Hotărârea nr. 25/2021

hotarirea 25 - 25 februarie 2021 - aprobare model contract acoperire costuri colectare deseuri ambalaje

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIF1CARl MRC-OCS SR EN ISO ■>()() l:ZO 15 110/C SK EN ISO 1401)1:ZI) 15 ZZi/M SR ISO 45001:20 Ut IOH/IIS SH ISO/IEC Z7<H> I:Z<> 1H O IV/SI

HOTĂRÂREA NR.25

privind aprobarea modelului de contract pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2217 din data de 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea, care urmează a fi încheiat de Municipiul Râmnicu Vâlcea cu Operatorii economici autorizați pentru preluarea responsabilității pentru deșeuri de ambalaje (OIREP) și Operatorul serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, împreună cu Anexele 1-6 la acesta;

Văzând Raportul nr.2403 din data de 21.01.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, formulate cu amendament care nu a fost adoptat în urma votului;

Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.20 alin.(5) al Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2018, unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligația să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către operatorul de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;

Ținând seama de faptul că, în vederea conformării la prevederile cadrului legal național, Consiliul Local Râmnicu Vâlcea a aprobat prin Hotărârea nr.174 din 30 mai 2019 modelul de Acord de Colaborare între Municipiul Râmnicu Vâlcea, Operatorii economici autorizați pentru preluarea responsabilității pentru deșeuri de ambalaje și Operatorul serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, completată ulterior prin Hotărârea nr.388 din 23 decembrie 2019, în urma căreia au fost stabilite si anexele la modelul de acord si având în vedere că prin Ordinul nr. 1555/2020 a fost modificată și completată Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1362/2018, este necesar un nou model de contract/acord de colaborare în concordanță cu actualele norme legislative;

în temeiul prevederilor art.59 alin.(3), alin.(4) și alin. (5) din Legea nr.211/2011 (R) privind regimul deșeurilor; art.16 alin.(5) și art.20 alin.(5) și (6) din Legea nr.249/2015 (A) privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; art.8 alin.(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 (R) a serviciilor comunitare de utilități publice; art.6 alin.(1) lit.j), q) din Legea nr.101/2006 (R) a serviciului de salubrizare a localităților; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74 pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu; ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului; ale Ordinului nr. 1555/2020 din 13 august 2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.1.362/2018, emitent Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și ale Ordinului nr.1595/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului, emitent Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 8 voturi “împotrivă” și o abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă modelul contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea, care urmează a fi încheiat de Municipiul Râmnicu Vâlcea cu Operatorii economici autorizați pentru preluarea responsabilității pentru deșeuri de ambalaje (OIREP) și Operatorul serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, împreună cu Anexele 1- 6 la acesta.

(2) Modelul contractului pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul UAT Râmnicu Vâlcea, aprobat conform alin.(1), este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, anexă care are anexele 1-6.

Art.2. începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.174 din 30 mai 2019, completată prin Hotărârea nr.388 din 23 decembrie 2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Societății Romprest Energy.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA0TATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021

ANEXA Nr


la


CONTRACT pentru acoperirea costurilor


H^EARÂREA local

" M ¥ lpentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și v deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare la nivelul DAT'


Râmnicu Vâlcea1/Nr înregistrare UAT JRÂMNICU VÂLCEA din ....................

—NFÎni-egistraFe-0LREP.7....^i-;-.tT.-.Hr.r.TTdin.....................---------------------------

Nr.înregistrare OPERATOR SALUBRIZARE.....................din.......................

1.  PĂRȚI LE CONTR ACTANTE

 • 1. UAT RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul în , jud.. , având cod fiscal, reprezentată Legal prin  , în calitate de , denumită în continuare UAT,

 • 2 , organizație care implementează obligațiile privind răspunderea

extinsă a producătorului în baza LICENȚEI DE OPERARE nr. .....cu șediuHn ..................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ..................., având nr. de ordine în Registrul Comerțului ......................., CUI ........................ cont bancar .............................. deschis la..............................telefon: ..........E-inail:......................i...... reprezentată legal prin...........................în calitate de ............................, denumită in continuare „OIREP”,

si

 • 3. ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL & SC COMPANIA

ROMPREST SERVICE SA, care își desfășoară activitatea în baza contractului nr.__/ din , cu sediul în, jud., având cod unic de înregistrare , înregistrat la Registrul Comerțului cu nr.

, cont bancar nr.      , deschis la banca

,nr. de telefon/fax , adresă de e-mail , reprezentată legal prin  in calitate ele

............................., denumita in continuare „OPERATOR DE SALUBRIZARE”,

după caz fiecare denumită separat Parte/Partea și împreună „Părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE;

© OIREP este operator economic legal constituit care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu dispozițiile art.

16 alin. (5) litera (b) clin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare (în continuare, denumită „Legea nr. 249/2015”) și având în vedere contractele încheiate cu operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015,

•“Responsabilitatea—gest-ionăidi-deșem        ambalaje—care—îi—revine—QIR-EP

______________conform prevederilor art.16 alin.(9) lit.i) din Legea nr.249/2015 în vederea___

îndeplinirii obiectivelor stabilite în cuprinsul Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015 cât și obligația de furnizare a informațiilor privind gestionarea deșeurilor de ambalaje și a informațiilor privind cantitățile de ambalaje, respectiv cantitățile

---------contractate cu.fiecaEe_dintremperatorii prevăzuți.la_arL_i6.alin,„(i) din_Legea Jir.______ 249/2015, conform prevederilor art.17 din Legea nr.249/2015,

o -Prevederile art. 16 alin. (9) lit. g) coroborate cu dispozițiile cuprinse în Anexa nr. 6 din Legea nr. 249/2015, potrivit cărora OIREP, în calitate de organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, trebuie să acopere costurile nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipal, colectate si transportate separate, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin “serviciile de salubrizare; îâFcantitățile pentru care atrfost acoperite costurile" se"" iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Anexa

___ ........nr. 5 din Legea nr. 249/2015,

o Obligația care îi incumbă organizației OIREP de a îndeplini un obiectiv anual global privind cantitățile de deșeuri de ambalaje din flux municipal reciclate și/sau valorificate pentru clienții săi,

o Prevederile art. 59 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (în continuare, „Legea nr. 211/2011”), potrivit cărora, pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, (i) UAT au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare și obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, (ii) UAT/ADI utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor nete de gestionare anterior menționate, exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate,

o Prevederile art. 9 alin. (1) litera (h) coroborate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (în continuare, „Legea nr. 101/2006”), în considerarea cărora autorităților administrației publice locale le revine obligația de a implementa sistemul de colectare separată a deșeurilor iar operatorilor de salubrizare le incumbă obligația de a pune le dispoziția deținătorilor de deșeuri containerele/recipientele precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor;

® OIREP a încheiat contracte privind implementarea obligațiilor răspunderii -extinse-a^-producătorului cu operatorii economici responsabili (în continuare denumiți în mod colectiv „Clienții”), pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de OcUG^im 196/2005, cu modificările și completările ulterioare(în continuare

—6>UCbnrri967t2OT5^)rșidbcgea^97^ol-5;-01iențiHiindmbH^^                17-

alin. (2) din Legea nr. 211/2011 „să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative ~care reglementează respectivelefluxuri de deșeuri”, “

o Prevederile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011, care stabilesc obligația UAT/ADI să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,

o Prevederile Ordinului 1595/2020 pentru aprobarea „Instrucțiunilor de utilizare ci aplicației informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și veriicării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a

-producătorului” care stabilesc obligația UAT/ADI și OIREP de utilizare a aplicației SIATD începând cu data de 01.01.2021,

© UAT Râmnicu Vâlcea are încheiat un contract de delegare pentru serviciul public de salubrizare cu operatorul de salubrizare delegat - ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL & SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA;

Părțile au convenit încheierea prezentului Contract-cadru, în condițiile ce urmeaza.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul Contractului îl constituie:

  • 2.1.1. Raportarea lunară de către UAT în contul OIREP a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip de material, gestionate prin operatorul de salubrizare și livrate la operatorul economic reciclator/valorificator agreat în prealabil de OIREP, în baza ponderii definită conform Ordinul 1362/2018.

  • 2.1.2. Acoperirea de către OIREP a costurilor nete ale UAT de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, aferente activi taților de colectare separată și transport separat, stocare temporară, sortare, încredințate in vederea valorificării către operatori economici autorizați din punct de vedere legal pentru desfășurarea activităților de valorificare/reciclare conform Anexei 2 la Legea 211/2011, agreați de către OIREP, în limita cantităților deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal și pe tipuri de materiale estimate a fi gestionate pe raza teritorială a UAT conform Anexei ni*.2 și 2.1 la prezentul Contract.

