Hotărârea nr. 4/2021

hotarirea 4 - 15 ianuarie 2021 - acord schimbare destinatie sali sport pentru vaccinare

ROMAN IA

județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS Sil EN ISO UIMII :2015 4 I0/C SH EN ISO 14<H> I :2(»1 r> ZZ </M SR ISO 45001:20 1H 190/IIS SR ISO/IEC 27001 :Z<HB 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 4 privind propunerea de schimbare temporară a destinației spațiilor în care se vor amenaja centre de vaccinare împotriva Covid -19

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 ianuarie 2021, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 1204 din data de 13.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare temporară, pe perioada derulării campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, a destinației spațiilor proprietate publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea în care, potrivit Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea nr. 2/12.01.2021, se vor amenaja centre de vaccinare, din spații de învățământ (săli de sport) în spații cu destinația de structuri medicale-centre de vaccinare, după cum urmează:

 • 1. Liceul Sanitar Antim Ivireanul - Sala de sport, având numărul de inventar DP09881 - "Sală de sport Liceul Antim Ivireanu", situată în str. Republicii nr. 19;

 • 2. Liceul Tehnologic Forestier - Sala de sport, având numărul de inventar DP06639 - "Colegiul Silvicultură și Protecția Mediului sală sport", situată în Calea lui Traian nr. 195 - 197;

 • 3. Școala Gimnazială nr. 5 - Sala de sport, având numărul de inventar DP01320 - "Școala gimnaziala nr. 5 - sală sport", situată în b-dul Tudor Vladimirescu nr. 27;

 • 4. Școala Gimnazială nr. 10 - Sala de sport, având numărul de inventar DP06145 - "Sală sport Școala gimnaziala Nr. 10, situată în str. Luceafărului nr. 7";

 • 5. Școala Gimnazială Anton Pann - Sala de sport, având numărul de inventar DP06144 - "Sală sport Școala gimnaziala Anton Pann", situată în str. Lucian Blaga nr. 3;

Văzând raportul nr. 1322 din 14.01.2021 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea nr. 2/12.01.2021 prin care au fost aprobate centrele de vaccinare pentru campania de imunizare a populației din județul Vâlcea împotriva COVID-19, locațiile stabilite în municipiul Râmnicu Vâlcea fiind sălile de sport, proprietatea municipiului, de la următoarele unități de învățământ: Liceul Sanitar Antim Ivireanul; Liceul Tehnologic Forestier; Școala Gimnazială nr. 5; Școala Gimnazială nr. 10 și Școala Gimnazială Anton Pann, Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 de aprobare a Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr.2.171/181/M.223/4.380/2020 de aprobare a normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

în temeiul prevederilor art.112 alin.(6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale naționale, cu modificările și ulterioare și ale Ordinului nr. 5819 din 25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

în baza art.129, alin. (2), lit.c), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea de schimbare temporară, pe perioada derulării campaniei de vaccinare împotriva Covid-19, a destinației spațiilor proprietate publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea în care, potrivit Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea nr. 2/12.01.2021, se vor amenaja centre de vaccinare, din spații de învățământ (săli de sport) în spații cu destinația de structuri medicale - centre de vaccinare, după cum urmează:

 • 1. Liceul Sanitar Antim Ivireanul - Sala de sport, având numărul de inventar DP09881 - "Sală de sport Liceul Antim Ivireanu", situată în str. Republicii nr. 19;

 • 2. Liceul Tehnologic Forestier - Sala de sport, având numărul de inventar DP06639 - "Colegiul Silvicultură și Protecția Mediului sală sport", situată în Calea lui Traian nr. 195 - 197;

 • 3. Școala Gimnazială nr. 5 - Sala de sport, având numărul de inventar DP01320 -" Școala gimnaziala nr. 5 - sală sport", situată în b-dul Tudor Vladimirescu nr. 27;

 • 4. Școala Gimnazială nr. 10 - Sala de sport, având numărul de inventar DP06145 - " Sală sport Școala gimnaziala Nr. 10, situată în str. Luceafărului nr. 7";

 • 5. Școala Gimnazială Anton Pann - Sala de sport, având numărul de inventar DP06144 -" Sală sport Școala gimnaziala Anton Pann", situată în str. Lucian Blaga nr. 3.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului, ca prin structurile de specialitate, să întocmească documentația necesară pentru obținerea Avizului conform al ministrului educației privind schimbarea destinației spațiilor descrise la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Liceului Sanitar Antim Ivireanul ;

 • - Liceului Tehnologic Forestier;

 • - Școlii Gimnaziale nr. 5;

 • - Școlii Gimnaziale nr.10;

 • - Școlii Gimnaziale Anton Pann;

 • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

 • - Ministerului Educației.

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Grigore CRĂCIUNESdU /


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAȚ

SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 15 ianuarie 2021