Hotărârea nr. 35/2021

hotarirea 35 - 31 martie 2021 - declarare ca bun de interes local teren 27044 mp

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO «JOO1:2015 4 10/C SR EN ISO 14001:2015 223/M   SR ISO 45001 :Z01H UJO/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 0 I 9/SI

HOTĂRÂREA NR.35

privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 27.044 mp aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.2O91 din data de 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a unui imobil teren în suprafață de 27.044 mp, aferent arterei de circulație situată în zona Dealul Malului în prelungirea străzii Livezi, precum și clasificarea ca stradă a drumului de interes local respectiv;

Văzând Raportul nr.2386 din data de 21.01.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013, s-a prevăzut dezvoltarea rețelei stradale, ținând cont atât de căile de acces existente, cât si de necesitatea creării unor noi artere de circulație care să asigure accesul către cartierele municipiului care s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani;

Ținând seama de solicitările formulate de un număr de 20 de cetățeni, proprietari de terenuri în zona Dealul Malului, în continuarea străzii Livezi, cu privire la amenajarea drumului, respectiv înregistrarea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, au fost efectuate măsurători topografice de către reprezentanții Biroului Cadastru, Fond Funciar, Agricultură pentru identificarea, poziționarea și determinarea suprafeței căii de acces; totodată, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.41090 din data de 30.10.2020, societatea APAVIL S.A. a solicitat acordul pentru amplasarea unei stații de pompare apă potabilă pe strada Livezi, scopul fiind extinderea rețelei de apă potabilă în zonă;

Văzând și Nota de relații întocmită în data de 11.01.2021 prin care s-a constatat faptul că se poate inventaria în domeniul public drumul existent în suprafață totală de 27.044 m.p., compus din trei tronsoane, conform actualei limite a intravilanului existente în baza de date a municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art.8 alin.(1), lit.c) și alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se declară ca bun de interes public local imobilul - teren în suprafață de 27.044 m.p., aferent arterei de circulație situată în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi, cu destinația de drum acces.

(2) Imobilul-teren prevăzut la alin.(1) este identificat în planurile de situație, anexele nr.1 - nr.8 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă clasificarea ca stradă, a drumului de interes local, identificat la art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

/ /

PREȘEDINTE DE ȘEDUW^^/\^^           PENTRU LEGALITATE,

Grigore CRĂCIUNESGU'i f’s "".     !] SECRETAR GENERAL, /

I Vi                           jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021MIPYANr 4_______

hotărârea

CONSILIULUI LOCA


Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


pOp


521


520


tȘS;^


514
nr. CADASTRAL 5604/ GORCOS ^'^nA^^ radulescu elena


SCHEMA DE RACORD A FOILOR DE PLAN■ ANEXA Nr.

hotărârea : COBS'XIULUî lo


404 00


4§4000 * i ’


58.30m

wr~^L


506 22.82H2.


505 7 1,41m


NR. CAD. _____

ISBASESCU MARIA MIHAELA 504l§Lm^--3^2---!

~453 j I I___________11.77m


SCHEMA


'45240410091m


6.76/n

75 I 371


380


STEFANOVICI RANG GEORGETA NR. CADASTRAL 47940


368


LINIE DE RACOR CU PLANȘA NR.

(n Z

3


25.32m


473 CV_^’

474


475


R/o '/Rs/a Lo


587


NR- cadastru SP!R,dONEScu


482


£ 583


UV8^RAL


51982


SCHEMA


racord a foilor de plan


TEODORESCU ALEXANDRU

FARA C.F.


PARAU 764m MUNICIPIUL


NR. CAD. 49880


OLARU MADALINA

OLARU BOGDAN14.70m


O.GOm


282 X

\233


7412


45617 DRAGOS392

393


WR


339


<b a> $


^°.53mNR. CAD 4134-

2.2^^ -


6.43m


'^5ȘJoo

- 'OAA/aHOTARAR

CONCILIULUI Nr.^^_din


48.62m


^rJ^TZ5eOeo

^^nu^Mt^nu GHr ^Na


135G   2S.96m   357.FUNDATUREANU DANUT ION ANTON MARIA FUNDATUREANU GHEORGHE FUNDATUREANU ADRIAN FUNDATUREANU MILKE ELIANA FUNDATUREANU VASILE


Prcșcdintede

403800403700HOT


vjlui locau


CCMTA CCCU\ POPCCU TWXtU, POPESCU DRĂCOS


m ccaw. fopocu mau. m>cxu m:


tineta

Anexa 1.35

Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. cadastral


|7054

Nr. Carte Funciara_________


nr. cad. Mini * ș CEORCESCU DMGQS /u


Nr. parcela


Categorie de folosința

DR

Total


| Suprafața masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului


Loc. Dealul Malului INTRAVILAN


Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Ramnicu Valcea__________________


Secretar


A. Date referitoare la teren


Suprafața (mp)


Mențiuni


7054

7054


Imobil neimprejmuit.


.Suprafața totala masurata a imobilului = 7054 mp


Executant: Gabrie! Petru Nechifor Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


CERTIFICAT DE AUTORIZARE SERIA: RO-VL-F, NR. 0028

* 'TEGORIA^y yy


ANEXA nr.......

la Hotararea Consiliului Local nr.


Președinte de ședința,


Secretar general,Anexa 1.35

Pian de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3544

Loc. Dealul Malului, INTRAVILAN+EXTRAVILAN

Nr. Carte Funciara


Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Ramnicu Valcea

r^oo^cu

fARA CZ

POPESCurf


'^^OOO^SCUA^U I <A               c^'


___

A. Date referitoare la teren


î Președinte de șsdin


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

1

DR

357

..2.. •

- - -DR-- •

•897

3

DR

1989

4

DR

301

Total

3544

INTRAVILAN

•EXTRAVILAN-INTRAVILAN EXTRAVILAN


Mențiuni


Imobil neimprejmuit.


Secreta^general


Suprafața totala masurata a imobilului = 3544 mp


Executant: Gabriel Petru Nechifor

Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

SERIA: RO-VL-F, NR. 0028 CATEGORIA B


ANEXA nr.......

la Hotararea Consiliului Local nr.


Președinte de ședința,


Secretar general,