Hotărârea nr. 26/2021

hotarirea 26 - 25 februarie 2021 - aprobare SF construire retea canalizare strada Andrei Muresianu

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CE RTIFICA RI M RC- OCS     SH EN ISO 9001:2015 110/C SR EN ISO MOO1.2O15 223/M SH ISO 45(g£l:2Q IH 190/HS SU ISO/IEC 27001:201H 01 «>/SI

HOTĂRÂREA NR.26

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție "Construire rețea canalizare menajeră - străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada (parțial), Intrarea Traficului, jud. Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2214 din data de 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate - Scenariul nr.2 pentru obiectivul de investiții "Construire rețea canalizare menajeră - străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada (parțial), Intrarea Traficului, jud. Vâlcea”, precum și a indicatorilor tehnico-economici (deviz general);

Văzând Raportul nr.2221 din 20.01.2021, întocmit de Direcția Investiții, Achiziții Publice - Serviciul Investiții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, formulate cu următorul amendament ”se impune includerea în studiul de fezabilitate și calculul indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea obiectivului de investiții cu lucrări de rețea canalizare menajeră, apă curentă și energie electrică inclusiv pe strada Schitul Troianu”, amendament adoptat cu 12 voturi "pentru”, 9 voturi "împotrivă” și 0 abțineri;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art.129 alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate - Scenariul 2, pentru obiectivul de investiții "Construire rețea canalizare menajeră - străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada (parțial), Intrarea Traficului, jud. Vâlcea” și indicatorii tehnico-economici (deviz general), la valoarea totală de: 465.781, 74 lei fără TVA, respectiv 553.802,59 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de: 419.021,61 lei fără TVA, respectiv 498.635,72 lei cu TVA, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă includerea în studiul de fezabilitate și calculul indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea obiectivului de investiții cu lucrări de rețea canalizare menajeră, apă curentă și energie electrică inclusiv pe strada Schitul Troianu.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

5                                               J »                                      J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Grigore CRĂCIUNESCUi i


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021

Proiectant: APAVIL SA

OBIECTIV:

RETEA-CANALIZARE~MENAJERA


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSTRUIRE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA străzile Tica Stefanescu,Andrei MuresianLi,Posada

Rm. Valcea

Nr.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare

TVA

Valoare cu TVA

țrara i

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

* CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

I 1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1-1-9

o on

0 00

0 00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

: C

APITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

o.ool

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

- G

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică------------

---------:-----

--------------.1

...........-

3.1

• Studii

2,500.00

475.00

2,975.00

3.1.1. Studii de teren

2,500.00

475.00

2,975.00

-3-1-2—Rapcrt-privind-impactul-asupra-mediului.---------------

_ .0..0.O-.

__0.J9.0-

Q._QoJ

--- —

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.

y Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3. Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

P

4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

5. Proiectare

26,188.85

4,975.88

31,164.73

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4,190.22

796.14

4,986.36

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,047.55

199.04

1,246.59

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

29,951.08

3,980.71

24,931.79

f 6. Organizarea procedurilor de achiziție

o.oc

0.00

O.OC

1

1.7. Consultanță

o.oc

0.00

O.OC

)

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

O.OC

O.OC

O.OC

)

3.7.2. Auditul financiar

O.OC

)              O.OC

O.OC

)

3.8. Asistenta tehnica

3,352.1'

1          636.91

3.989.0C

)

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.0

0              O.OC

)               0.0

J

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

O.OC

)              O.OC

O.OC

n

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.0

)              o.oc

O.OC

)

3.8.2. Dirigenție de șantier

3,352.1

7         636.9

1         3,989.0

TOTAL CAPITOL 3

32,O41.02|       6,087.7

9|       38,128.8

3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4. 1.

Construcții și instalații.Canalizare

419,021.61

79,614.11

498,635.72

4.2.

Vlontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

0.00

0.00

0.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

419,021.611

79,614.111

498,635.72

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5U-7-1—LucrărTdemonstrucții-și-instalații-aferenteorganizăriLde-șantier

0.00

■ o:oo

0.00

0 OO-

0-00-

0 00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11,514.13

1,710.00

13,224.13

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

419.02

0.00

419.02

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor-de construcții

2,095.11

0.00

2,095.11

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de con strui re/desfii nțare

9,000.00

1,710.00

10,710.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3,204.98

608.95

3,813.93

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

14,719.11

2,318.95

17,038.06

TOTAL

465,781.74

88,020.85

553,802.59

din care: C+M

419,021.610

79,614.106

498,635.716

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

. Pregătirea personalului de exploatare

O.OC

O.OC

O.OC

6.2

. Probe tehnologice și teste

o.oc

O.OC

O.OC

TOTAL CAPITOL 6

O.OC

)               O.OC

j              O.OC

[

TOTAL GENERAL

465,781.74

88,020.85

553,802.59

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4,1 + 4.2 + 5.1.1,

419,021.61

79,614.11

__498,635.72

C+M

Proiectare+SF 6% din C+M

Studii de teren

Cheltuieli diverse si neprevăzute 0.7%

419,021.61

25,141.30

2,500.00

3,204.98

449,867.89

Beneficiar/lnvestitor


APAVIL SA pt. PRIMĂRIA MUN.RM.VALCEA