  • 2.1.3. Tretarea de către OIREP prin terți la solicitarea motivată a UAT a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita_ cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici pentru care ^iiptenreirteTiză^obli^ațiTle-privmd-răspwTdereauextmsă-a^ruducă^^

ulterioară de către UAT a cantităților de deșeuri de ambalaje reciclate.

 • 2.2. Acoperirea de către OIREP a costurilor pentru promovarea, împreună cu —autoritățile-publice locale surp după cazacii -asociațiile de dcz-voltareintercomunitarărde— campanii de informare și educare a publicului, inclusiv sub formă de proiecte-pilot pentru stimularea colectării separate, a reutilizării și a reciclării, direct proporțional cu cantitățile de deșeuri ambalaje din fluxul municipal pentru care OIREP-ul are obligația de a acoperi costurile nete conform ponderii definite în Ordinul 1362/2018. Campaniile de informare și educare a publicului și costurile aferente agreate de comun acord de către părțivor face obiectul unui Contract separat.

 • 2.2. Tarif ele-operator ului de salubrizare trebuie sa fie stabilite’ în” condițiidrănsparentă, ” cu respectarea in special a dispozițiilor Anexei nr. 6 din Legea nr. 249/2015, si cu luarea —în calcul a veniturilor rezultate din comercializarea deșeurilor de ambalaje .către un

operator valorificator;

 • 2.3. Obiectul Contractului are în vedere cantitățile estimate (lunare și anuale) ale deșeurilor de ambalaje, conform celorprevăzute în Anexa nr. 2 și 2.1 - Estimarea cantităților de deșeuri de ambalaje în funcție de tipul de material, alocate OIREP în anul 2021.

UI. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data .................... și are valabilitate până la

data de 31.01.2022. Obligațiile UAT/OPERATORULUI DE SALUBRIZARE de raportare în baza prezentului Contract se vor considera îndeplinite pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje recepționate de către valorificatori/reciclatori finali agreați de OIREP până la data de 31.12.2021.

 • 3.2. La propunerea oricăreia dintre Părți, Contractul se poate prelungi printr-o notificare transmisă cu 60 (șaizeci) zile înainte de expirarea termenului urmând ca Părțile să semneze, până la data de 31.01.2022, un act adițional de prelungire. Dacă nu intervine semnarea până la data de 31.01.2022 Contractul încetează de plin drept, fără nicio altă formalitate.

 • IV. PREȚUL CONTRACTULUI

  • 4.1. în schimbul activităților de colectare și transport separat, stocare temporară, sortare și încredințare în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin Operatorul de Salubrizare, ale căror costuri sunt acoperite de către OIREP, OPERATORUL DE SALUBRIZARE va emite lunar o factură, pe baza cantităților validate de OIREP și a costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale indicate în Anexa nr. 1.

  • 4.2. Pe factura emisă, OPERATORUL DE SALUBRIZARE va menționa în cadrul rubricii Descrierea serviciilor prestate, în mod obligatoriu, și sintagma „Prestări -servicii—în -baza-Con tr actului-Gontractidui—pentru-acoperirea costurilor--nete—de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, colectate si transportate Separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje le nivelul UAT......................., JUD................... nr..........din........., încheiat

cu OIREP având CUI ......................., destinate realizării obiectivelor anuale în

conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [...] (tipul de material), cod [...], cantitate aferente lunii

 • V. FACTURARE. CONDIȚII DE PLATA.

  • 5.1. Facturile vor fi emise de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE doar după confirmarea cantităților în aplicația informatica SIATD conform art. 10 alin. (8) din Ordinul 1595/20201 și/sau validarea ulterioară a cantităților de către OIREP conform procedurii prevăzută în Anexa nr.4 în baza cantităților de deșeuri de ambalaje raportate în contul OIREP conform art. 7.7. și art. 7.8. și vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de un Dosar cu raportul lunar care cuprinde documente care asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv documente financiar-contabile și documente justificative, până la operatorul economic valorificator, conform Anexei 4 la prezentul Contract.

   • 5.1.1. Cantitățile raportate în contul OIREP vor fi alocate conform ponderii acesteia, unde ponderea reprezintă alocarea proporțională a cantităților de deșeuri de ambalaje gestionate în fluxul municipal între OIREP-urile licențiate cu aceeași UAT, în funcție de cantitățile de ambalaje, pe tip de material, care devin deșeuri în fluxul municipal.

   • 5.1.2. Cantitățile de ambalaje care devin deșeuri în flux municipal sunt declarate trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului respectiv (ex.: Pentru Ti afișarea să aibă loc până la 25 a lunii aprilie etc.) de către fiecare OIREP în parte, în baza declarațiilor producătorilor și importatorilor care introduc pe piața națională produse ambalate.Astfel, fiecare OIREP licențiat va avea o pondere aferentă cantităților

'Confirmarea trasabilității deșeurilor de ambalaje în SIATD va fi obligatorie doar după 01.01.2021. sale mai sus menționate, în totalul cantităților OIREP-urilor licențiate, iar cantitățile colectate fiind ulterior alocate, în funcție de ponderea aferentă fiecărei OIREP.

 • 5.1.3. Alocarea cantităților valorificate energetic între OIREP-urile licențiate se va face în funcție de ponderea aferentă fiecăreia și după următorea formulă:

'Carititatecralocatcrpriirualorifi^^

în vederea reciclării /11. dar nu mai mult de 10% din aceasta cantitate

 • 5.2. OPERATORUL DE SALUBRIZARE va prezenta în raportarea lunară transmisă OIREP toate documentele financiar-contabile și justificative care indică datele de identificare de la generatorul deșeurilor de ambalaje până la operatorul economic valorificator, distinct pe fiecare tipde material? Documentele necesar a fi ihcluseTn” Dosarul de raportare se regăsesc în Anexa nr. 4 la prezentul Contract.

 • 5.3. OIREP va achita către OPERATORUL DE SALUBRIZARE contravaloarea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării facturii ulterior confirmării trasabilității cantităților în SIATD și validării documentelor menționate în Anexa nr.

4. în cazul în care factura nu este însoțită dc documcntcle mcnționate în cadrul Anexei' nr. 4, întocmite conform punctului II din anexa menționată, OIREP va refuza efectuarea plății total sau parțial în funcție de cantitățile confirmate si validate.

 • 5.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a facturii prezentate de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE, OIREP datorează acesteia penalități de întârziere în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere clin suma neachitată, până la concurența sumei neachitate, calculate de la data scadenței până la data plății efective.

 • 5.5. în cazul în care, într-o lună, OPERATORUL DE SALUBRIZARE nu colectează și nu livrează cantități de deșeuri de ambalaje care să îndeplinească condițiile prevăzute în prezentul Contract, astfel încât acestea să poată fi raportate în numele și pentru OIREP, OPERATORUL DE SALUBRIZARE are obligația să notifice acest lucru către OIREP prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax/e-mail, folosind datele de identificare ale acestuia menționate în preambulul Contractului.

 • 5.6. în cazul în care, până la data limită de 31 decembrie a anului curent, OPERATORUL DE SALUBRIZA RE nu comercializează către un operator economic valorificator ori nu încredințează OIREP întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje colectate în anul curent, acea cantitate va rămâne în stocul declarat prin raportările transmise de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE către OIREP, fără a putea fi raportată în numele și pentru OIREP în anul respectiv, ci în anul următor celui în care au fost colectate dacă legislația permite.

 • 5.7- OPERATORUL DE SALUBRIZARE va transmite spre acceptare către OIREP o listă cu operatorii economici reciclatori/valorificatori cu care intenționează să colaboreze în vederea valorificării/reciclării cantităților de deșeuri de ambalaje raportate în contul OIREP. Orice operator economic reciclator/valorificator care va recepționa cantități în baza prezentului contract trebuie să fie în prealabil acceptat în Tormă'scr fcMe“către_ OIREP.

 • VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OIREP

  • 6.1. OIREP declară că este operator economic legal constituit, licențiat în vederea implementării" obligațiilor privind 'răspurfdereă” extinsa cfproducători

legislației în vigoare. în acest sens, OIREP va anexa la prezentul Contract, Licența de operare si Decizia de Avizare Anuală, documente care se vor constitui drept Anexa nr. 3 la prezentul Contract, aceasta din urmă fiind atașată la momentul comunicării de către Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor.

