Hotărârea nr. 43/2021

hotarirea 43 - 31 martie 2021 - suplimentare numar locuri asistenti personali

ROMAN IA

Județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO VOCI I :^() ir. 4 U»/C SR EN ISO I 1001:21) 15 22 </M SR ISO 45001:20111 I9O/HS SR ISO/IEC 2700 1 :?0 I H 0 I 9/SI

HOTĂRÂREA NR.43

privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.1567 din data de 23.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la suplimentarea, pentru semestrul I al anului 2021, cu 30 de locuri a numărului de 1700 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Văzând, de asemenea, și Raportul nr.1568 din data de 23.03.2021, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor:

V art.40, art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

art.6, alin.(1) și (2) din HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

art.86, art.87 și art.88 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

art.5, alin.(3), lit.b) și Anexa 5 la Legea nr.15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

art.4, alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.b), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Pentru semestrul I al anului 2021 se aprobă suplimentarea cu 30 de locuri a numărului de 1700 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

(2) în proiectul de buget pentru anul 2021, înaintat în cursul lunii ianuarie 2021 către Direcția Economico-Financiară, au fost fundamentate sumele necesare și pentru plata acestor drepturi.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției de Asistență Socială Rm. Vâlcea.

    PREȘEDINTE DEȘI Grigore CRĂCIUN


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021