alin.(3) și alin.(4) din O.U.G nr.109/2011, în data de 09.04.2021, ora 13,00, la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni;

 • - numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. dintre propunerile de candidați prezentate de acționarul unic la această societate - municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să numească administratorii provizorii dintre propunerile de candidați susprezentate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni;

Văzând raportul nr.11664 din 26.03.2021 întocmit de Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă și L10/2001 - Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de nominalizările formulate în plenul ședinței reprezentând propuneri de candidați ce urmează a fi numiți ca administratori provizorii, respectiv: Baltac Ion, Borza Florian, Cîrstescu Florin Vasile, Davidescu Andi Ștefan, Diaconu Gheorghe, Mardale Nicolae, Mărgărita Marius, Mărginean Rodica, Pletea Ștefan Alexandru și Răduț Florin;

Având în vedere că durata mandatului administratorilor de la societatea ETA S.A. încetează la data de 9 aprilie 2021, urmând a fi declanșată, prin grija autorității publice tutelare, procedura de selecție pentru 5 (cinci) posturi de membri în consiliul de administrație;

în temeiul prevederilor art.3, pct.2, lit.b) și ale art.64A1, alin.(3) - (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.4.3.2, lit.b) coroborat cu art.4.3.6 din Actul Constitutiv al societății ETA S.A.;

în baza art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d) și alin.(14), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și întrunind:

 • - Baltac Ion - 11 voturi "pentru” și 12 voturi "împotrivă”, propunere care nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru”;

 • - Borza Florian - 12 voturi "pentru” și 11 voturi "împotrivă”, propunere care a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru";

 • - Cîrstescu Florin Vasile - 12 voturi "pentru" și 11 voturi "împotrivă”, propunere care a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru”;

 • - Davidescu Andi Ștefan - 11 voturi "pentru” și 12 voturi "împotrivă", propunere care nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru”;

 • - Diaconu Gheorghe - 11 voturi "pentru” și 12 voturi "împotrivă”, propunere care nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru”;

 • - Mardale Nicolae - 12 voturi "pentru” și 11 voturi "împotrivă”, propunere care a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru";

 • - Mărgărita Marius - 11 voturi "pentru” și 12 voturi "împotrivă”, propunere care nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru”;

 • - Mărginean Rodica - 11 voturi "pentru” și 12 voturi "împotrivă”, propunere care nu a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru”;

 • - Pletea Ștefan Alexandru - 12 voturi "pentru” și 11 voturi "împotrivă”, propunere care a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru”;

 • - Răduț Florin - 12 voturi "pentru” și 11 voturi "împotrivă”, propunere care a întrunit numărul minim de voturi prevăzut de art.139, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 12 voturi "pentru";

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA S.A., convoacă Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate, în conformitate cu prevederile art.64A1, alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011, în data de 09.04.2021, ora 13,00, la sediul societății, pentru numirea administratorilor provizorii la această societate, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni.

 • A rt.2. Numirea administratorilor provizorii de către Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. se va face dintre propunerile de candidați prezentate de acționarul unic la această societate - municipiul Râmnicu Vâlcea - respectiv:

 • 1. domnul Borza Florian;

 • 2. domnul Cîrstescu Florin Vasile;

 • 3. domnul Mardale Nicolae;

 • 4. domnul Pletea Ștefan Alexandru;

 • 5. domnul Rădut Florin.

 • Art.3. Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să numească administratorii provizorii din propunerile de candidați menționate la art.2. până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni.

Art.4. Proiectul contractului de mandat este cel avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.147 din data de 29.03.2017, iar remunerația administratorilor provizorii va fi cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.513 din 28.12.2017.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - societății ETA S.A.;

 • - reprezentanților municipiului în A.G.A de la societatea ETA S.A.