 • 6.2. OIREP se obligă să achite costurile nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate și

încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin operatorul de

salubrizare delegat de UAT/ADI.

 • ^673.^Pentru colectarea-și" transportul separat, stocarea temporară, -sortarea și încredințarea în vederea valorificării unor cantități de deșeuri de ambalaje care exced cu mai mult de 10% cantitățile estimate lunar, stabilite în Anexa nr. 2 și 2.1, OPERATORUL DE SALUBRIZARE va solicita în prealabil acordul scris al OIREP.

 • 6.4. OIREP se obligă să verifice conformitatea cu Anexa nr.4 la prezentul Contract conținutul dosarului cuprinzând raportarea lunară într-un termen util, astfel încât relațiile contractuale să se deruleze confrom celor agreate.

 • 6.5. OIREP se obligă să achite contravaloarea serviciilor asigurate și facturate în mod corespunzător de OPERATORUL DE SALUBRIZARE, în termenul și condițiile agreate prin prezentul Contract. în caz de întârziere la plata facturii lunare prezentate de OPERATORUL DE SALUBRIZARE, întârziere care nu se datorează culpei acesteia, OPERATORUL DE SALUBRIZARE va fi îndreptățit să pretindă OIREP penalități de întârziere în cuantumul prevăzut la ari.5.4, OIREP urmând a le plăti la solicitarea scrisă a OPERATORULUI DE SALUBRIZARE, efectuată conform Cap.XIII.

 • 6.6. Conform art. 16 alin. (9) lit. h) din Legea nr. 24.9/2015, OIREP va asigura, la solicitarea UAT, preluarea și valorificarea de către operatorii economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal care îndeplinesc indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa nr. 1 la OUG nr. 74/2018 (Anexa 7 la Legea nr. 211/2011) și standardele de calitate impuse prin standardele oficiale sau ale operatorilor economici autorizați pentru reciclare, în limita cantităților prevăzute în Anexa nr.2 și 2.1 la prezentul Contract. Pentru fiecare tip de material clin deșeurile de ambalaje pe care OIREP urmează să le preia din stația de sortare sau din colectarea separată la sursă se vor stabili, după caz, criterii minime de calitate a deșeurilor de ambalaje. în cazul în care nu sunt respectate condițiile de calitate, OIREP este exonerat de obligația de preluare a acestora.

 • VIIL . DREPTURI LE ȘI OBLIGAȚIILE COMPANIEI DE SALUBRITATE

 • .7.1 . QPERATO RU L D E SAL UBRIZARE dedară _că.este_ autorizat potrivi t legislației^ în vigoare pentru desfășurarea activităților de colectare și transport separat, stocare temporară și sortare-și că are încheiate contracte/partcneriate cu operatorii economici reciclatori/valorificatori autorizați, pentru deșeurile de ambalaje colectate de pe raza administrativ-teritorială a UAT.

în acest sens, OPERATORUL DE SALUBRIZARE prezintă autorizațiile, licențele precum și alte documente care constituie Anexa nr.6 la prezentul Contract.

 • 7.2. OPERATORUL DE SALUBRIZARE asigură legalitatea obținerii autorizațiilor/licențelor și valabilitatea acestora pe toată perioada derulării Contractului, inclusiv—depunerea—tuturor -diligențelor. pentru .prelungirea, valabilității-acestora, la expirarea termenului pentru care au fost emise. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să comunice OIREP la momentul semnării autorizațiile și licențele și nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare, orice modificare intervenită cu privire la documentele prezentate. OPERATORUL DE SALUBRIZARE va răspunde față de OIREP pentru prejudiciul provocat prin orice întârziere sau omisiune de a comunica modificările intervenite.

  • 7.2.1 OPERATORUL DE SALUBRIZARE garantează că va livra cu prioritate cantitățile de deșeuri de ambalaje direct către reciclatori/valorificatori autorizati, iar în cazul excepțional al livrărilor prin operatori economici intermediari autorizați/licențiați, agreați de către OIREP în scopul tranzacțiilor respective, OPERATORUL DE SALUBRIZARE va pune la dispoziția OIREP, în prealabil tranzacțiilor respective, documentele necesare și suficiente care dovedesc autorizarea/licențierea acestora.

 • 7.3. Prin prezentul Contract, OPERATORUL DE SALUBRIZARE asigură în numele și pentru OIREP colectarea și transportul separat, stocarea temporară, sortarea și încredințarea spre valorificare a cantităților lunare și anuale a deșeurilor de ambalaje prevăzute în Anexa nr. 2 și 2.1. în acest sens, OPERATORUL DE SALUBRIZARE livrează cantitățile de deșeuri de ambalaje în condițiile contractuale negociate cu operatorii economici reciclatori/valorificatori agreați de către OIREP, primind pentru aceste activități din partea OIREP costurile nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje

din deșeurile municipale calculate conform Anexei 6 din Legea 249/2015 cu modificările

și completările ulterioare, stabilite potrivit Anexei nr. 1.

 • 7.4. OPERATORUL DE SALUBRIZARE declară și garantează că va raporta în numele și pentru OIREP eantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, sortate și încredințarea în vederea valorificării prin reciclare și/sau valorificare prin incinerare cu recuperare de energie, -evidențiate- pe -fiecare factură și pe fiecare document care însoțește transportul. OPERATORUL" DE SAX.UBRIZĂRE va stipula distinct, atât pe facturile de vânzare către operatorii economici reciclatori și/sau operatorii economici valorificatori agreati de către OIREP, cât și pe documentele de însoțire a transportului deșeurilor de ambalaje (aviz, formular de încărcare - descărcare, recepție) conform legislației în vigoare, următorul text:

„DEȘEURI DE AALBAEAJE din fluxul municipal al UAT... din ... [se va completa tipul de material de deșeu de ambalaj], cod ... [codul de deșeu de ambalaj, conform Deciziei 2014/955/UE], încredințate în vederea valorificării pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare/valorificare prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015, aferente lunii [...], după cum urmează:

—=--XdoneincontuLOIREB-i,-CUI. ........, confonm-Conti'act-nr.- ...............-----------

 • X tone in contul OIREP 2, CUI........., conform Contract nr.....................;

Etc.L

 • 7.4.1. în cazul în care OPERATORUL DE SALUBRIZARE livrează deșeurile de ambalaje colectate unui operator economic colector intermediar, care la rândul său livrează deșeurile de ambalaje unui operator economic reciclator autorizat, documentele care se vor transmite OIREP sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la OPERATORUL DE SALUBRIZARE la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic reciclator agreat de către OIREP, respectiv toate documentele care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte.

 • 7.5. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să raporteze toate cantitățile menționate pe facturile de vânzare și pe documentele care însoțesc transportul care conțin mențiunile prevăzute la art.7.4 de mai sus, exclusiv în scopul realizării obiectivelor de valorificare și respectiv de reciclare a deșeurilor de ambalaje, în contul OIREP. în lipsa textului obligatoriu a fi prevăzut pe documentele financiar contabile și justificative, respectivele cantități de deșeuri de ambalaje nu vor face obiectul unei plăți din partea OIREP, trasabilitatea acestora nefiind asigurată conform prevederilor legale.

 • 7.6. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să raporteze cu fidelitate și la termenele legale, către autoritatea teritorială pentru protecția mediului competentă, precum și către orice alte autorități prevăzute de legislația în vigoare, cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate, sortate și încredințate în vederea valorificării prin incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie unui operator economic valorificator care sunt raportate către OIREP.

 • 7.7. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să raporteze lunar, către UAT și OIREP prin poștă electronică (prin utilizarea unui format de calcul de tip Excel)y€ât- și pe suport de hârtie, cantitățile de deșeuri de ambalaje menționate în cadrul Anexei nm 2 și 2/1, lunar până la data de 10 a lunii următoare celei în cares^au prestat activitățile de colectare și trânsporfT~sfdcare temp”drară7-sbftare_și~încredmțâte în vederea valorificării.

 • 7.8. OPERATORUL DE SALUBRIZARE va prezenta UAT și OIREP, lunar, prin expediereda adresa-acestora de-corespondență, prin-poștă (curierathșhe-mail/.fax, până la data de 10 a lunii următoare celei în care au fost prestate activitățile de colectare și transport separat, stocare temporară, sortare și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje, un Dosar de raportare ce va cuprinde în mod obligatoriu documentele menționate în Anexa nr. 4 și facturile și documentele de transport individualizate conform ari. 7.4.

