Hotărârea nr. 30/2021

hotarirea 30 - 25 februarie 2021 - desemnare reprezentanti CL in comisia pentru atribuire locuinte tineri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 900 1:2(115 410/C SR EN ISO 11001:2015 223/M SKISO 15001:201» 190/HS SR ISO/IEC 27(1(11:201» 01V/SI

HOTĂRÂREA NR. 30

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, precum și în comisia de contestatii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 6468 din data de 18.02.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea a 4 (patru) reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, precum și a 2 (doi) reprezentanți în comisia de contestații;

Văzând raportul nr. 6574 din 19.02.2021 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală - Biroul Fond Locativ, Asociații de Proprietari, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement; de asemenea, ținând seama de propunerile formulate în plenul ședinței pentru desemnarea următorilor 4 consilieri în comisia socială de analiză, respectiv: Pîrvulescu Virgil, Proteasa Radu-Eduard, Strîmbei lonela-Nicoleta și Popa Valentin-Adrian și pentru desemnarea a 2 consilieri în comisia de contestații, respectiv: Popa Constantin-Bogdan și Pavelescu Dumitru Lucian;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/21/11.07.2016 au fost desemnați 4 (patru) reprezentanți ai Consiliului Local în comisia socială pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii și 2 (doi) reprezentanți în comisia de soluționare a contestațiilor;

Ținând seama de noua componență a Consiliului Local rezultată în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare și ale art.14 și art.15 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.d), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind 18 voturi "pentru”, 3 voturi "împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi "nule" pentru desemnarea domnului Pîrvulescu Virgil, 21 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi "nule” pentru desemnarea domnului Proteasa Radu-Eduard, a doamnei Strîmbei lonela-Nicoleta și a domnului Popa Valentin-Adrian în comisia socială de analiză, 20 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă”, 0 abțineri și

1 vot ”nul” pentru desemnarea domnilor Popa Constantin - Bogdan și Pavelescu Dumitru - Lucian în comisia de contestații,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează 4 (patru) reprezentanți ai Consiliului Local, care vor face parte din Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, după cum urmează:

 • 1. domnul Pîrvulescu Virgil;

 • 2. domnul Proteasa Radu-Eduard;

 • 3. doamna Strîmbei lonela-Nicoleta;

 • 4. domnul Popa Valentin - Adrian.

Art.2. Se desemnează 2 (doi) reprezentanți ai Consiliului Local, care vor face parte din Comisia de contestații privind stabilirea accesului la locuințe, acordarea punctajului în soluționarea cererilor, precum și repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, după cum urmează:

 • 1. domnul Popa Constantin-Bogdan;

 • 2. domnul Pavelescu Dumitru - Lucian.

Art.3. Componența comisiilor prevăzute la art.1 și art.2 va fi stabilită prin dispoziție a primarului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Persoanelor prevăzute la art.1 și art.2.

  PREȘEDINTE DE

  Grigore CRĂCIUNEȘOO^ZZ' Z *\ fw / /VrZ^T’^z'b^

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL,   /

  jurist Ion DIDOIU     Z

  Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021