Hotărârea nr. 42/2021

hotarirea 42 - 31 martie 2021 - aprobare Plan actiune servicii sociale pentru anul 2021

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SH EN ISO VOI> 1:2015 410/<: SU l-N ISO 14()<>l:2mr» 223/M SH ISO 45001:201H 190/HS SR ISO/IEC 27(1(11:20111019/SI

HOTĂRÂREA NR. 42

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.1569 din 23.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021;

Văzând raportul nr. 1570 din 23.03.2021 întocmit de Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile art.112 alin.(3), lit.b) și art. 118 alin.(1) și (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulerioare, ale art.5 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit. b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistentă Socială. J                                                                                    )

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției de Asistentă Socială.

9                                                              9


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^, Grigore CRĂCIUNEȘfflJCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANEXA Nr._____    _ b

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL


PLAN ANUAL DE ACȚIUNE privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlce. pentru anul 2021

în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, ale HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și ale Ordinului MMJS nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, autoritățile publice locale au obligația de a elabora Planul anual de acțiune privind serviciile sociale care să cuprindă date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice dar și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

Pentru Municipiul Rm.Vâlcea, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale, numit în continuare Plan, este elaborat de către Direcția de Asistență Socială Rm.Vâlcea (DAS) în acord cu prevederile legislației naționale din domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, familiei și copilului, a altor categorii expuse riscului marginalizării și excluderii sociale, precum și în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategiile de dezvoltare locale / județene (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022, aprobată prin HCJ nr.149/2015 și domeniile prioritare de acțiune din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Rm. Vâlcea 2014-2020, aprobată prin HCL nr.382/2017;

în același scop, DAS a avut în vedere și opiniile furnizorilor publici și privați de servicii sociale existenți la nivelul municipiului Rm.Vâlcea, transmise electronic, și care au fost consemnate în Procesul-verbal nr.505/11.02.2021):

 • • Asociația “Centrul pentru Familie”

 • • Arhiepiscopia Râmnicului

 • • Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România - Filiala Vâlcea (ASCHFR)

 • • Căminul pentru Persoane Vârstnice Rm.Vâlcea

 • • Asociația Nevăzătorilor Vâlcea - Filiala Vâlcea

 • • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

Planul urmărește dezvoltarea serviciilor sociale deja existente, dar și crearea altora noi, în scopul satisfacerii optime, cu respectarea standardelor minime obligatorii de calitate, a nevoilor tot mai diversificate înregistrate în rândul populației vulnerabile din municipiu.

Acordarea serviciilor sociale se realizează ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure îndeplinirea misiunii DAS Rm.Vâlcea și realizarea scopului propus, respectiv menținerea funcționalității sociale a persoanelor în comunitate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora.

Categoriile de persoane vulnerabile social care fac obiectul măsurilor propuse a fi cuprinse în Planul local de acțiuni al DAS Rm.Vâlcea, sunt următoarele:

 • a) copiii și familiile acestora (probleme sociale identificate: insuficiența veniturilor, abuz, condiții improprii de locuit, conflicte intergeneraționale mai ales între bunici și copiii pe care îi îngrijesc ca urmare a plecării părinților în străinătate);

 • b) persoanele cu dizabilități, copii sau adulți (probleme sociale identificate: insuficiența profesioniștilor în servicii specializate, venituri limitate, dificultăți în ocuparea unui loc de muncă, absența la nivel de municipiu a unor servicii sociale specializate-centre de zi, centre respiro);

 • c) persoanele vârstnice (probleme sociale identificate: sănătate precară, venituri insuficiente raportat la nevoi, absența suportului aparținătorilor, izolare, lipsa sprijinului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic pentru a preveni abandonul sau instituționalizarea, insuficiența serviciilor medico-sociale din județ);

 • d) alte persoane aflate în situații de risc social, inclusiv persoane defavorizate de etnie romă (probleme identificate: lipsa educației pentru sănătate, insuficiența sau absența veniturilor, dificultăți în obținerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării/studiilor, condiții improprii de locuit, adicții, lipsa de informare, lipsa actelor de identitate)

Implementarea Planului se va realiza de către DAS Rm.Vâlcea în colaborare cu celelalte instituții publice cu responsabilități în domeniul social și cu organizațiile din sectorul neguvernamental.