 • 7.9. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să transmită pe cheltuiala sa, la adresa_de_coEespondență a UAT și OIREP, Dosarul de raportare lunară care cuprinde toate documentele, conform Anexei nr. 4, acestafiind direct și exclusiv responsabil

pentru conformitatea și legalitatea acestor documente și a operațiunilor care au stat la

baza emiterii acestora și validate de UAT.

 • 7.10. OPERATORUL DE SALUBRIZARE, va informa OIREP, la semnarea prezentului Contract, cu privire la operatorii economici cu care acesta desfășoară raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților de sortare, reciclare și/sau valorificare de deșeuri de ambalaje precum și asupra autorizării acestora pentru desfășurarea activităților de sortare, respectiv reciclare și/sau valorificare, potrivit legii.

 • 7.11. OPERATORUL DE SALUBRIZARE își asumă răspunderea față de OIREP pentru modul în care își îndeplinește obligațiile decurgând din prezentul Contract, responsabilitatea privind reciclarea/valorificarea cantităților de deșeuri de ambalaje potrivit cantităților stabilite în Anexa nr. 2 și 2.1, individualizarea corectă a acestora pe documentele din dosarul de raportare lunară precum și efectuarea raportărilor prevăzute la ari. 7.6. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă, sub sancțiunea plății de daune-interese, să nu includă în raportările sale decât cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din deșeurile municipale colectate de pe raza UAT.

 • 7.12. OPERATORUL DE SALUBRIZARE este responsabil în privința naturii municipale a deșeurilor de ambalaje valorificate/reciclate în favoarea OIREP și imputate la plată acestuia și garantează colectarea lor pe raza teritorială stabilită în Contract.

 • 7.13’ OPERATORUL DE SALUBRIZARE răspunde de rezultatul încredințării spre valorificare în mod integral și corespunzător a cantităților de deșeuri de ambalaje prevăzute de Contract, precum și de întocmirea și predarea către OIREP a tuturor documentelor aferente trasabilității acestora, pentru fiecare cantitate de deșeuri în parte.

 • 7.14, OPERATORUL- DE SALUBRIZARE va asigura OIREP trasabilitatea corespunzătoare șfLlepl ină a deșeurilor “ele ambălăjF'pe" care 1F gestionează conform Contractului, de maniera stabilită prin acesta și în conformitate cu prevederile legale. OPERATORUL DE SALUBRIZARE poartă întreaga răspundere pentru realitatea și legalitatea operațiunilor reflectate de documentele doveditoare predate către OIREP, în baza cărora acesta îi datorează costurile nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale.

 • 7.15. OPERATORUL DE SALUBRIZARE va raporta către OIREP, cu fidelitate, promptitudine, în termenele legale, contractuale și/sau ori de câte ori este necesar, toate operațiunile aferente gestionării acestor deșeuri, cu asigurarea trasabilității pentru fiecare cantitate convenită.

__7.17__Pentru__orice__informație._eronată__raportată de OPERATORUL DE

SALUBRIZARE, fie și în parte, OIREP este absolvit in relația cu părțile din prezentul

Contract de orice culpă, răspundere și sancțiune, motiv pentru care orice eventuală

angajare a răspunderii sale îi conferă în mod automat dreptul de regres împotriva OPERATORULUI DE SALUBRIZARE pentru aceeași sumă/obligație, de aceeași

natură și întindere.

 • 7.18. Răspunderea integrală și exclusivă a OPERATORULUI DE SALUBRIZARE pentru încredințate în vederea valorificării cantităților de deșeuri de ambalaje raportate către OIREP are drept consecință:

 • a) obligația OPERATORULUI DE SALUBRIZARE de a nu efectua nicio stornare dacă aceasta nu este consecința directă a acordului părților, a unei sentințe judecătorești definitive sau a unei măsuri administrative dispuse de către autoritatea publică având competențe legale în domeniul gestionării deșeurilor, în cazul în care OPERATORUL DE SALUBRIZARE nu își respectă această obligație sau dacă aceasta nu comunică și demonstrează justificarea stor nării, OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să plătească OIREP, cu titlu de clauză penală, o despăgubire în cuantum de 2 lei/kg înmulțit cu cantitatea stornată (în kg);

 • b) obligația OPERATORULUI DE SALUBRIZARE de a nu aloca altei/altor OIREP, total/parțial, cantitățile devenite disponibie prin stornare. în cazul în care OPERATORUL DE SALUBRIZARE nu își respectă această obligație, OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obliga să plătească OIREP, cu titlu de clauza penală, o despăgubire în cuantum de 2 lei/kg înmulțit cu cantitatea stornată (în kg).

 • c) clauzele penale prevăzute la lit a) și b) de mai sus, nu înlătură/diminuează răspunderea OPERATORULUI DE SALUBRIZARE pentru orice alte prejudicii directe sau indirecte provocate OIREP prin neexecutarea, executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor contractuale și/sau legale în sarcina sa.

 • VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚI ILE - UAT

  • 8.1. UAT are obligația să comunice către OIREP toate stațiile de sortare unde se sortează deșeul municipal colectat de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE de pe raza administrativ-teritorială a UAT în baza codificării legale prevăzută de lege din care rezultă“deșeuri"de ambalaje ce urmeazăTTiTlîvrât'eln contnl_OTREP“

  • 8.2. - UAT-se obligă să confirme lunar, prin avizareacentralizatorului .de raportare lunară cât și a anexelor de raportare întocmite de OPERATORUL DE SALUBRIZARE, cantitățile de deșeuri reciclabile de ambalaje provenite de pe raza UAT și raportate către OIREP în baza prezentului Contract, conform Tabel nr.4.2A și 4.3 A la prezentul Contract.

   • 8.2.1. Cantitățile raportate în contul OIREP vor fi alocate conform ponderii acesteia. Ponderea reprezintă alocarea direct proporțională organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, de către autoritățile publice -locale -saur-după—ca-z, - cu -asociațiile de dezvoltare -intercomunitară- mandatate,-a cantităților de deșeuri de ambalaje rezultate în aria geografică în care își desfășoară acestea activitatea. UAT va calcula ponderea aferentă fiecărui OIREP licențiat în aria geografică în funcție de de cantitățile de ambalaje, pe tip de material, care devin deșeuri în fluxul municipal declarate de OIREP potrivit 5.1.2 din prezentul contract.

   • 8.2.2. Alocarea cantităților valorificate energetic între OIREP-urile semnatare se va face în funcție de ponderea aferentă fiecăreia și după următorea formulă:

Cantitatea alocată prin valorificare energetică = cantitatea alocată prin încredințare în vederea reciclării /11, dar nu mai mult de 10% din această cantitate.

 • 8.3. UAT se va asigura că sumele achitate de OIREP în temeiul Contractului vor fi utilizate doar în scopul menționat la art. 59 alin. (6) din Legea nr. 211/2011.

 • 8.4. UAT se obligă să comunice lunar tuturor OIREP-urilor contractante cantitățile de deșeuri colectate și modul de alocare a acestora conform Tabel nr.4.2A și 4.3A la prezentul Contract.

 • 8.5. UAT răspunde solidar cu OPERATORUL DE SALUBRIZARE cu privire Ia respectarea obligațiilor contractuale și legale referitoare la dosarul de trasabilitate prevăzut în Anexa nr.4 la prezentul Contract.

 • IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

  • 9.1. Dispozițiile prezentului Contract pot fi modificate sau completate prin încheierea de acte adiționale, agreate în scris de toate Părțile.

  • 9.2. Prezentul Contract reprezintă singurul înscris aplicabil pe durata desfășurării aces tuia,- încep â udciudata’ semn ă r i i 1 u i.

 • X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

  • 10.1. în cazul în care oricare dintre părți nu își execută obligațiile decurgând din prezentul-Contract; părteâ"în ciirpă-sFTyblîga să-âcop^celeilalte-parțt prejudrciile-cauzate, cu excepția situației în care neexecutarea se datorează unor cauze obiective și justificate și care au fost aduse la cunoștința celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariția acestora.

  • 10.2. întârzierea îndeplinirii de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE a obligațiilor stabilite în cadrul ari. 7.7. și ari. 7.8. are drept consecință decalarea automată a termenului de plată al facturii aferente, prevăzut la ari. 5.3, cu numărul de -zile-curespunzător acestei întârzieri.

  • 10.3. Cu titlu de excepție, prevederile acestui capitolnu se aplică pentru raportarea lunii decembrie— raportare-pentru care-OPERATORUL DE SALUBRIZARE se-obligă să respecte întocmai termenele agreate.

