Hotărârea nr. 38/2021

hotarirea 38 - 31 martie 2021 - aprobare concesionare teren strada Matei Basarab

ROMANIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 901)1:20 15 4 10/C SR FN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 15001 ;201B 190/IIS SR ISO/IEC 27001:20111 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 38

privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 11446 din data de 25.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 33.00 m.p., situat în fața spațiului comercial existent în Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 28, bl. 113 parter, proprietatea SC Denis Impex SRL și aprobarea concesionării directe a acestuia, în scopul extinderii și amenajării unui spațiu comercial cu destinația de magazin, cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism;

Văzând Raportul nr. 11448 din data de 25.03.2021, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.361, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 177/64/2004 și nr. 130/2017;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.b), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 33.00 m.p., situat în fața spațiului comercial existent în Râmnicu Vâlcea, str. Matei Basarab nr. 28, bl. 113 parter, proprietatea SC Denis Impex SRL. Terenul este identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 33.00 m.p., proprietarului spațiului, în scopul extinderii și amenajării unui spațiu comercial cu destinația de magazin, cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism.

 • (3) Se vor respecta reglementările urbanistice ale zonei prevăzute în documentația de urbanism în vigoare, precum și prevederile din certificatul de urbanism nr. 1886/43148 din 17.12.2020, în valabilitate la această dată.

 • (4) Prețul concesiunii este de 334 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 177/64/2004 și nr.130/2017. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (5) Contractul de concesiune se va încheia numai după înscrierea terenului în Cartea funciară a municipiului, de către concesionar, care va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii documentației tehnice si înscrierii în cartea funciară.

 • Art .2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Urbanism.

 • Art .3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Societății Denis Impex SRL.

  PREȘEDINTE DE ȘE# Grigore CRĂCIUNe/g


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021


3

PLAN TOPOGRAFIC scara 1:500

Municipiul Ramntcu Valcea. strada Matei Basarab. nr. 23, bloc 113


LEGENDA
Suprafața teren pentru concesionare S = 33mpNOTA:

Proiecție stereografica 1970. Plan de referința Marea Neagra 1975.


EXECUTANT: PURCAREA MIHAELA-WJNA

CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA RO-B-F NR C145H8.10.2010


11.01.2020


. ..,      .    ... Semnat digital de

i 7!I naelS-Al in3 Mihaela-Alma Purtarea


Purcarea


Data: 2021.02.10 10:23:31 +02'00'