Obiectivul general al Planului este consolidarea unui cadru instituțional al înființării și organizării serviciilor sociale de calitate, sustenabile, în concordanță cu nevoile și situațiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echilibrată a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul municipiului.

Principalii indicatori vizați pe parcursul procesului de monitorizare a Planului sunt:

prevenirea și combaterea riscului marginalizării și excluderii sociale, concomitent cu promovarea incluziunii sociale;

identificarea măsurilor asistențiale care să conducă la creșterea calității vieții beneficiarilor serviciilor;

actualizarea periodică a informațiilor existente la nivel local cu privire la beneficiarii serviciilor sociale, în special a nevoilor acestora și a resurselor disponibile

Prezentul Plan de acțiune poate fi revizuit în funcție de necesități și de actele normative apărute pe parcurs.

CAPITOLUL I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

A. Servicii sociale existente la nivel local1

Nr.

crt

Furnizor

Cod serviciu s

ocial

De

numire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții beneficiari

Alte surse

1

DAS Rm.Vâlcea

8790 CR-PFA-II

Centrul social de urgență Ioana Rm. Vâlcea

21

75%

500.000

2

Primăria

Rm.Vâlcea -DAS

8730 CR-V

[I

Căminul pentru persoane vârstnice Rm.Vâlcea

80

65%

2.952.000

1.500.000

I

3

Asociația “Centrul pentru Familie”

8899 CZ-C

-II

Centrul de zi pentru copii

12

58%

8.000

232.150

4

Arhiepiscopia Râmnicului

8899 CZ-PN-III

Centru de consiliere și sprijin -Serviciu social acordat în comunitate persoanelor adulte

40

100%

30.000

5

ASCHFR -Filiala

Vâlcea

8891 CZ-C-

-III

Centrul de zi Cozia pentru copii cu handicap neuromotor

20

100%

52.500

100.000

6

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C

-I

Centrul de plasament Ana

30

15

1.595.970

7

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C

-I

Centrul pentru copilul cu dizabilități Rm.Vâlcea

28

20

1.909.964

8

DGASPC Vâlcea

8790 CZ-C-

-III

Centrul de Zi de îngrijire și recuperare pentru copilul cu dizabilități Rm.Vâlcea

35/zi

24/zi

811.440

9

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-

-I

Complex familial     pentru

recuperarea copilului cu dizabilități - Rm.Vâlcea (căsuța

nr.1)

12

11

781.428

10

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-

Complex     familial     pentru

recuperarea copilului cu dizabilități - Rm.Vâlcea (căsuța nr.2)

12

9

781.428

' Datele cu privire la serviciile licențiate (denumire, cod, capacitate) au fost preluate de pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, sumele reprezentând bugetul aferent serviciilor - acolo unde sunt precizate - fiind cele comunicate de către reprezentanții furnizorilor acestora.

-3

11

DGASPC Vâlcea

8790 CRMC-I

Serviciul Casa Materna Troianu

12

DGASPC Vâlcea

8790 CR-VD-III

Locuință protejată pentru victimele violenței domestice

13

DGASPC Vâlcea

8790-CR-VD-l

Centrul     pentru     victimele

violenței în familie Troianu

14

DGASPC Vâlcea

8790-CR-C-l

Complex de apartamente -Locuințe de tip familial (8 apartamente)

15

DGASPC Vâlcea

8790 -CR-II

Centrul de tranzit Rm.Vâlcea

16

DGASPC Vâlcea

8790-CR-C-ll

Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat, exploatat

17

DGASPC Vâlcea

8790-SF-C

Servicii pentru copilul în plasament la rude / familii / persoane / asistent maternal

18

DGASPC Vâlcea

8891-CZ-C-VII

Compartiment           pentru

supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal

19

DGASPC Vâlcea

8899-CZ-PN-VI

Compartiment pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor

20

DGASPC Vâlcea

8899-CZ-F-l

Compartiment pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

21

DGASPC Vâlcea

8810-ID-V

Asistenți personali profesioniști

22

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Centrul de socializare și reintegrare socioprofesională Copăcelu

23

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Serviciul de integrare socioprofesională Rm.Vâlcea - apart. sociale, locația I (Bvd.