 • XI. CONFIDENȚIALITATE

  • 11.1. Părțile își garantează reciproc confidențialitatea asupra informațiilor la care au acces prin încheierea prezentului Contract, fiind interzisă transmiterea oricăror informații către terțe persoane, cu excepția informațiilor care, prin efectul legii, trebuie comunicate autorităților competente, potrivit legislației în vigoare la data comunicării.

  • 11.2. în situația transferului de date cu caracter confidențial către terți, partea responsabilă datorează daune-interese celeilalte părți.

  • 11.3. Fiecare parte va dezvălui informațiile pe care le-a primit de la cealaltă parte contractuală doar către angajații proprii care trebuie să cunoască acele informații pentru a putea fi îndeplinite obligațiile decurgând din prezentul Contract.

  • 11.4. Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului Contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). în sensul dispozițiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon.

  • li.5. Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului Contract. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, eu excepția cazului în care Părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul Părții __ prelucreze datele.

  • 11.6. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de respectiva relație contractuală.

  • 11.7. FiecaredintrePărți se bbligă să implementeze măsmi rezonăbîlc dO sigurahță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. în eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre Părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore.

  • 11.8. Oricare dintre Părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de ceTîlâlta“PmTt^ătre7)Tice"terțTa_in’m_ătO'arele“exc-epțiiȚ(i)-există"teTneidegal sau(ir)_existătemei contractual și Partea și-a exprimat acordul.

~llT9~La încetarea~relației contractuale Părțile se obliga să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care (i) o obligație legală impune prelucrarea în continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în care Părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.

 • XI I. FORȚĂ MAJORĂ

 • 12.1. Forța majoră, definită ca fiind un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil care are loc după momentul semnării prezentului Contract și care împiedică una sau ambele părți să își îndeplinească în mod corespunzător sau în termenele asumate obligațiile ce le incumbă, exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

 • 12.2. Partea care invocă Forța majoră va notifica cealaltă parte, în termen de 3 (trei) zile de la apariția cazului de forță majoră și va remite celeilalte părți dovezile emise de autoritatea competentă, în cel mult 48 (patruzecișiopt) de ore de la obținerea acestor dovezi.

 • 12.3. în cazul în care durata dovedită a existenței cazului de Forță majoră este mai mare de 10 (zece) zile de la data apariției sale, cele două părți se vor angaja în dezbateri pentru a stabili condițiile de executare a Contractului. în cazul în care, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data inițierii acestor dezbateri, părțile nu ajung la un consens privind executarea valabilă a Contractului, acesta se consideră de drept încetat, începând cu data expirării termenului de 30 (treizeci) de zile menționat.

 • 12.4. Exonerarea de răspundere este valabilă numai pe durata existenței cazului de Forță majoră.

XIII. NOTIFICĂM

__________13.1, Orice notificare transmisă de către o parte celeilalte părți, în baza prezentului Contract, va fi considerată valabilă dacă a fost făcută în scris și semnată în mod corespunzător de-reprezentantul legal - Administrator/Director general și transmisă celeilalte părți prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire la adresele de corespondență prevăzute pentru fiecare parte contractantă în preambulul Contractului. Notificările se pot transmite în mod valabil atât prin e-mail, prin fax, la numerele de fax prevăzute în preambul, cât și prin intermediul executorului judecătoresc.

13^2. în cazul în care comunicarea, notificarea sau avizarea este dispusă pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră a fi primită de către destinatar la data menționată de oficiul poștal pe confirmarea de primire.

 • 13.3. în cazul în care comunicarea, notificarea sau avizarea este transmisă prin fax, cu confirmare de trimitere, la numerele de fax menționate în preambulul prezentului Contract, aceasta va fi considerată a fi primită în aceeași zi, dacă a fost trimisă în zilele lucrătoare, în intervalul 09:30 - 17:30, sau în ziua imediat lucrătoare, dacă a fost transmisă în afara acestui interval.

 • 13.4. Dacă comunicarea este livrată personal, aceasta se consideră primită în momentul livrării.

 • 13.5. Dacă comunicarea este dispusă prin e-mail, aceasta se consideră primită, dacă nici un mesaj de eroare sau de out-of-office nu a fost emis de serverul destinatarului și/sau dacă există un raport de confirmare a expediției în aceeași zi, dacă a fost trimisă în zilele lucrătoare, în intervalul 09:30 - 17:30, sau în ziua imediat lucrătoare, dacă a fost transmisă în afara acestui interval.

 • 13.6. Orice comunicare, notificare sau avizare verbală vor fi luate în considerare de către părți dacă vor fi confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în cadrul articolelor precedente.

 • 13.7. Partea care își modifică adresa de corespondență și/sau numărul de fax și/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicări, notificări sau avizări precum și persoanele de contact și/sau reprezentanții desemnați pentru derularea prezentului Contract, va înștiința de urgență cealaltă parte.

 • 13.8. Orice informație legată de executarea prezentului Contract va fi furnizată formal către domnul/doamna ca reprezentant-desemnat din partea Părtilor5 la adresa de corespondență [...] și/sau la adresa de e-mail [...] și către domnul/doamna ca reprezentant desemnat din partea OIREIX Ia .adresa de corespondență [...] și/sau la -adresa-de-e-mail—

XI V. CESIUNEA CONTRACTULUI

 • 14.1 . Cedarea Contractului, precum și cea a drepturilor și/sau obligațiilor stabilite prin acesta, atât în mod integral, cât și în parte, nu este permisă decât cu acordul scris si explicit al tuturor Părților.

 • XV. LEGEA APLICABILA ȘI LITIG11

  • 15.1. Prezentul Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea romană?

  • 15.2. Părțile convin ca orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în ~legătură_cu“pȚezentul Contract’va fi soluționat pe cale amiabilăr în cazul îmcare: acest

lucru nu este posibil, orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu executarea prezentului Contract, inclusiv referitor la interpretarea, validitatea, încheierea, modificarea, desființarea sau nulitatea acestuia, va fi soluționat de către instanța competentă din București.

 • XVI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  • 16.1. Prezentul Contract va înceta de plin drept, fără punere în întârziere și fără a fi necesară îndeplinirea niciunei alte formalități, în cazul încetării valabilității autorizațiilor și licențelor prevăzute la art. 6.1. și ari. 7.1, precum și în cazul falimentului si/sau retragerea din teritoriul contractuala OIREP.

în sensul prezentei clauze, nu se va considera încetare a valabilității licenței OIREP, dacă acesta a depus la autoritățile competente, un dosar de avizare/reavizare anuală, aflat încă în curs de soluționare.

 • 16.2. Contractul poate fi reziliat de Partea îndreptățită, cu condiția notificării în scris a celeilalte părți cu 15 (cincisprezece) zile înainte de încetarea efectiva a Contractului, în cazul în care oricare dintre Părți își încalcă obligațiile prevăzute la art. 6.2., art. 6.3., art. 7.3., art. 7.4., art. 7.5., art. 7.6., art. 7.7., art. 7.8., art. 7.9., art. 7.11. din prezentul Contract, acestea fiind considerate obligații esențiale în vederea executării prezentului Contract. în acest caz, partea care solicită rezilierea va notifica cealaltă parte, justificând motivele care stau la baza solicitării de reziliere precum și data de la care Contractul încetează să mai producă efecte. Obligațiile deja scadente continuă să producă efecte. Dispozițiile legale privind rezilierea unilaterală și cea judiciară rămân 4ntergralmplicabile~

■TlK^îrrvedBfeavâl^iftcam dmmeforșiTpenălîtațîlor prevăzutei n prezentul Contract?-partea îndreptățită la solicitarea acestora va transmite o notificare în scris părții în culpă, însoțită de documentele pe care își întemeiază pretențiile. în măsura în care pretențiile sunt întemeiate, partea în culpă se obligă a le achita în termen de 30 (treizeci) de zile de^larelata solicitării lor.

 • -16^4. în-măsura în care modificările legislative au un impact semnificativ-asupra executării Contractului, oricare dintre părți are posibilitatea de a solicita încetarea Contractului, fără a fi obligată la plata de despăgubiri, prin transmiterea unei notificări celeilalte părți și care va produce efecte imediate.

 • 16.5. Contractul poate înceta:

(f)Tirurr^

 • (ii) ca efect al ajungerii la termen;

 • (iii) ca efect al forței majore, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul art. XII.

 • 16.6. Fiecare parte are dreptul de a denunța unilateral Contractul cu o notificare scrisă prealabilă comunicată cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de încetare.

