Hotărârea nr. 40/2021

hotarirea 40 - 31 martie 2021 - aprobare concesionare teren Farmacia Bajan

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SH KN ISO «J001:2015 4 10/C SR EN ISO I 4001:ZOI 5 223/M   Sl< ISO 15001:201H 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR.40

privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 11445 din data de 25.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 20.00 m.p., situat în fața spațiului comercial proprietatea Farmaciei Băjan S.R.L, Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr.28, bl. 113, parter, și aprobarea concesionării directe a acestuia, în scopul extinderii și amenajării unui spațiu comercial cu destinația de farmacie, cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism ;

Văzând Raportul nr.11458 din data de 25.03.2021, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.361, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 177/64/2004 și nr. 130/2017;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.b), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 20.00 m.p., situat în fața spațiului comercial proprietatea Farmaciei Băjan S.R.L, Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr.28, bl. 113, parter. Terenul este identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului identificat la alin.(1), în suprafață de 20.00 m.p., în scopul extinderii și amenajării unui spațiu comercial cu destinația de farmacie, cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism.

  • (3) Se vor respecta reglementările urbanistice ale zonei prevăzute în documentația de urbanism în vigoare, precum și prevederile din certificatul de urbanism nr. 1.474/34.694 din 06.10.2020, în valabilitate la această dată.

  • (4) Prețul concesiunii este de 334 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 177/64/2004 și nr. 130/2017. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

  • (5) Contractul de concesiune se va încheia numai după înscrierea terenului în Cartea funciară a municipiului, de către concesionar, care va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii documentației tehnice si înscrierii terenului în cartea funciară a municipiului.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Urbanism. >                                                                                                                           J                                        5

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDIjm/5'^ âpNTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITA

Grigore CRĂCIUNES


SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021HOTAR


Bloc 113 P+4E


(NR. CAD. 35858)


'*tm Hm. vsice£


ument recepționat este valabil Insotlt de e recepție nr. 196/2021 din 10.02.2021.

I da Ell»abat«-Blanc« MARINE3CU Consilier cadastru gradul IAPLAN TOPOGRAFIC scara 1:500

Municipiul Ramnicu Vâlcea, strada Matei Basarab. nr 28. bloc 113. parter, jud


Președinte de


r genera».


LEGENDA


Gard plasa

Stâlp electric din beton

Aerisire gaz


Lampadar

Spațiu verde


Gratar de scurgere Cota/Punct


Parcarea


NOTA:

Proiecție stereografica 1970. Plan de referința Marea Neagra 1975.


EXECUTANT PURCAREA MII-IAELA-ALINA

CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA RO-S-F. NR (1145/13 w.2010


11.01.2020


....     ,    ... Semnat digital de

Mlhaela-Alina Mhaela-Alina Purta,ea

Pitrr~ArraA       Data: 2021.02.10

r urcarea      i0.22 2740200-