Hotărârea nr. 39/2021

hotarirea 39 - 31 martie 2021- modificare anexa 5 la HCL 280 din 2020

ROMAN1A

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SH EN ISO 9(11)1:2015 lin/C SH EN ISO 14001 :Z«Hr> 223/M   SR ISO45<IOj:201II IVO/HS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 39

de modificare a Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.205925 din 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr.280/2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021;

Văzând Raportul nr.205923 din data de 20.01.2021, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, cu următorul amendament: "reducerea prețului de închiriere a sălilor de sport în funcție de numărul de participanți și de vârstă”, amendament supus la vot și care a întrunit 12 voturi "pentru” și 11 voturi "împotrivă”;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului nr.280 din 21.12.2020 a fost stabilit și aprobat nivelul impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021, iar în anexa nr. 5 au fost prevăzute tarifele pentru serviciile prestate de Direcția Poliției Locale, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2021;

Luând în considerare adresa nr.2044/19.01.2021 prin care Direcția Poliției Locale a informat că în anexa nr.5, punctul 3 - Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse domenii, nr.crt.4 deși este menționată Hotărârea Consiliului Local prin care s-a instituit sancțiunea, respectiv H.C.L nr. 396/2019 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii și curățeniei în municipiul Râmnicu Vâlcea, articolele în baza cărora se aplică sancțiunile, precum și nivelul acestora au rămas menționate cele din vechea hotărâre, respectiv hotărârea nr.50/2006 care și-a încetat aplicabilitatea cu data intrării în vigoare la hotărârii nr.396/2019, impunându-se corectarea acestora;

în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.c), art. 139, alin.(3), lit.c) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 11 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.5 - Tarife pentru serviciile prestate de Direcția Poliției Locale și valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, punctul 3 - Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse domenii, nr. crt.4, la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021, în sensul menționării corecte a articolelor în baza cărora se aplică sancțiunile, precum și a nivelului amenzilor, astfel:____________________________________________________________

4.

H.C.L. nr. 396/2019 - privind aprobarea "Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru pastrarea ordinii si curățeniei in mun. Rm. Vâlcea" Sancțiuni

PENTRU PERSOANELE FIZICE

X

X

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.2 lit. f, g, h, i, k

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.3 lit. b

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.5 lit. a, e

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.7 alin.4

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. d

300- 1.000

300- 1.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. a, c, j, r - Sancțiunea prevăzută la Art.7 alin. 1,2

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.8

300-2.000

300- 2.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. a, b, c, d, e, I, m, o, p, q, r, s, t,u, v, y, z

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.3 lit. c, d, e, f, g, h, i, j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.5 lit. b, c, d

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.6 lit. b, g, h, i, k, I, m, q, s

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 9

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j, k

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 11

400 - 2.500

400 - 2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. a

500- 1.000

500- 1.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 4

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. f

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. f, n, o

500 - 2.000

500 - 2.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. e, p, t

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 15

500-2.500

500-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. n, Art.6 lit. u

1.000-2.500

1.000-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. w, x

2.000-2.500

2.000-2.500

PENTRU PERSOANELE JURIDICE

X

X

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. f, g, h - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. a, e

500- 1.500

500- 1.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. a

500- 1.000

500- 1.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. a, b, i, y, z

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. c, d, e, h, i, j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. f

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. a, g, i, k, I, m

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 9

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. c, e, f, g, h, k

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 15

500-2.500

500 - 2.500

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. c, j, r

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 7 alin.1, 2

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 8

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. d

600-2.000

600 - 2.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. c, d, e, j, I, m, o, p, q, r, s, t, u,v

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. f, g

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 4

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. b, c, d

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. b, q, s

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. a, b, i, j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 11

600-2.500

600 - 2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. f, h, n, o

800-2.500

800 - 2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. e, p, t

1.000-2.500

1.000-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. n, Art.6 lit. u

2000-2.500

2.000-2.500

(2) Consecință a modificărilor prevăzute la alin.(1), Anexa nr. 5 - Tarife pentru serviciile prestate de Direcția Poliției Locale și valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea la Hotărârea Consiliului Local nr. 280/2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se reduce prețul de închiriere a sălilor de sport în funcție de numărul de participanți și de vârstă.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția Politiei Locale.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Politiei Locale. ) )


TARIFE

pentru serviciile prestate de DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE și valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea

Servicii prestate de Direcția Poliției Locale

Nr.