 • 16.7. încetarea prezentului Contract, pentru oricare dintre cazurile menționate mai sus, nu va avea efecte asupra obligațiilor deja scadente între Părți.

 • XVII. CLAUZE FINALE

 • 17.1. Prezentul Contract a fost încheiat astăzi,...............în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, fiecare având aceeași forță juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

 • 17.2. Prezentul Contract înlocuiește orice altă înțelegere scrisă sau verbală între părți.

 • 17.3. în cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Contract devine nulă, celelalte clauze rămân valabile.

 • 17.4. în cazurile de modificare a legislației aplicabile, părțile se obligă să modifice Contractul în concordanță cu noile prevederi legale.

 • 17.5. în cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Contract devine nulă, celelalte clauze rămân valabile. Părțile vor proceda în așa fel încât să înlocuiască clauza fără efecte juridice cu una permisă de lege, care să aibă scopul economic avut de clauza fără efecte juridice. în mod corespunzător, acest lucru se aplică și în cazul lacunelor contractuale. în lipsa unei modificări a respectivelor clauze, se vor aplica de drept clauzele prevăzute de dispozițiile legale în materie.

 • 17.6. Părțile se obligă să respecte prevederile contractuale agreate și să acționeze în raport de fiecare în parte cu respectarea principiului bunei credințe.

XVIILANEXE

_i8.i._Rr.ezentul_Contract_conține_6 ANEXE,_care__fac_.parte„integrantă_jclin_Con.tract,__ după cum urmează:

ĂNEXAlir.li -

Fișa de Fundamentare a tarifului/tarifelor aferent/e activităților de colectare separată și transport separat, stocare temporară, sortarea deșeurilor reciclabile pentru calcularea costului net de gestionare adeșeurilor de ambalaje din deșeurile municipal de pe raza UAT.

ANEXA, nr. 2 și 2.1 - Estimarea cantităților de deșeuri de ambalaje în funcție de tipul de material, alocate OIREP în anul 2021.

ANEXA nr. 3 - Licența de operare deținută de OIREP.

ANEXA nr. 4 - Procedura de raportare a trasabilității deșeurilor de amblaje realizate de în contul OIREP și conținutul Dosarului de raportare lunară.

ANEXA nr. 5 - Declarația lunară UAT/OPERATOR DE SALUBRIZARE.

ANEXA nr. 6 - Autorizații/alte documente în baza cărora OPERATORUL DE SALUBRIZARE își desfășoară activitatea.

UAT

PRIMAR


OIREP

ADMINISTRATORANEXA nr. 1 - Fișa de Fundamentare pentru calculul tarifului aferent activităților de colectare separată și transport separat, stocare temporară, sortare deșeurilor reciclabile,pentru calcularea costului net de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurilc municipal de pe raza UAT Râmnicu Vâlcea.

Cost net de gestionare stabilit conform Legii nr. 249/2015 „(Tr * Q - Vt) * Pamb (50%)”=

RON/t (confom Fișei de fundamentare și Declarației pe propria răspundere).

I                                   I                                                                                I                                                                                                   I

2 - Cantități minime estimate de deșeuri de ambalaj^ din fluxul municipal* ;pe care UAT se obligă prin operatorul de


ANEXA nr. 2       —— ---------,------------- „                 ---------

salubrizare să le obțină din colectare separată și transport separat, sortare, și să le încredințeze în vederea va; prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul OIREP, în baza Contractului.

orificării prin reciclare sau


* Cantitățile sunt exprimate în tone.

Tip de material conform determinării de compoziție/cod

Cantitatea estimată de deșeuri de ambal determinării de Total: ian.

1

a je din flux municipal contrac Compoziție (tone)

- dec. 2021

:at conform

IAN

FEB

MAR

APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEP

I| OCT N

OV

DEC

Sticlă cod 15 01 07

Plast ic

/____________

PET cod 15 01 02

1 i

PE cod 15 01 02

i

PP cod 15 01 02

1

1

PS cod 15 01 02

PVC cod 15 01 02

Total plastic 15 01

02

Hârtie și carton cod 15 01

Ol

Meta

1

Aluminiu cod 15 01 04

i

Oțel cod 15 01 04

11

Total metal 15 01 04

i

Lemn cod 15 01 03

i

TOTAL

î

ANEXA nr. 2.1 - Cantități minime estimate de deșeuri de ambalaje

obligă prin operatorul


I

din fluxul municipal* pe care UAJT


:ipalA' pe care UA|1 se ( le încredințeze în veld<

____L____ : ,


de salubrizare să le obțină din colectare separată și transport separat, sortare și să


de salubrizare să le obțină din colectare separată și transport separat, sortare și să le încredințeze în vederea valorificării prin reciclare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul OIREP, în baza Contractului.

* Cantitățile sunt exprimate în tone.

Tip de material conform determinării de compoziție/cod

Cantitatea estimată de deșeuri d determî 1

T<

1 |

e ambalaje din flux municipal c( mării de compoziție (tone)

otal: ian. — dec. 2021

1                                                                                                 i 1

mtractată conform

IAN

FEB

MAR

APR

V1AÎ

IUN

IUL

AX

G

J

ȘEF

oc

T

NOV

DEC

Sticlă cod 15 01 07

L

<•' 7;^ ■

A .■

:: '

-

1

PET cod 15 01 02

I.1

i

PE cod 15 01 02

Plasti

PP cod 15 01 02

c

PS cod 15 01 02

1 i

PVC cod 15 01 02

1

Total plastic 15 01 02

i 1

1

1

1 Hârtie și carton cod 15 01 ! 01

i

Meta

Aluminiu cod 15

Oi 04

-

fi

i-                     •

L >

.....ț. 7

1

Otel cod 15 Ol 04

A-a '■ Ai

j! *•- • ?

•A?

- :v >

1 ■■ ■

■' •

.. ••• •;

Total metal 15 01 04

..-A T

f ■ ■■ '

.1 -       -

-Aț-f: -A

iATA

A Sa

• ...

-

7'';

Lemn cod 15 01 03

1

TOTAL

1’

!

ANEXA m\ 3 - Licența de operare deținută de OIREP

ANEXA nr.4

PROCEDURA DE RAPORTARE LUNARA A TRASABILITĂȚH DEȘEURI LOR DE AMBALAJE REALIZATĂ DE CĂTRE UAT ÎN CONTUL OIREP

ȘI CONȚINUTUL DOSARULUI DE RAPORTARE LUNARĂ

_jl. _P_en.tm.__derularea—pr.ezenLului___C.o.ntra.c.LJUAfL_asigLm^___ salubrizare (i) în vederea colectării/sortării și livrării pentru reciclare a cantităților Junâfe^nănuâleTlfrdeșemTlIirămbâl^^

(ii) în vederea colectării/sortării și livrării pentru valorificare cu recuperare de energie a cantităților lunare și anuale de deșeuri de ambalaje din flux municipal estimate în Anexa nr. 2.1. Cantitățile estimate în Anexa nr. 2 și Anexa nr. 2.1 reprezintă ~cantitățrainime^exaTeUATyOPERAdfORUET)E~SALUBRIZARE-vad

rap or teze OIREP.

 • 2. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să stipuleze distinct atât pe facturile de livrare către operatorii economici reciclatori/valorificatori, cât și pe documentele care însoțesc transportul, conform legislației în vigoare, următorul text:

„DEȘEURI DE AMBALAJE din fluxul municipal al UAT ... din ... [se va completa tipul de material de deșeu de ambalaj], cod ... [codul de deșeu de ambalaj, conform Deciziei

-^014/95-5/UE-]—încredințate-în—vederea---valorificării-^      îndeplinirea-obiectivelor

anuale de reci clare/valorificare prevăzute în Anexa nr. 5 din Legea nr. 249/2015, aferente lunii [...], după cum urmează:

XUon€'trrco"ntulOTREPT.7CUEr..:7...,iJonform“Co

X tone in contul OIREP 2, CUI........., conform Contract nr.....................;

 • 3. Facturile emise de OPERATORUL DE SALUBRIZARE către OIREP, în baza cantităților raportate conform Contractului vor fi însoțite obligatoriu de un dosar cu raportarea lunară care va cuprinde documente care asigură trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, respectiv documente financiar-contabile și documente justificative, până la operatorul economic reciclator/valorificator, conform prezentei Anexe, precum și declarația lunară pe proprie răspundere a UAT/ OPERATOR DE SALUBRIZARE prevăzută în Anexa nr.5 la prezentul Contract.

