Hotărârea nr. 29/2021

hotarirea 29 - 25 februarie 2021 - desemnare viceprimar in Comisia de legea 18

ROMAN I A

Județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CE R TI FI CAR I M RC-OCS      SR i:N ISO 9I>01: Z(> 15 41 (l/c SR EN ISO 1 100 1:20 I5 223/M SUISO 451)01:201» 190/IIS SR ISO/IEC 27001:20 1» 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR. 29

privind desemnarea unui viceprimarîn Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 6186 din data de 17.02.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar Gheorghiu Andrei -Florin care să facă parte din Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;

Văzând raportul nr. 6715 din 22.02.2021 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, cu următorul amendament "viceprimarul este desemnat de către Consiliul Local”, amendament supus la vot și care a întrunit 12 voturi "pentru” și 9 abțineri”; luând în considerare și propunerea formulată în plenul ședinței pentru desemnarea domnului viceprimar Gheorghiu Andrei-Florin în comisia sus menționată;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 262/2 din 11.11.2020 prin care au fost aleși viceprimarii municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor art.2, alin.(1), lit.b) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005; ’

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art. 139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind 20 de voturi "pentru”, 1 vot "împotrivă”, 0 abțineri și 0 voturi ”nule”,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor domnul viceprimar Gheorghiu Andrei-Florin.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Persoanei prevăzute la art. 1.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^*’*

Grigore CRĂCIUNESCU

I

// / ^g/y s

/-CONTRASEMNEAZĂ PENTRuZeGALITAȚE \      SECRETAR GENERAL,     /

Vi            jurist Ion DIDOIul        /

/ * /

Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021