Hotărârea nr. 41/2021

hotarirea 41 - 31 martie 2021 - initiere demersuri actualizare PUG municipiu

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 91)01:2015 IHI/C SR EN ISO 1 1001:2015 223/M SR ISO 45001:20 1H 1 'JO/HS SR ISO/IEC 27001:20111 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 41

privind inițierea demersurilor de actualizare a documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9069 din data de 09.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv de elaborare a documentației de urbanism - "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea”;

Văzând, de asemenea, și Raportul nr. 9216 din data de 10.03.2021, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare faptul că actualul Plan Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea și Regulamentul Local de Urbanism aferent au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 30.01.2013 pentru un termen de 10 ani, începând cu data de 01.04.2013;

în temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P nr. 233/2016, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv de elaborare a documentației de urbanism - "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Urbanism.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ^^^ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA

Grigore CRACI UNESCU^yM


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021