 • 4. OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă ca, până la data de ..... a lunii următoare celei în care s-au prestat serviciile, să transmită OIREP (i) în format electronic prin utilizarea programului informatic pus la dispoziție pe site-ul................. sau prin e-mail, în format excel, la adresa .........................., și (ii) în format material,

până la data de ........ a lunii, cantitățile de deșeuri de ambalaje din flux municipal,

livrate la operatorul economic reciclator/valorificator declarate în contul OIREP.

 • 5. UAT/ OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să transmită lunar, pe cheltuiala sa, la sediul OIREP, dosarul de raportare lunară, UAT și OPERATORUL DE SALUBRIZARE fiind direct și exclusiv responsabili pentru conformitatea și legalitatea acestora și a operațiunilor care au stat la baza emiterii acestora, supunându-se dispozițiilor penale în vigoare, incluzând fără limitare, infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și falsul în declarații.

 • 6. UAT/ OPERATORUL DE SALUBRIZARE va transmite OIREP dosarul cu raportarea lunară care va cuprinde următoarele documente:

 • a) Factura de prestare servicii, emisă de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE, în temeiul prezentului Contract. în rubrica Descrierea serviciilor prestate, OPERATORUL DE SALUBRIZARE va menționa, în mod obligatoriu, următorul text:

„Prestări servicii în baza Conti'actului pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, colectate si transportate separat, Ttucate—temporar, sortate și încredințate în veTlerecr wdurtftc^ ambalaje le nivelul UAT/ADI......................., JUD.................., nr..........din......încheiat

cu OIREP având CUI ......................., destinate realizării obiectivelor' anuale în

conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015, pentru deșeuri de ambalaje de [...] (tipul de material), cod [...], cantitate [..], aferente lunii

Factura de prestări servicii va fi emisă de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE, numai după validarea de către OIREP a documentelor prezentate în raportarea lunară transmisă.

 • b) Centralizatorul de colectare în baza căruia operatorul de salubrizare a înregistrat în gestiunea proprie cantitățile de deșeuri municipale colectate, într-un format disponibil operatorului de salubrizare, conținând cel puțin cantitatea recepționată și codul deșeurilor colectate.

 • c) Raportul de procesare/sortare emis de operatorul de salubrizare/stația de procesare / transfer / sortare pentru luna aferentă raportării, din care să rezulte cantitățile de deșeuri de ambalaje cod 15 of pe tip ele material rezultate din sortare, conform modelului prezentat în Tabelul 4.1. din prezenta anexă.

 • d) Centralizatorul ele deșeuri de ambalaje din fluxul numicipal livrate direct sau printr-un operator colector intermediar la operatorul economic reciclator în contul OIREP, conform modelului prezentat în Tabelul 4.2. din prezenta anexă.

Dosarul ele raportare va cuprinde copiile tuturor documentelor financiar-contabile și justificative care atestă trasabilitatea până la reciclator, respectiv copii ale facturilor de livrare la reciclator însoțite ele formularele de încărcare-clescărcare deșeuri nepericuloase, avize de însoțire a mărfii, cu mențiunea obligatorie a textului prevăzut în ari. 7.4 clin Contract. în cazul în care operatorul economic reciclator emite și alte documente, ca de exemplu documente de recepție marfă pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje tranzacționale raportate în luna de trasabilitate respectivă, vor fi transmise și acestea în dosarul de raportare.

în cazul livrării deșeurilor de ambalaje printr-un operator colector intermediar, documentele care se vor transmite OIREP sunt documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la operatorul de salubrizare la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic reciclator, respectiv toate documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte, înscrise în Tabelul 4.2.

 • e) Alocarea lunară a cantității de deșeuri de ambalaje din flux municipal, pe tip de material, livrate la operatorul economic reciclator în contul OIREP, conform tabelului din modelul prezentat în Tabelul 4.2.A din prezenta anexă și a art. 5.1.1 din Contract.

 • f) Centralizatorul de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal livrate direct sau printr-un operator colector intermediar la operatorul economic valoriHcator prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul OIREP, conform modelului prezentat în Tabelul 4.3 din prezenta anexă.

Dosarul de raportare va cuprinde copiile tuturor documentelor financiar-contabile și justificative care atestă trasabilitatea până la valorificatorul cu recuperare de energie, respectiv copii ale facturilor de livrare, însoțite de formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, avize de însoțire a mărfii, cu menționarea obligatorie a textului prevăzut în art. 7.4 din Contract.

în cazul livrării de deșeuri de ambalaje din flux municipal de către operatorul de salubrizare unui operator economic autorizat pentru valorificare prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie în contul OIREP, pentru cantitatea de "deșeuri lTvrată~su-b~cod"T9Ti~^                 documentele dedivrarerTompo^

deșeurilor de ambalaje, determinată lunar/trimestrial/semestrial, distinct pe tip de material de ambalaj și pusă la dispoziția OIREP de către OPERATORUL DE SALUBRIZARE/UAT respectiv, compoziția de hârtie-carton, plastic, lemn.

Dacă livrarea deșeurilor de ambalaje se face printr-un operator colector intermediar, documentele care_se vor transmite OIREP sunt documentele care dovedesc__ trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, de la operatorul de salubrizare la colectorul intermediar și de la colectorul intermediar la operatorul economic valorificator, respectiv toate documentele financiar-contabile și justificative care dovedesc trasabilitatea pentru fiecare etapă de livrare în parte.

OPERATORUL DE SALUBRIZARE va fi ținut responsabil pentru toate documentele care dovedesc activitățile de colectare, transport, stocare temporară, sortare, și livrare la operatorul economic reciclator/valorificator, în contul OIREP. In cazul unui eventual control asupra activitatii OIREP, UAT se obliga sa faciliteze comunicarea cu OPERĂTORUlTDîrKAf.IJBRIZARE in vede'reă’punefii la “dispoziție ” a tuturor documentelor care atesta trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate OIREP.

Toate documentele emise de operatorul de salubrizare si transmise in dosarul de raportare in copie, vor fi certificate de către acesta, pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnate și ștampilate, iar in cazul documentelor transmise in copie, emise de terte parti (operatori intermediari), vor fi semnate și ștampilate de către operatorul de salubrizare. Textul pe aceste documente din urma, „Conform cu originalul”, precum si semnătură și ștampila vor fi ale emitentului.

 • g) Alocarea lunară a deșeurilor de ambalaje din flux municipal livrate la operatorul economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energic, pe tip de material, in contul OIREP, conform tabelului din modelul prezentat in Tabelul 4.3 A din prezenta anexă si a art. 5.1.3 din Contract.

In cazul livrărilor deșeurilor de ambalaje operatorilor economici autorizati pentru valorificare prin reciclare sau valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, dosarul cu raportarea lunara va cuprinde si o copie a autorizației de mediu a respectivului operator economic autorizat, certificata pentru conformitatea cu originalul, prin textul „Conform cu originalul”, semnata și ștampilată de acesta.

UAT/OPERATORUL DE SALUBRIZARE garantează că, pe întreaga durată a executării prezentului Contract, va intra în raporturi contractuale cu operatori economici colectori intermediari, reciclat ori /valorificatori, numai cu asigurarea respectării autorizațiilor necesare pe întregul traseu de trasabilitate, și că, la solicitarea OIREP, va depune toate diligențele pentru a facilita acestuia obținerea de informații de la operatorii economici mai sus menționați, în ceea ce privește obiectul prezentului Contract.

Toate documentele care dovedesc trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate OIREP de către UAT/ OPERATORUL DE SALUBRIZARE trebuie să conțină următoarele date complete:

 • 1. datele de identificare ale operatorului de salubrizare, ale stațiilor de sortare - în cazul sortărilor din flux municipal;

 • 2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, ce acționează ca intermediari, începând de la operatorul de salubrizare și până la operatorii economici reciclatori sau până la operatorii economici valorificatori care dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;

 • 3. datele de identificare ale operatorilor economici reciclatori/valorificatori sau ale operatorilor economici ce dețin o instalație de incinerare cu recuperare de energie;

 • 4. cantitățile si. codul” deseurflorAle ambaleze~tTanzacjTonate~'^

.obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje;

 • 5. data tranzacțiilor.

li) în cazul transferului de deșeuri de ambalaje în interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri de ambalaje vor fi confirmate de primire de către valorificatorul din țara de destinație, conform Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, reșpecțiv doșarul de raportare lunară va cuprinde copii_ale docimwnțelor fmanciar-contabile și de transport - CMR, Anexa VII, declarația pe proprie răspundere a operatorului economic exportator.