DFNIIMIRF TARIF

NIVEL

crt.

2020

2021

Servicii specifice de monitorizare si intervenție

i.

rapidă - preț lunar pentru abonament

100 iei

150 iei

Servicii specifice de monitorizare și intervenție

2.

rapidă - intervenția echipajului mobil la declanșarea sistemului de alarmare.

40 lei

60 lei

Contravaloarea serviciilor va fi facturată prin grija Direcției Poliției Locale, iar urmărirea și încasarea serviciilor facturate se efectuează de acest serviciu public, sumele încasate constituindu-se venit la bugetul local.

Valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea

 • 2. Valoare despăgubiri pentru distrugeri și degradări bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Ramnicu Valcea și pentru ocuparea abuzivă de terenuri(H.C.L. 396/2019 SI H.C.L. 99/2020)

  j Nr. crt.

  Categorii distrugeri, degradări bunuri

  NIVEL taxă

  2020

  2021

  1

  Distrugerea / degradarea a 1 mp stradă pavată

  150 lei

  160 lei

  2

  Distrugerea / degradarea a 1 mp stradă asfalată

  280 lei

  300 lei

  3

  Distrugerea / degradarea a 1 mp stradă betonată

  230 lei

  250 lei

  4

  Distrugerea / degradarea a 1 mp stradă

  150 lei

  160 lei

  5

  Distrugerea / degradarea a 1 mp trotuar

  150 lei

  160 lei

  6

  Distrugerea / degradarea a 1 ml rigola sau sânt

  X

  1050 lei

  7

  Distrugerea / degradarea unui pod sau podeț

  X

  170 lei

  8

  Distrugerea / degradare a 1 ml borduri

  X

  110 lei

  9

  Distrugerea / degradarea a 1 ml împrejmuire din lemn

  160 lei

  170 lei

  10

  Distrugerea / degradarea a 1 ml împrejmuire din prefabricate beton

  210 lei

  250 lei

  11

  Distrugerea / degradarea a 1 ml împrejmuire plasă sârmă pe ramă

  150 lei

  160 lei

  12

  Distrugerea / degradarea a 1 ml împrejmuire gard viu

  90 lei

  100 Iei

  13

  Distrugerea / degradarea a 1 mp zona verde

  150 lei

  160 lei

  14

  Distrugerea / degradarea unei bănci

  1000 lei

  1050 lei

  15

  Distrugerea / degradarea unui scaun

  500 lei

  550 lei

  16

  Distrugerea / degradarea unui coș pentru deșeuri stradale

  500 lei

  550 lei

  17

  Distrugerea / degradarea unui vas pentru flori din beton

  300 lei

  350 lei

  18

  Distrugerea / degradarea unui vas pentru flori mozaica!

