Hotărârea nr. 24/2021

hotarirea 24 - 25 februarie 2021 - aprobare PUZ,str. Republicii,beneficiar Mihailescu Cristian

ROMAN IA

Județul Vâlcea.

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR IS0/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 24

privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. și RLU - Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.1887 din data de 19.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism "P.U.Z. și RLU - Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian;

Văzând și Raportul nr.1890 din data de 19.01.2021, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.70 din 19.12.2020 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.102 din 27.11.2020 al Arhitectului Șef, și ținând cont de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.362/6168 din 15.03.2019, a cărui durată de valabilitate a fost prelungită până la data de 15.03.2021;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

 • Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”P.U.Z. și RLU - Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian, cu respectarea următoarei condiții:

 • - construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă și infrastructura aferentă: drumuri de acces, ziduri de sprijin, consolidări ale terenului și alte lucrări de infrastructură necesare punerii în funcțiune a acestor construcții se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației de urbanism "P.U.Z. și RLU - Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian, aprobată conform alin.(1), este de 3 (trei) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ’P.U.Z. și RLU - Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren în Râmnicu Vâlcea, pe strada Republicii nr.19A”, beneficiar: Mihăilescu Cristian, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr.46347 din 09.12.2020, întocmit de către proiectant JOC ART S.R.L., prin arhitect Doina Negoiță, specialist cu drept de semnătură, înregistrat în Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R.), prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

 • Art .2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Beneficiarului - Mihăilescu Cristian.

BIROU DE PRO1ECTAREARHITECTURÂ, URBANISM, AMENAJĂRI INTERIOARE

P^Mdopial: Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, Nr.147, Bl. D2, Mezanin, Birou nr.r

RO1470701* Reg.com. nr. J38/1062/1991* Cont B.C.R. Vâlce;

1083 TREE 6715 069XXX0O 0760* Tel./fax: 0250/733180 * Mobil: 07'

Nr. intrare Solicitare


81W^263 0289 2441 0001 M-flftiMft@jocart.rdsmail.ro


J___? - RAPORT DE INFORMARE SI CONSU^^

■septembrie 2020-

Privind informarea și consultarea publicului în etapa premergătoare avizării si aprobării Planului Urbanistic Zonal - PUZ „CONSTRUIRE APARTHOTEL 3 STELE D+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ”, Str. Republicii, Nr. 19A, Mun. Râmnicu Vâlcea.

In conformitate cu articolului 57 din Legea 350/2001 a Urbanismului, republicată și

completată , precum și prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin HCL nr. 96 din 31.03.2011, elaborat în temeiul Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, nr. 2701/2010, Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE

APARTHOTEL 3 STELE D+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE TEREN ”, Str. Republicii, Nr. 19A, Mun. i A              ’ \ / A I                                           --1   1 1 jf                          '                   li                        I 1» I •


Râmnicu Vâlcea, a parcurs etapa de informare și consultare a publicului.

Denumirea documentației : Construire Aparthotel 3 stele D+P+2E+M și împrejmuire teren str. Republicii, nr 19A, mun. Rm. Vâlcea, Nr. cad. 12634

Certificate de urbanism : Nr. 362/6168 din 15.03.2019

Beneficiar

Adresa


: Mihăilescu Cristian

: strada Nicolae Titulescu nr 16A

Proiectant General : SC. JOC ART.SRL

Responsabil cu informarea publicului - arh. Doina Negoiță

Anunț public : în procedura de evaluare de mediu, publicul a fost informat asupra documentației prin anunțuri repetate în ziarul local Curierul de Valcea din 24.03.2020; 27.03.2020 ( prin care publicul era invitat să consulte documentația la sediul proiectantului și la sediul APM Vâlcea și să transmită comentarii și sugestii în scris la sediul APM); aceste două anunțuri au fost urmate de anunțurile din 28.05.2020 și 9.06.2020 în care decizia etapei de încadrare din procedura de reglementare conf. HG nr. 1076/2004, a fost cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

De asemenea, a fost înaintată către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Adresă nr 17/18.03.2020 prin care s-a solicitat postarea pe site-ul Primăriei a documentației PUZ, în scopul informării publicului, înregistrată la Departamentul Urbanism cu nr. 11868/20.03.2020. Postarea documentației pe site-ul Primăriei s-a făcut în data de 20.03.2020.

Tot în procedura de publicitate au fost notificați toți vecinii amplasamentului studiat prin scrisori recomandate.

_Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Secretariat, adresa: str. Republicii, nr. 19. Rm. Vâlcea.

 • - Asociația de Proprietari Bl R30, adresa: str. Republicii, Bl R30, et. 4, Uscatorie, RhTVâlceăT”

A fost amplasat la adresa obiectivului Panou publicitar - anexă la Regulamentul Local de Publicitate la data de 20.03.2020;

Totodată documentația a .fost supusă analizei Comisiei Tehnice de Urbanism , obținându-se Aviz Favorabil nr.70/2019 și Aviz de Oportunitate nr. 77/18.02.2020.

Opinii / sugestii/contestații:

Vecinii au fost notificati astfel:

© Prin Adresa nr 18/20.03.2020 către Asociația de Proprietari Bl R30, cu Confirmare de Primire, nr. înregistrare LM29998118552.

în urma adresei, am primit următoarele observații din partea locatarilor reprezentați de Președintele Asociației, dl Dobrinescu Toma:

-îngrijorare în ceea ce privește lipsa însoririi din cauza distanțelor dintre imobilul existent și cel propus

-aglomerarea zonei printr-un număr crescut de automobile

-traseul automobilelor, care pe rampa de acces la parcarea din demisol, vor ambala motoarele, cauzeaza un disconfort fonic locatarilor din bloc.

-un posibil disconfort adus locatarilor prin lipsa intimității generată de amplasarea ferestrelor către Blocul R30

© La cele menționate mai sus, s-a răspuns prin Adresa nr 54/1.09.2020, către Asociația de Proprietari Bl R30, cu Confirmare de Primire, nr. înregistrare AR29865837558, astfel:

-Prin Studiul de însorire cât și prin Avizul de sănătate favorabil, obținut în urma depunerii Studiului de însorire anexă la documentația predată către DSP Vâlcea , pe care le-am atașat Adresei sus menționată, am demonstrat că este asigurată o însorire directă a Blocului R30, de minim 3 ore.

 • -în demisolul imobilul se va asigura numărul de locuri de parcare necesar, raportat la funcțiunea propusă de Aparthotel, conform legii.

 • -La întocmirea documentației pentru obținerea Autorizației de Construire, vom propune amplasarea unor panouri fonoabsorbante, pe limita de proprietate estică, ce va delimita rampa de acces în demisolul imobilului de spațiul verde-domeniu public, ce deservește Blocul R30.

-Adresei sus menționată, am anexat și o schemă de compartimentare și distribuire garsoniere pe etaj curent.

© Prin Adresa nr 19/ 20.03.2020 către Liceul Sanitar Antim Ivireanu, cu Confirmare de Primire, nr. înregistrare LD29992774318.

în ultimul paragraf al adresei este menționat faptul ca neprimirea observațiilor în termen de 15 zile calendaristice se consideră acord favorabil, fără obiecții sau propuneri.

Nu s-a primit niciun răspuns din partea Instituției de învățământ.

Se anexează toate documentele care au stat la baza corespondenței de informare și consultare^ publicului^

Documentația finală se depune spre aprobare la Primăria Mun. Rm. Vâlcea odată cu prezentul Raport de Publicitate.