Hotărârea nr. 3/2021

hotarirea 3 - 15 ianuarie 2021 - completare anexa 3 la contractul de transport calatori

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


Sil EN ISO 9001:2015 4 1 »/< Sil EN ÎMI 14001:2I> Ir. Z2 </M Sl< ISO -15001:2(> 1H IOO/HS SK ISO/II C Z7001:Zl> 1K 01 «J/SI

HOTĂRÂREA NR. 3

privind completarea Anexei 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de

transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 49043/27.12.2018

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 ianuarie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 767 din data de 11.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea Anexei 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr.49043/27.12.2018 - Bunuri de retur - Listă statii cu autobuzele achiziționate în cadrul proiectului "Construirea unei artere de legătura între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi"',

Văzând raportul nr. 899 din 11.01.2021 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, a fost finanțat proiectul "Construirea unei artere de legătura între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi", cod SMIS 126678, fiind achiziționate 7 (șapte) autobuze cu combustibil alternativ CNG, marca Mercedes-Benz, tip: Conecto G NGT, care au fost recepționate cantitativ în data de 22 decembrie 2020;

Luând în considerare Hotărârea nr. 380/28.11.2018, prin care Consiliul Local a aprobat atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea către societatea ETA S.A., pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 01.01.2019, în baza căreia a fost încheiat Contractul de delegare nr. 49043/27.12.2018, iar în anexa 3.1 Bunuri de retur - Listă stații sunt cuprinse bunurile proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea puse la dispoziția operatorului pentru realizarea serviciului de transport public local;

în temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin. (2), lit.c) și lit.d), alin.(7), lit. n), art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 49043/27.12.2018 - Bunuri de retur - Listă stații cu autobuzele achiziționate în cadrul proiectului “Construirea unei artere de legătura între b-dul N. Bă/cescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu si achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi”, identificate în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie;

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății ETA SA.

5

PREȘEDINTE DE ȘEd/nȚĂ, . ^ Grigore CRĂCIUNESCUX'

I /                  ".......

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, - 'X      SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU / "Aj                    cz/* _____

Râmnicu Vâlcea, 15 ianuarie 2021
ANEXANr

HOTĂRÂREA

CQNSILIULUUOCA

LISTA


Nr 3 din

autobuzelor achiziționate prin proiectul “Construirea unei artere de legătura între b-dul N. Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul T. Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi, puse la dispoziția operatorului serviciului dc transport public local - societatea ETA SA

Nr.

Crt.

De nu mi re

Scrie sasiu

Nr. locu ri

Valoare (în lei)

1

Autobuz Mercedes-Benz, tip Conecto G NTG

WEB628361 13288419

162

2.052.279,95 <

i 1

2

Autobuz Mercedes-Benz, tip Conecto G NTG

WEB628361 13288510

162

2.052.279,95 :

3

Autobuz Mercedes-Benz, tip Conecto G NTG

WEB62836I 1328851 1

162

2.052.279.95 ,

1

4

Autobuz Mercedes-Benz,

WEB62836I 13288512

162

2.052.279,95

tip Conecto G NTG

5

Autobuz Mercedes-Benz, tip Conecto G NTG

WEB628361 13288513

162

2.052.279,95 '

6

Autobuz Mercedes-Benz, lip Conecto G NTG

WEB628361 13288514

162

2.052.279.95 :

7

Autobuz Mercedes-Benz, tip Conecto G NTG

WEB628361 13288515

162

2.052.279,95

TOTAL

14.365.959,65