Hotărârea nr. 36/2021

hotarirea 36 - 31 martie 2021 - acceptare donatie terenuri strada Argintari

ROMAN IA

Județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS Sl< KN ISO OOP 1:2I> 15 41 <>/<: SH liN ISO !40tH:'Z<H r» 223/M SH ISl> 45001:Z<> 1» 19D/IIS SH ISO/IEC 27001:201» I) 19/.SI

HOTĂRÂREA NR.36

privind acceptarea donației unor imobile - terenuri cu destinația de drum public - strada Argintari

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2244 din data de 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile - terenuri cu destinația de drum public - strada Argintari, împuternicirea primarului municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică, iar cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donatori;

Văzând Raportul nr.2389 din data de 21.01.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2008, poziția 325, figurează strada Argintari, arteră de circulație înscrisă în Cartea Funciară a municipiului sub nr. 55462;

Luând în considerare adresele înregistrate la Primăria municipiului sub nr. 1349/14.01.2021, nr. 2243/20.01.2021, respectiv nr. 1350/14.01.2021, prin care numiții Popescu Filip - Costinel, Popescu Diana - Maria și Spîrleanu Ștefan - Orlando ne-au comunicat oferta de donație a două imobile-teren în suprafață totală de 150 mp, compusă din imobilul cu numărul cadastral 57900 în suprafață de 83 mp și imobilul cu numărul cadastral 57896 în suprafață de 67 mp, pentru prelungirea străzii Argintari și realizarea unei zone de întoarcere necesară mijloacelor de intervenție pentru stingerea incendiilor;

în temeiul prevederilor art. 863 lit. c) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 291, alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (2) lit c), art.139, alin.(2) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația imobilului - teren situat în strada Argintari, în suprafață de 83 mp, cu numărul cadastral 57900, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, cu destinația de drum public.

Art.2. Se acceptă donația imobilului - teren situat în strada Argintari, în suprafață de 67 mp, cu numărul cadastral 57896, identificat în Planul de amplasament și delimitare a imobilului anexa nr.2 la prezenta hotărâre, cu destinația de drum public.

Art.3. Administrarea și întreținerea bunurilor descrise la art. 1 și art. 2 se va realiza de către Direcția Administrării Domeniului Public, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local.

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art.5. Cheltuielile pentru încheierea actului de donație în formă autentică vor fi suportate de către donatori.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios ;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public;

  • - Direcției Urbanism.

»

PREȘEDINTE DE Ș£G Grigore CRĂCIlrNE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, <       SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021

Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:200

Președintele ședirjjăSecrete/ gerpraico o co


A. Date referitoare la teren

Nr.

(parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

I 1

P

83

Lot1, tarla 59, parcela 1385/1. Imobil nelmprejmuit

Total

83

Suprafața totala masurata a imobilului = 83 mp


Executant: Gabriel Petru Nechifor

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren CERTIFICAT DE AUTORIZARE

SERIA; RO-VL-F, NR. 0028 CATEGORIA B

r- k l n +, ’• DigitaBy signed by U3DF 16H 6l! U Gabriel-Petru Nechifor

Nechif


Date: 2020.11.18 08:43:29 +02'00’

Data: 05.10.2020

Inspector

Confirm Introducerea imobilului in baza de date. Integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Semnal digital de Uris» Elena SIMIONESCU

Consilier cadastru gradul IA

76910/18.11.2020

Stampila BCPl


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200400080


PreședinA. Date referitoare la teren

Nr. (parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

P

67

Lot 1, tarla 59, parcela 1385/1. Imobil neimprejmuit.

'          Total

67

Suprafața totala masurata a imobilului = 67 mp


Executant: Gabriel Petru Nechifor Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA: RO-VL-F, NR. 0028

CATEGORIA B

r nhrinl Pnin i Digita"y S,gned by UaDrierl eit UGabriel-PetruNechifor


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa


Stefanh-Cristfer^ FoduU-Deacoc-u


fvi.'VOcKCrfU MxXXUlJS


Nechifor


Date: 2020.11.24 15:42:53 +02'00'

Data: 05.10.2020


76917/18.11.2020


Stampila BCPI


Data