Tineretului, bl.B1, sc.A, ap 43)

24

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Serviciul de integrare socioprofesională Rm.Vâlcea - apart. sociale, locația II (Str. Luceafărului, bl A1, sc A, ap 11)

25

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Centrul de socializare și reintegrare socioprofesională Râmnicu' 'âlcea

16

8

945.858

6

1

205.002

24

3

641.600

48

25

3.058.080

12

-

638.388

24

-

1.156.220

800

789

11.494.500

i

30

156.300

30

-

1.001.130

30

-

156.300

12

555.852

10

9

9

12

26

Asociația nevazatorilor din . Romania Filiala Valcea

8899 CZ-D-

1

Centrul de zi al asociației nevazatorilor din Romania -Filiala Interjudețeană Valcea-Olt

25

27

SC Casa Daverro SRL

8730 CR-V-

1

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice

42

18

54.000

28

Asociația    ONG

Casanova

8730 CR-V-

1

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice

47

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire serviciu propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesara

Capacitate clădire / spațiu necesar (mp)

RU necesare (pers, specialitate, îngrijire, asistenta, gospodărie, întreținere, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate

Nr. benef/zi

Nr. locuri (în paturi)

Buget local

Buget jud.

Buget de stat

Contribu ții benefici ari

Alte surse

DGASPC Vâlcea -

Centrul de zi de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

8899-

CZ-D-II

adulți cu dizabilități

20/zi

325.680

DGASPC Vâlcea- Echipa mobilă pentru copii cu dizabilități

8810-ID-VI

copii cu dizabilități

3/zi

110.007

DGASPC Vâlcea- Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilități

8891-cz-c-EM

adi diza

ilți cu bilități

3/ZI

110.007

Arhiepiscopia Râmnicului - Centru de consiliere și informare pt femeile în criză de sarcină

8899

100

29.87mp

1 coordonator centru

1 psihoterapeut integrativ

1 asistent social voluntari

50.000

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice

în conformitate cu art.6 lit.f din Legea 292/2011, a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, contractarea serviciilor sociale reprezintă procedura de achiziționare/concesionare a serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condițiile legii, de către autoritățile administrației publice locale.

Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori privați are în vedere realizarea următoarelor obiective aprobate prin strategiile naționale și locale în domeniu:

 • a) promovarea parteneriatului public-privat;

 • b) dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de interes local;

 • c) asigurarea stabilității și continuității funcționării serviciilor sociale;

 • d) asigurarea calității serviciilor sociale;

 • e) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privați și publici de servicii sociale la fonduri publice

 • f) optimizarea rezultatelor obținuteîn urma furnizării serviciilor sociale

Având în vedere cele menționate anterior, propunem ca în anul 2021 să contractăm următoarele servicii sociale pe care DAS Rm.Vâlcea nu le poate furniza în mod direct beneficiarilor aflați în nevoie:

 • - servicii de consiliere psihologică cod CPV: 85121270-6 (servicii de psihiatrie sau psihologie) - 5.000 lei

servicii after-school pentru copii din ciclul primar cod CPV: 85312110-3 (servicii prestate de centre de zi pentru copii) - 25.000 lei (trim.IV)

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege

Potrivit Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, de la bugetele locale se pot acorda subvenții asociațiilor și fundațiilor a căror activitate de asistență socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur județ și care au încheiat convenții cu consiliile locale în cauză. Așa cum prevedere art.1 alin(3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 34/1998, aprobate prin HG 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, “liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale sunt aprobate anual prin hotărâre a consiliului local”.

Pentru anul 2021 nu este prevăzut niciun program de subvenționare de la bugetul local, în baza Legii 34/1998, pentru serviciile sociale licențiate în baza Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

DAS Rm.Vâlcea va sprijini însă sub aspect metodologic și legislativ asociațiile, fundațiile, cultele recunoscute de lege, în baza prevederilor Legii 34/1998, sens în care va proceda la constituirea unei Comisii de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii 34/1998, precum și a unui Regulament de organizare și funcționare a acestei Comisii, astfel încât din anul 2022 să demareze și un astfel de program de subvenționare.