  300 lei

  350 lei

  19

  Distrugerea / degradarea unui arbore cu diametru până la 10 cm

  1000 lei

  1050 lei

  20

  Distrugerea / degradarea unui arbore cu diametru până la 15 cm

  1200 lei

  1300 lei

  21

  Distrugerea / degradarea unui arbore cu diametru până la 20 cm

  1700 lei

  1800 lei

  22

  Distrugerea / degradarea unui arbore cu diametru peste 20 cm

  2000 lei

  2100 lei

  23

  Distrugerea / degradarea unui semn de circulație

  300 lei

  350 lei

  24

  Distrugerea / degradarea unui semn de orientare sau dirijare

  450 lei

  500 lei

  25

  Distrugerea / degradarea unui indicator rutier

  X

  350 lei

  26

  Distrugerea / degradarea unui panou de afisaj

  X

  1050 lei

  27

  Distrugerea / degradarea unui separator de sens

  X

  220 lei

  28

  Deteriorarea elementelor ornamentale la fântânile arteziene

  410 lei/buc

  450 lei/buc

  29

  Deteriorarea elementelor ornamentale la scările monumentelor

  260 lei/buc

  300 lei/buc

  30

  Degradarea suprafețelor pietonale mozaicate

  210 lei/mp

  250 lei/mp

  31

  Degradarea capacelor la căminele de vizitare, necarosabile

  410 lei/buc

  450 lei/buc

  32

  Degradarea capacelor la gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale

  300 lei/buc

  350 lei/buc

  33

  Degradarea capacelor carosabile la căminele de vizitare

  800 lei/buc

  850 lei/buc

  34

  Ocuparea abuzivă de teren în vederea cultivării de legume sau includerea în curți

  3 lei/mp/zi

  5 lei/mp/zi

  oo

  “Ocuparea-abuzivă-deriereiTm-vederea-comerciaîizării-aîTibulante-a--produselor agroalimentare sau industriale:

  - târguri

  -trotuare și spații verzi

  I2 iei/mp/zi

  22 lei/mp/zi

  15 iei/mp/zi

  25 lei/mp/zi

  36

  Ocuparea abuzivă de teren cu construcții provizorii pentru

  comercializarea de bunuri

  8 lei/mp/zi

  10 lei/mp/zi

  37

  Ocuparea abuziva de teren cu schele, macarale sau alte utilaje pentru-eonstruetiircu recipienti-destinati-colectarii deșeurilor------

  X

  5 lei/mp/zi

  38

  Ocuparea de teren domeniu public al municipiului cu autovehicule oferite șpre vânzare

  100 lei /auțoyehicu l/zi

  110 lei autovehicul/zi

Sumele de încasat se calculează prin grija personalului cu atribuțiuni din cadrul aparatului de

specialitate al primarului și din serviciile publice și se constituie venit al bugetului local.

 • 3. Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu

Valcea pe diverse domenii

Nr.

crt

HGl. pnn care s-a instituit și fapta sancționată

NIVELURI 2020

NIVELURI 2021

Minim - Max

Minim - Max

1.

H.C.L. nr. 154/25 octombrie 2001 - privind instituirea Normelor specifice pentru reglementarea unor activități desfășurate în mun. Rm. Vâlcea, altele decât cele din sectorul comercial și al serviciilor de piață

Capitolul IV - Răspunderea contravențională

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a

600- 1.500

600-1.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b

600-1.000

600-1.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. c

500-800

500 -800

2.

H.C.L nr. 104/26 iunie 2003 - privind "Autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice", cu modificările si completările ulterioare

Capitolul IU - Sancțiuni și contravenții

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. a

500-2.500

500-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. b

400-1.500

400-1.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit. c

600-2.500

600-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, alin.(1) lit d

1.200-2.500

1.200-2.500

3.

H.C.L. nr. 248/135/30 noiembrie 2004 - privind procedura de avizare a programului de funcționare a agenților economici, cu modificările si completările ulterioare

Capitolul III - Sancțiuni

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a

500 - 2.500

500-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b

800-2.500

800-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c

400-1.000

400-1.000

4.

H.C.L. nr. 396/2019 - privind aprobarea "Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru pastrarea ordinii si curățeniei in mun. Rm. Vâlcea"

Sancțiuni

PENTRU PERSOANELE FIZICE

X

X

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.2 lit. f, g, h, i, k

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.3 lit. b

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.5 lit. a, e

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.7 alin.4

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.10 lit. d

nnn 4 nnn

300- 1.000

- sancțiunea prevăzuta la Art. 6 lit. a, c, j, r - Sancțiunea prevăzută la Art.7 alin. 1,2

300-2.000

300 - 2.000

- Sancțiunea prevăzută la Art.8

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. a, b, c, d, e, I, m, o, p, q, r, s,

