Hotărârea nr. 37/2021

hotarirea 37 - 31 martie 2021- prelungire durata contracte inchiriere locuinte sociale strada Ostroveni nr 101 A

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea


consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS Sl< EN ISO '>tH>I :Z(> 15 410/C SU EN ISO I IO» 1:2015 223/M Sl< ISO 15001:20 IB 190/IIS SU ISO/IEC 27(101:20 IIIII19/SI

HOTĂRÂREA NR. 37

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc A

strada Ostroveni nr. 101 A

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 11187 din 24.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr. 101 A, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, respectiv până la data de 11.05.2026;

Văzând raportul nr.11188 din 24.03.2021 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, cu următorul amendament: "prelungirea contractelor va fi aprobată pentru o perioadă de 1 an, verificarea condițiilor de eligibilitate va fi efectuată de către comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale”, amendament supus la vot și care a întrunit 12 voturi "pentru” și 11 voturi "împotrivă”;

Ținând seama de faptul că în Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Programul construcții de locuințe sociale, s-a derulat proiectul de investiții "Cămin de bătrâni corp A - transformare în locuințe sociale", fiind realizate un număr 40 unități locative, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.80/2016 s-a aprobat lista de repartizare a locuințelor, precum și tariful lunar al chiriei; contractele de închiriere au fost încheiate pe o perioadă de 5 ani de la data repartizării locuinței, respectiv până la data de 11.05.2021;

în temeiul prevederilor Legii nr.114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

în baza art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” și 6 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Durata contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr.101A bloc A se prelungește pentru o perioadă de 1 (un) an.

(2) Verificarea condițiilor de eligibilitate va fi efectuată de către comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.

Art. 2. Solicitarea privind prelungirea duratei contractelor de închiriere va fi însoțită de următoarele documente:

  • • Copii după actele de identitate și de stare civilă ale tuturor membrilor familiei (soț, soție, copii): cărți identitate, certificate naștere, certificat căsătorie, hotărâre divorț (după caz) - dacă au intervenit modificări față de documentele existente la dosar;

  • • Declarație/declarații pe propria răspundere, autentificată/autentificate din care rezultă că titularul contractului de închiriere și după caz, soțul/soția acestuia, copiii majori și/sau alte persoane aflate în întreținerea sa, inclusiv copiii minori:

  • - nu dețin și nu au deținut în proprietate/coproprietate o locuință;

  • - nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

  • - nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - nu au fost evacuați dintr-o locuință sau spațiu de locuit, proprietate de stat sau proprietate a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

Fac excepție coproprietarii locuințelor obținute prin moștenire, în indiviziune, în situația în care cota obținută nu satisface exigențele minimale de suprafață prevăzute de anexa nr.1 din Legea 114/1996, republicată.

  • • Acte doveditoare ale venitului net realizat în perioada aprilie 2020 - martie 2021 de către titular și ceilalți membrii ai familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere, după caz): adeverință salariat, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, declarație autentificată din care să rezulte că titularul/membrii familiei nu realizează venituri și perioada pentru care nu au realizat venituri - însoțită de adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, alte acte doveditoare după caz.

  • • Adeverință de la Asociația de Locatari, din care să rezulte că nu înregistrează debite restante pentru o perioadă mai mare de trei luni.

Art.3. Contractele de închiriere pentru care a fost demarată procedura de reziliere nu se prelungesc, urmând ca, funcție de soluția instanței, să se procedeze în consecință.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

Primarului municipiului;

Direcției Economico-Financiară;

Direcției Dezvoltare Locală. 5

PREȘEDINTE DE ȘEDINT Grigore CRĂCIUNEShO


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU y7


Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021