Hotărârea nr. 33/2021

hotarirea 33 - 31 martie 2021 - schimbare destinatie constructie la Liceul de Arte Victor Giuleanu in vederea demolarii

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO ■><><> I ;201S 410/C SR l-:N ISO 14t>0 1:2<> 15 223/M SR ISO 4S001 :Z<>IK IHQ/IIS Sil ISO/II-C 270(11-20 IR OI'I/SI

HOTĂRÂREA NR.33

privind propunerea de schimbare a destinației imobilului - construcție "Liceul Tehnologic Henri Coandă - clădire stație benzină-depozit”, aparținând bazei materiale a Liceului de Arte Victor Giuleanu, în vederea demolării acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.10525 din data de 19.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului -construcție "Liceul Tehnologic Henri Coandă - clădire stație benzină-depozit”, proprietate publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în curtea Liceului de Arte Victor Giuleanu, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, precum și împuternicirea primarului municipiului ca, prin structurile de specialitate, să întocmească documentația necesară pentru obținerea Avizului conform al ministrului Educației privind schimbarea destinației imobilului-construcție susamintit;

Văzând Raportul nr. 11185 din data de 24.03.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

Având în vedere faptul că prin protocol de predare-primire, încheiat între Primăria municipiului și Liceul de Arte "Victor Giuleanu”, comisia constituită prin Dispoziția Primarului nr.2032/24.06.2019 a predat în administrarea Liceului construcțiile și terenurile proprietatea publică a municipiului Râmnicu Vâlcea care constituie baza materială a acestei unități de învățământ, printre bunurile imobile predate aflându-se și construcția "Liceul Tehnologic Henri Coandă -clădire stație benzină-depozit”, înscrisă în Cartea Funciară nr.41734;

Luând în considerare adresa nr.62 din 19.01.2021, prin care Liceul de Arte Victor Giuleanu a solicitat sprijinul pentru demolarea mai multor anexe care au aparținut fostului Liceu Tehnologic Henri Coandă și care nu mai sunt necesare pentru desfășurarea activității Liceului de Arte Victor Giuleanu, una dintre acestea fiind construcția "Liceul Tehnologic Henri Coandă - clădire stație benzină-depozit”;

în temeiul prevederilor art. 112, alin.(6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale naționale, cu modificările și ulterioare, și ale Ordinului nr.5819 din 25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3), lit.g) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinației imobilului -construcție "Liceul Tehnologic Henri Coandă - clădire stație benzină-depozit”, proprietate publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în curtea Liceului de Arte Victor Giuleanu, înscris la poziția 1126 din Anexa 1 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea la Hotărârea Guvernului nr.54/2008 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, având numărul de inventar DP01064 - identificat ca C7 pe planul de amplasament și delimitare anexat, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca, prin structurile de specialitate, să întocmească documentația necesară pentru obținerea Avizului conform al ministrului educației privind schimbarea destinației imobilului -construcție descris la art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Liceului de Arte Victor Giuleanu;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • - Ministerului Educației. 5    PREȘEDINTE DE GrigoreCRĂCIUNESO


NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIJÂTE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Pion de omplosoment. delîmitore o imobilului


SCARA 1:1000

Nr.

cadastral -------------—

Suprafața mosuroto

Adresa imobilului

i

13691

Municipiul Romnicu Volceo. Str. Henri Coondo, Nr. 23. Județul Volceo - țINTRAVILAN


A. Dole re-'e'Hoore io teren

Nr. pG'CelG

cot ■;

^G»cgor«c de ^OlOSÎn’.O

Supro^oic (mp)

Vc'oore de

■ mpOZito'C

Mcntitjn»

CC

1 569>

Limitele sunt molenohzote prin c.ard de metoi pa poslcmcn: ee beton

fatal

13691'


.......... ”

(Carte funciara nr; [

i

| UAT

(Municipiul Romnicu VolcecB Octa referitoare Io construct"

1 Cod Iconstr

SuP^o^oto constru«îo Io sol

Valoare dc «>npoz«'lo*'C (iei)

1

1---------------------------- ci

738

Sup^ofoto dcs'asuralo O COnstruCl’Ci = 3639 mp

C2

52

Sup'ofoîo desfosurato o construcției - 52mp Construcție este proprietatea SC CEZ OiS’RiSUfiE S

C3

1308

Suprafețe desfosuroto o construcției = 2615 mp

c*

> i 06

SuP^o^ntc des^osu^oto o co^s^ucOc’ ~ 3 i1 7 mp

C5

S6

Suprafețe desfosurato a construcție- - 86 mp

C6

50

Suprafețe desfosurctc o construcției = 50 mp

C7

35

Suprc^alo dcs^osu^olo O construcție* ’  35 mp

C8

>3

Suprafețe desfosuroto C construcției - 1 3 mp

Tolo! j

3385

____________ _____________


inventar oe coordonate

Executant.

! Ret.

Sistem? pe c Stcrcogrofiț E(m)

fO«CCl»C

1970

N(m)

Semnoluro s-' stompilcZ^QC Z 1 L O/J \ A°      ' < -.

/ Geodez cu Crap;

___de semr.âiurj     c

■:     z P.etrs - Aurptizm

• iu^V ? VIDU    b

v --------- - >

11504«1.598

<0z044.33<

2

450449.571

<02.0<3 4 23

3

|45045i 721

<O2O<3223

4

4 5O'.S4.55$

<02039.086

5

450483 41$

<02022 221

\C> Gradul • •< .■ ^^533

05.10.2010                                          •

6

450539.073

'•0201 <.4 1 1

7

4 50542.627 I401992.478

8

<50552.320

<01965.1 63

L9

450552.787

<01963.139

1 -o

<50552.681

<01957.089

1 ti

<50552.571

<01949.563

l '2

<50552.188!<01$23 21 î

13 |<50552.060 l<0i9 19.399

1 4

<50551.120

<0191 4.010

15

<50523.909

<01916.950

>6

<50523.632

401 834.519

Se confirma suprafața din masuratprj'Si     ?

Introducerea imobilului in baza .dedate t

PorcfO                               . A

Semnoturc S> dOtO

Sto-^P’io 6CPi                    --

1 7

<50493.1 17

401888.74 1

18

<50491.982

<01888 902

19

4 50464.7121401892.712

20

<50459.971 (<01893.31 2

2i

<50«5.556

<01895.326

22

<5044 7.8<0

<01923.027

f OrrUlUL vi CaUaS'Au Și

1 .        iMO.ruAnA - vâlcea

: /•< TOMA CARMEN -J       CONSILIER 1 A

23

450449.1 39 |<01938.522

24

450451.797

40l972.85<

z5

<50443,564

401973.347'

25

<50443.863

401973.1 13

( 6 ^.9 ^0 i

27 |

<50<39.i66

*0 1973.553

28

450439.645

401955-437

29 | <50439.197 p.oi935.4 68

Suprafața totala masurata =13691 mp; t

Suprafața din acte = 13424.34 mp |