Hotărârea nr. 32/2021

hotarirea 32 - 31 martie 2021 - completarea anexei 4 3 2 la contractul delegare servicii administrare domeniu public

ROMAN IA

Județul Vâlcea municipiul Râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS ;SR EN IS()'9001:2015;410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR 1X045001:2010 190/HS XRȚSO/IEC27001:2018.0 19/SI

HOTĂRÂREA NR.32

privind completarea Anexei 4.3.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr.34764/18.09.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.10564 din data de 19.03.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4.3.2 - Inventarul bunurilor de retur - Activitatea de administrare a WC-urilor publice la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr.34764/18.09.2020, cu imobilul-construcție ”Grup Sanitar Exterior Arenele Traian”, proprietatea publică a municipiului, realizat în cadrul obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Complex Sportiv și de Agrement Arenele Traian”, având numărul de inventar DP09897 și valoarea de inventar 91.475,59 lei;

Văzând Raportul nr.11214 din data de 24.03.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr.217/18.09.2020, Consiliul Local a aprobat Studiul de fundamentare pentru stabilirea soluțiilor optime de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și realizarea în gestiunea delegată, prin intermediul operatorului Piețe Prest SA, societate comercială cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, a următoarelor servicii: amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, inclusiv a bunurilor și dotărilor aferente Parcului Zăvoi precum și a facilităților realizate prin proiectul "Modernizare parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea"-conform Hotărârii Consiliului Local nr.165/27.04.2017; construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor și crematoriilor și a WC-urilor publice; de asemenea, a fost aprobat Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru serviciile publice realizate în gestiune delegată, inclusiv Anexele nr.4 - 9 la acesta;

Având în vedere faptul că ulterior, în cadrul obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Complex Sportiv și de Agrement Arenele Traian”, a fost realizată construcția "Grup Sanitar Exterior Arenele Traian”, recepționată în data de 09.07.2020 cu Procesul-verbal de recepție parțială nr.25087 și luând în considerare faptul că serviciul public de organizare și exploatare a activităților de coșerit, administrarea cimitirelor și crematoriilor și a WC-urilor publice este delegat societății PIEȚE PREST S.A.;

în temeiul prevederilor art.3, alin.(1), lit.e) și art.12 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.e), coroborat cu alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și a art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa 4.3.2 - Inventarul bunurilor de retur - Activitatea de administrare a WC-urilor publice la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr.34764/18.09.2020, cu imobilul-construcție ”Grup Sanitar Exterior Arenele Traian”, proprietatea publică a municipiului, realizat în cadrul obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Complex Sportiv și de Agrement Arenele Traian”, având numărul de inventar DP09897 și valoarea de inventar 91.475,59 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Societății Piețe Prest SA.

J                         5

PREȘEDINTE DE Ș^NțĂ, Grigore CRĂCIUNESCW §

7/ W

/ /

( /

/ Contrasemnează pentru legalitate/ TW I- i; secretar general,      /

? Z          jurist Ion DIDOIU           z

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2021