DAS are în vedere și realizarea unei Diagnoze sociale la nivelul municipiului pentru a identifica nevoile sociale și zonele prioritare de intervenție, pentru a putea dezvolta servicii sociale adecvate populațiilor vulnerabile din comunitate.

 • E. Program de sprijinire a asociațiilor, fundațiilor cu activitate în domeniul social

în scopul creșterii gradului de susținere a serviciilor sociale oferite în municipiu de organizațiile neguvernamentale active în domeniul social, autoritățile locale au venit în întâmpinarea nevoii acestora de sprijin prin punerea la dispoziție, în mod gratuit, de spații în care să-și dezvolte oferta asistențială în beneficiul grupurilor vulnerabile social și socio-medical (copii și tineri cu dizabilități fizice și asociate, persoane cu deficiențe de vedere sau auditive, adulți cu handicap locomotor, copii/tineri lipsiți de suport familial, vârstnici), după cum urmează:

 • ■ Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România -Filiala Vâlcea

= anexa la Grădinița nr.3 Ostroveni, în care funcționează Centrul de Zi Cozia;

 • ■ Asociația Mămici din Vâlcea

= incinta PT 7, str.Florilor, nr.8 (Calea lui Traian Sud);

 • - Asociația Nevazatorilor din Romania - Filiala Interjudețeană Vâlcea-Olt

= PT 13, Piața Centrala, Str. Emil Avramescu;

 • ■ Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Surzilor Vâlcea

= incinta PT 18 Cozia, Str. Regina Maria nr. 9A;

 • ■ Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România - Rm. Vâlcea

= incinta PT 42, Nord, Aleea Primăverii nr.6A, în care funcționează Centrul de recuperare pentru persoanele cu handicap locomotor;

 • - Fundația Soul to Soul

= incinta PT 42, Nord, Aleea Primăverii.

 • F. Alte programe sociale naționale/locale implementate de DAS Rm.Vâlcea

în activitatea sa specifică, DAS Rm.Vâlcea va asigura și în anul 2021 derularea unor programe sociale naționale care au ca grup țintă populațiile vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu dizabilități...), după cum urmează:

Programe locale:

 • ■ Cantina de ajutor social - asigură hrana zilnică a persoanelor aflate în situații dificile, în limita alocației de hrană (12 lei/pers/zi) pentru maxim 120 pers./zi cu vulnerabilitate socio-economică ridicată. La acordarea serviciilor prin cantină au avut prioritate familiile sărace, familiile cu mulți copii, bătrânii singuri, fără venituri sau cu venituri mici, bolnavii cronici, tinerii care au părăsit școlile speciale/instituțiile de îngrijire de tip rezidențial etc. Din anul 2018, în baza HOL 492/14.12.2017 serviciul de acordare a hranei calde s-a externalizat, masa fiind distribuită beneficiariilor în sistem catering.

 • ■ Masa pe roți (parteneriat DAS Rm.Vâlcea - Parohia „Intrarea Maicii Domnului în biserică” Ocnele Mari) - asigură, zilnic, o masă caldă la domiciliu, și în incinta Centrului Ioana, pentru 23 persoane cu vulnerabilitate socio-medicală și locativă;

 • ■ Clubul Nonagenarilor - premierea persoanelor cu vârste cuprinse între 90-100 ani prin oferirea de tichete sociale în valoare de 500 lei (pt. grupa de vârstă 90-94 ani) sau 700 lei (pt. grupa de vârstă 95-99 ani). Pentru persoanele care împlinesc vârsta de 100 ani, și peste, se acordă un premiu de 1.000 lei;

 • ■ Nunta de Aur - cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie sunt premiate în cadru festiv cu suma de 600 lei;

Programe naționale:

 • - POAD - distribuirea de ajutoare materiale (produse alimentare și de igienă) prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) pentru persoanele / familiile defavorizate;

 • ■ Distribuirea de măști de protecție pentru persoanele cu vulnerabilitate crescută (persoane cu handicap, pensionari cu pensie minimă, beneficiari ai ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei), inclusiv distribuirea acestora la domiciliu;

 • ■ Tichete electronice pentru sprijin educațional pentru copiii de vârstă preșcolară și școlară (clasele 0-VIII) din familii cu venituri reduse (venit pe persoană sub jumătate din salariul de bază minim brut pe țară) - identificare familii și sprijin pentru depunerea documentației aferentă (încă nu s-a ajuns în etapa de distribuire a tichetelor);

 • ■ Tichete masă caldă pentru vârstnici peste 75 ani și cu venituri la nivelul indemnizației sociale, precum și pentru persoanele fără adăpost sau care au fost evacuate și care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de acestea.