___

-Tu, v, y, z

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.3 lit. c, d, e, f, g, h, i, j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.5 lit. b, c, d

 • - Sancțiunea prevăzută la Art.6 lit. b, g, h, i, k, I, m, q, s

 • - Sancțiunea prevăzută la Ari. 9

. .-.Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j, k

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 11

400-2.500

400-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. a

500-1.000

500- 1.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 4

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. f

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. i, n, o

500-2.000

500-2.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. e, p, t

500-2.500

500-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 15

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. n, Art.6 lit. u

1.000-2.500

1.000-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. w, x

2.000-2.500

2.000-2.500

'PEMTRU~PERSOANELE JURIDICE

X

X

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. f, g, h - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. a, e

500-1.500

500-1.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. a

| 500-1.000

500-1.000

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. a, b, i, y, z

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. c, d, e, h, i, j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. f

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. a, g, i, k, I, m

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 9

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. c, e, f, g, h, k

 • ■ ■ Sancțiunea prevăzută la Art. 15

500 - 2.500

500-2.500

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. c, j, r - Sancțiunea prevăzută la Art. 7 alin. 1,2

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 8

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. d

600 - 2.000

600-2.000

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. c, d, e, j, I, m, o, p, q, r, s, t, u,v

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 3 lit. f, g

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 4

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 5 lit. b, c, d

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. b, q, s

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 10 lit. a, b, i, j

 • - Sancțiunea prevăzută la Art. 11

600 - 2.500

600-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. f, h, n, o

800 - 2.500

800-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 6 lit. e, p, t

1.000-2.500

1.000-2.500

- Sancțiunea prevăzută la Art. 2 lit. n, Art.6 lit. u

2000-2.500

2.000-2.500

5.

H.C.L. nr. 266/28 decembrie 2006 - privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, cu modificările si completările ulterioare

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.a)

1100-2500

1.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 12, lit.b)

400-1.000

400-1.000

6.

H.C.L. nr.204/52/31 iulie 2008 privind aprobarea "Regulamentului de organizare și executare a Serviciului de transport în regim de taxi în mun. Rm. Vâlcea"

X

X

onn son

- Sancțiunea prevăzuta la art. 8 alin. (4) din Anexa

■ ZUU

Z.UU OuJ

- Sancțiunea prevăzută la art. 36 alin. (1) din Anexa

500-1.000

500-1.000

7.

H.C.L. nr. 333/181 din 30 octombrie 2008 - privind gestionarea animalelor abandonate sau lăsate fără supraveghere pe raza municipiului Rm. Vâlcea

X

X

-~8r

- Sancțiunea prevăzută la art. 13 alin. (1)

H.C.L. nr. 335/183/30 octombrie 2008 - privind reglementarea, pe teritoriul municipiului Râmnicu-Vâlcea, a transportului public de persoane județean și interjudețean prin curse regulate sau speciale, cu modificările si completările ulterioare

400-2.000

X

400-2.000

X

Sancțiunea prevăzută la Art. 3 alin.(1) - persoane fizice - persoane juridice

1000- 1.600

2.000-2.500

1.000-1.600

2.000-2.500

9

H.C.L. nr.336/184/30 octombrie 2008 privind stabilirea locurilor de așteptare a clienților în cadrul transportului în regim de taxi, cu

—modificarile-si-completadle-ulterioare----

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 5 lit.a

400- 1000

400-1.000

- Sancțiunea prevăzută la art. 5 lit.b

500 - 2.000

500-2.000

----Sancțiunea-prevăzută-la-artv-6-alim(-2-)—

500-2.500—

—500—2.500—

1

0. H.C.L. nr.380/ din 28 noiembrie 2018 privind delegarea directa a gestiunii serviciului de transport public local si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze si microbuze,inclusiv Anexa 12 la Contractul de delegare - Regulamentul serviciului de transport public local efectuat in Municipiul Ramnicu Valcea

X

X

- sancțiunea prevăzută de art.34 lit.a - sancțiunea prevăzută de art.34 lit.b - sancțiunea prevăzută de art.34 lit.c

1.000- 1.500

1.500-2.000

2.000-2.500

1.000-1.500

1.500-2.000

2.000-2.500

- sancțiunea prevăzută de art.35 alin.(2), lit.a ,s

100-500

100-500

- sancțiunea prevăzută de art.36 lit.a,b

300 - 375

300 - 375

11. H.C.L. nr. 124 din 30 aprilie 2009 referitoare la interzicerea unor activități generatoare de disconfort pentru populație

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 3 alin. (1)

600-2.500

600-2.500

12. H.C.L. nr.180 din 30 iunie 2010 privind păstrarea curățenie municipiului Râmnicu-Vâlcea de către posesorii de animale cir companie

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 5

200 -1.000

200 -1.000

13. H.C.L. nr.361 din 14 decembrie 2010 privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților în municipiul Ramnicu-Valcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 4, alin.(1)

2.100-2.500

2.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută la art. 4, alin.(2)

600-2.500

600-2.500

14.

H.C.L nr.339/227 din 27 decembrie 2016 privind reactualizarea "Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Râmnicu-Vâlcea”

Capitolul Vi Contravenții si sancțiuni

X

X

- Sancțiunea prevăzută de art.31, alin.(1) lit.a)

200-1000

200-1.000

- Sancțiunea prevăzută de art.31, alin.(1) lit.b)

300 - 2.000

300-2.000

15.

H.G.L-. nr.191 din-26 iulie 2011 privind interzicerea accesului circulației vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Râmnicu Vâlcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 2, alin.(1)

400-1.000

400-1.000

. ..             16

17

H.C.L nr. 87 din 29 martie 2012 - referitoar la completarea “Regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului Râmnicu-Vâlcea” aprobat prin HGL nr. 125/2009 și aprobarea formei actualizate a acestuia, cu modificările si completările ulterioare

■^ Sancțiunea prevăzutăda Art:13 alin.(2) din Regulament

- persoane fizice

_ -pe.rsoa.nejurLdi.ee.. .......

. H.C.L.nr.90 din 29 martie 2012 de aprobare a" Regulamentului privind atestarea administratorilor de imobile "

X

200-600 ,5.00-1.000 .

X

X

200-600

500 - 1.000,

X

- Sancțiunea prevăzută la art. 15 din Anexa

600-2.500

600-2.500

1E

L H.C.L. 243/92 din 20.09.2012 privind modalitatea de administrare a bazei materiale apartinand imitațiilor de invatamant

X

X

preumversitar de stat din municipiu, cu modificările si completările ulterioare

— .

- Sancțiunea prevăzută la pct.22 lit.a) din Metodologia privind

—folosinta-bunurilor-apartinand-unitatiilor-de-invatamant-disponibile— temporar, introdus prin H.C.L. nr.162/2017

—600-2-.500—

--600-2500--

1

g

H.C.L. nr.137 din 30 mai 2013 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările si completările ulterioare

X

X

- Sancțiunea prevăzută de art.8, alin.(1) lit.a) din anexă

200 - 600

200-600

- Sancțiunea prevăzută de art.8, alin.(1) lit.b) din anexă

600- 1.000

600-1.000

- Sancțiunea prevăzută de art.8, alin.(1) lit.c) din anexă

500- 1.000

500-1.000

- Sancțiunea prevăzută de art.8, alin.(1) lit.d) din anexă

600 - 2.500

600-2.500

i

>0

H.C.L. nr.10 din 31 ianuarie 2014 privind modificarea “Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2013, cu modificările si completările ulterioare prin HCL 115/2015

X

X

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.a)

2.100-2.500

2.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.b)

600-1.000

600-1.000

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.c)

2.100-2.500

2.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.d)

2.100-2.500

2.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.e)

2.100-2.500

2.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.f)

1.100-2.000

1.100-2.000

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.g)

1.600-2.500

1.600-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.h)

2.100-2.500

2.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.i)

300 - 800

300 - 800

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.j)

1.200-2.500

1.200-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.12, lit.k)

600 - 2.000

600-2.000

21.

H.C.L. nr.23 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Râmnicu Vâlcea”

X

X

- Sancțiunea prevăzută de art.59, alin.(2) lit.a)

1.100-2.500

1.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.59, alin.(2) lit.b)

2.100-2.500

2.100-2.500

- Sancțiunea prevăzută de art.59, alin.(2) lit.c)

1.100 -1.800

1.100- 1.800

22.

H.C.L .nr.286/174 din 28 octombrie 2016 privind adoptarea unor

masuri pentru! controlul reproducerii câinilor cu sau fara stăpân din municipiul Râmnicu Vâlcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art.39 lit.a) pentru nerespectarea art.10, art.11 ,lit,(b) și (c),art.20,art,21 alin.(1)și(2),art.24,art.26,art,27,art. 28,art.29,art.30,art.32,art.33,art.34,art,38

400-2.000

- -400-2.000---

- Sancțiunea prevăzută la art.39 lit.b) pentru nerespectarea

1.200-2.500

1.200-2.500

art.11 ,lit.(a) art.16,art.35 ălin.(1),art.36,ârt,37

23

H.C.L. nr.264/152 din 28 octombrie 2016 privind avizarea organizării de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment cu ocazia unor evenimente festive private în municipiul Râmnicu-Vâlcea

X

x.

- Sancțiunea prevăzută de art.1 pct.IV

600 - 2500

600 - 2500

2/

r. H.C.L. nr.278 din 28 decembrie 2015 privind actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu Regulamentul - cadru aprobat prin

Ordinul ni.82/2015 ahPreședintelui A:N.R.S.C. .........• "

- Sancțiunea prevăzută la art.129 lit.a) pentru nerespectarea

art.116 lit.(a),(b),(c),(d),(e),(f),(h)

- Sancțiunea prevăzută la art.129 lit.b) pentru nerespectarea

600 -1.800

1.100-2.500

600-1.800

1.100-2.500

art.116 lit.(i),(i),(n),(p)

- Sancțiunea prevăzută la art.129 lit.c) pentru nerespectarea art.116 lit.(s),(t),(u),(v)

600-1.800

600-1.800

2

5. H.C.L. nr.20 din 31 ianuarie 2017 prrivind aprobarea "Regulamentului de organizare si funcționare a parcării publice din Piața Centrala"

x

x

- Sancțiunea prevăzută la art.18,a;in.(3) din Anexa pentru nerespectarea art.10(cu excepția contravențiilor la Codul Rutier

300- 1.000

300-1.000

- Sancțiunea prevăzută la art.18,alin.(3) din Anexa pentru nerespectarea art.11 si 12

400-1.500

400-1.500

26. H.C.L. nr.293 din 26 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive aflate în administrarea Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la art.20 alin.(1)

400 - 2.500

400-2.500

27. H.C.L. nr.265 din 30 august 2018 privind aprobarea

Regulamentului de organizare si funcționare a parcării subterane din zona centrala, Râmnicu -Valcea

X

x

-Sancțiunile prevăzute la art.26 din Anexa

200 -2.500

200-2.500

28. H.C.L. nr.318 din 8 octombrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a parcărilor cu plata aflate pe domeniul public si a taxelor de parcare, cu modificările s completările ulterioare

X i

X

-Sancțiunea prevăzută de art.34,lit.a) din Anexa nr.1

400-600

400 - 600

-Sancțiunea prevăzută de art.34,lit.b) din Anexa nr.1

1.100-2.000

1.100-2.000

29.

H.C.L. nr.100 din 28 martie 2019 referitoare la reglementarea activității de transport greu și aprovizionare în municipiul Râmnicu Vâlcea

X

X

- Sancțiunea prevăzută la an. 16 din Anexa

1.100-2.500

1.100-2.500

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se face de persoanele împuternicite de primar

prin dispoziție, iar sumele încasate se fac venit integral la bugetul local.