 • i) în cazul exportului de deșeuri de ambalaje în afara Uniunii Europene, agreat în mod expres de OIREP, se va face dovada că operațiunile de reciclare/valorificare s-au desfășurat în condițiile prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, în conformitate cu Legea nr. 249/2015, respectiv dosarul de raportare lunară va cuprinde copii ale documentelor financiar-contabile și de export, declarație vamală de export (scrisoare de transport internațional), declarația pe proprie răspundere a operatorului economic exportator.          ____________________

 • j) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale, se va transmite în dosarul de raportare lunară o copie a autorizației de mediu sau a acelui document care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje livrate în contul OIREP, precum și traducerea în limba română realizată de către un traducător autorizat.

k)Declarația lunară a UAT/ COMPANIA DE SALUBRITATE se va transmite în original la data fiecărei raportări, odată cu dosarul de raportare lunară.

OPERATORUL DE SALUBRIZARE garantează că deșeurile de ambalaje din fluxul municipal al UAT care fac obiectul prezentului Contract care sunt colectateseparat si transportate separat, sortate și livrate de operatorul de salubrizare delegat, și alocate OIREP, nu vor fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, stabilite conform O.U.G. nr. 196/2005 și Legii 249/2015, de către alte organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform declarației lunare din Anexa nr.5, înaintată la data fiecărei raportări, sub incidența dispozițiilor Codului penal.

UAT/OPERATORUL DE SALUBRIZARE se obligă să păstreze integral dosarele de raportare lunară cu toate documentele de trasabilitate transmise de operatorul de salubrizare, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care au fost emise (din coroborarea dispozițiilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și ale Legii nr. 211/2011).

Denumire operator salubrizare    (statie

sortare/transfer)

INTRARE - Denumire deșeuri (nesortate) - cod deșeuri"

Ci

mtitatc l|

(t)

IEȘIRE;

deșeuri    c

(sortate) -

ambalaj'*

Dem

Le aml: cod c

uni

>ala

esc

Cantitate

(t)

1

i

1

1

i                             :

1

*

! |

1

i 1

1

*) se va scrie codul deșeului cu 6 cifre conf.Anexa nr.2 din HG 856 /2002 (Decizia 2014/955/UE)

NOTA: Cantitatile se raportează in tone, cu doua zecimale.

i

f

DATA:

stampila

Nume, prenume:

Semna!

ura

s

Centralizator deșeuri de ambai _

nu rirpr    __________________________

din fluxul munic contul (

ipal livra

te la reci Tdirect/prin interi

................in luna ......................

tn e diar in

1

201

il

1

Nr crt

Denumi rea operat Olului economi c interme diar

C

UI

Factura Nr./dat a livrare interme diar

Deseu ambalaj/ Cod deseu

Cantit ate totala din factur a (tone)

Cantit ate alocat a /OIRE

P, confo rm ponde re in total (tone)

(Operați unea de valorific are cf legii

211/2011

Denumi rea operator ului economi c reciclato r

i

i ic

UI

Factur 1 a Nr./da ta livrare recicla tor

Cant late total din factu

a (toile

Cantit ate alocat it a

/OIRE 1 P,

confo r rm

, ponde re in total (tone)

Operati unea de valorific are cf legii 211/2011

1

2

1

1

3

1

1

__4

i

5

i

Total irosea amb Lemn 150103 livrat

i

i

1

Total Desen amb Aluminiu 150104 livrat

Total Deseu amb Hârtie carton 150101 livrat

Total Deseu amb Otel 150104 livrat

Total Deseu amb PET 150102 livrat

i

Total Deseu amb Plastic 150102 livrat

1 1

Total Deseu amb Sticla 150107 livrat

TOTAL

Data:

Nume,Prenume, Funcție :

Alocarea lunară a deșeurilor de ambalaje

DE CĂTRE ......................................................................

i

i

din flux

1 I

Seim si sta

municipal livrate .......în luna.........

natura

împila

Ia reciclare

1

Tabel 4.2 A .............2020

1 li

Nr Crt.

Denumirea    organizației    care

implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP)

Cantitate municipal

alocata per tip material deșeu de a l, conform pondere cantităti livrate la

nibalaj din flw reciclare (tone)

c

Hartie-carton 15 01 01

Plastic

1

15 01 02

1

PET

15 01

02

Oțel

15 01

04 :

Aluminiu

15 01 04

Sticlă

U 01 p7

Lemn

15   0.

03

L

1

|

2

■ 1

!

i

2V r c r t

/ jDcnvm irca operat orului econo mic interm ediar

1 c

UI

, Factur a Nr./da ta livrare interm ediar

Desen ambala j/Cod desen

Cânii tate total a din factu ra (tone )

Cantitate alocata /OIREP, conform pondere in total compoziție/ material (tone)

c 11 d V c In

1:

Jperat unea e alorifî âre cf .. îgn 11/20 L

Denum irea operat orului econo mic valorifi câtor

C U

T

Facti a Nr./( a livra valoi catoi

jir

lat

re

ifî

Canti tate total a din factu ra (tone )

C a /< C( p t(

C( hm (t

ânt] loca DIR >nfc ond Tal

iate onc

State ra EP, >rm ere in

ozitie/ rial )

Operat iunea de valorifi care cf legii 211/20 11

1

2

!

3 I

Data:

Nume, Prenume, Funcție


Semnătură si stampila


Tabel


Ai


i                                                                                                                         '                                                                                                                                                      I

Centralizator deșeuri de ambalaje din fluxul municipal livrate la valorificare prin incinerare cu recuperare de energie, direct/prin intermediar, in contul OIREP


DE CĂTRE


in 1


una


Total Deseu amb Lemn 150103 livrat

Total Deseu amb Hârtie carton 150101 livrat Total Deseu amb PET 150102 livrat

Total Deseu amb Plastic 150102 livrat TOTAL


Data:

Nume,Pren ume, Funcție

Alocarea lunară a deșeurilor de ambalaje din flux municipal livrate la valorificare prin incinerare cu recuperai-


DE CĂTRE


Nr Crt.


Denumire


organizație


care


implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP)


de energie


in luna


Cantitate alocata per tip material deșeu de ambalaj din flux municipal, conform pondere cantitati ] incinerare cu recuperare


prin


(tone)


Harti^-carton


Plastic

15 01 02


PET

1

: 15 01 02


15 01


01


Data:

Nume, Prenume, Funcție


u de amb livrate la


de


valorificare energie


Lemn

15 01 03


Semnătură si stăm


ila


ANEXA nr.5

Declarație lunară a UAT/OPERATOR DE SALUBRIZARE

Subsemnatul, ..................................... în calitate de ........................... al

—______CnduLPenal, cu privire la falsul în declarații, următoarele:

 • 1) cantitățile de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal care au fost raportate și

realizate în luna 2020, în executarea Contractului .....................

nr.............. din ................, încheiat cu OIREP, sunt deșeuri de ambalaje generate pe

raza UAȚ care^nu au mai fost și care nu vor mai fi utilizate în raportarea la îndeplinirea obiectivelor de reciclare/valorificare către alta organizație de implementarea răspunderii extinse a prodnicatorul_ui,_ a^ jmnt stabilite de legislația în vigoare, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

 • 2) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal al UAT care au fost raportate și realizate în luna  2020 în executarea Contractului ............................nr................din................încheiat cu OIREP, garantăm respectarea trasabilității deșeurilor de ambalaje conform prevederilor prezentului Contract și ale legislației în domeniu în vigoare, de la generatorii din fluxul municipal, până la operatorii economici reciclatori/valorificatori, prin prezentarea documentelor financiăf-’ contabile si justificative;

 • 3) _ toate datele referitoare la cantitățile de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal al UAT raportate și realizate în luna 2020 în executarea Contractului

...................nr..............din................încheiat cu OIREP sunt conforme cu realitatea și cu dispozițiile legale în vigoare; și

 • 4) documentele realizate pentru luna 2020, în vederea derulării

Contractului ............. nr........... din .............. încheiat cu OIREP respectă dispozițiile

legale în vigoare.

Dată astăzi ..................., în două exemplare originale, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de legislația în vigoare.

[UAT/ OPERATOR DE SALUBRIZARE

[Nume complet reprezentant] [Calitatea reprezentată

ANEXA nr.6 Autorizații/alte documente1 în baza cărora OPERATORUL DE SALUBRIZARE își desfășoară activitatea

Anexate............. pagini.

OPERATOR DE SALUBRIZARE,

1

Se vor anexa: autorizații de funcționare, autorizațiile de mediu, licențele de operare și alte documente în baza cărora Operatorul de salubritate iși desfășoară activitatea.