CAPITOLUL II

Planificarea activităților de informare a publicului

cu privire la serviciile sociale existente la nivel local (art. 6 din HG 797/2017)

 • 1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei mun. Rm. Vâlcea-secțiunea DAS, pe pagina de Facebook sau se afișează la sediul instituției:

 • a) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local;

 • b) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informații privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. (se actualizează ori de câte ori este nevoie), Raportul anual de activitate a DAS;

 • c) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul municipiului, acordate de furnizori publici ori privați:

 • - lista furnizorilor de servicii sociale din municipiu și a serviciilor sociale acordate de aceștia (se actualizează periodic);

 • - serviciile sociale care funcționează în cadrul DAS Rm.Vâlcea - nr.cod serviciu, date privind beneficiarii, costuri, personal (se actualizează periodic);

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor subordonate (noutăți legislative și hotărâri ale autorităților locale cu impact social);

 • 3. TelVerde (gratuit) - 0800.809.809, nr. de telefon la care cetățenii municipiului pot sesiza administrației locale problemele cu care se confruntă sau pot propune măsuri de îmbunătățire a activității administrative;

 • 4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DAS Rm. Vâlcea sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale, pentru marcarea în comunitate a zilelor cu semnificație națională și internațională recunoscute (2 aprilie - Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, 15 mai - Ziua Internațională a Familiei, 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului, 5 iunie - Ziua Națională împotriva Violenței asupra Copilului, 12 iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului, 1 octombrie - Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 19 noiembrie - Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copilului, 20 noiembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, 3 decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități);

 • 5. Campanii de promovare a serviciilor sociale și activităților oferite prin DAS Rm. Vâlcea;

 • 6. Organizarea de întâlniri periodice cu furnizori de servicii sociale, publici și privați, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;

 • 7. Activități de informare și consiliere, conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.- la nevoie, ori de câte ori se impune, prin compartimentele DAS;

 • 8. Mesaje de interes public transmise prin presă - informații privind programele sociale derulate la nivelul Primăriei mun. Rm.Vâlcea (POAD, stimulentul educațional pentru copiii preșcolari și școlari de ciclu primar și gimnaziu / ajutoarele pentru încălzirea locuinței / monitorizarea copiilor cu părinți plecați / servicii pentru persoanele vârstnice...), noutăți sau modificări legislative cu incidență în rândul cetățenilor municipiului, măsuri/acțiuni derulate de autoritățile locale cu implicarea cetățenilor etc.

CAPITOLUL III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

în contextul epidemiologie actual, caracterizat printr-o serie de măsuri de limitare a contactelor interpersonale, participarea personalului DAS la cursuri de pregătire profesională desfășurate în maniera “față în față” a fost redusă considerabil, optându-se pentru cursuri on line sau în cadrul unor proiecte cu finanțare din alte surse, propuneri care se mențin și în anul 2021.

în vederea creșterii performanței personalului din structura DAS Rm. Vâlcea (inclusiv din centrul subordonat) se au în vedere:
Cursuri de perfecționare

Nr. persoane

Buget estimat

personalul de specialitate al DAS - curs “Gestionarea crizelor și a conflictelor”

10

6.000

personalul cu atribuții în protecția copilului - curs “Protecția copilului în risc social - legislație și exemple de bună practică”

3

1.500

personalul de conducere - curs “Oportunități

de finanțare extrabugetara/externalizarea serviciilor sociale”

5

3.000

Sesiuni de instruire pentru:

Nr. persoane

Buget estimat

asistenți personali1

100 persoane

40.000

voluntari (inițiere)

15

resurse umane proprii

1

Instruirea asistenților personali se va realiza și prin Proiectul “Dezvoltarea sistemului de asist socială pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale" P0CU/46C 126924 derulat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială