Hotărârea nr. 23/2021

hotarirea 23 - 25 februarie 2021 - aprobare PUZ si RLU construire locuinte colective,strada Aurelian Sacerdoteanu,SC BUNESCU FLORIN SRL

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 900 1:20 15 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M   SR ISO 45001:201H 190/HS SR ISO/IEC '27001 :Z01H 01 ‘>/SI

HOTĂRÂREA NR. 23

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construirea unui ansamblu de locuințe colective S1+S2+P+3E, împrejmuire teren și racord la utilități, aflat în Rm. Vâlcea, pe strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.35”, beneficiar S.C. BUNESCU FLORIN S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.1884 din data de 19.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ si RLU - Construirea unui ansamblu de locuințe colective S1+S2+P+3E, împrejmuire teren și racord la utilități, aflat în Rm. Vâlcea, pe strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.35”, beneficiar S.C. BUNESCU FLORIN S.R.L.;

Văzând și Raportul nr.1885 din data de 19.01.2021, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr.38 din 31.07.2020 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.1O1 din 02.11.2020 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 1808/39.668 din 19.11.2018, a cărui durată de valabilitate a fost prelungită până la data de 19.11.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art. 196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism "P.U.Z. și R.L.U. - Construirea unui ansamblu de locuințe colective S1+S2+P+3E, împrejmuire teren și racord la utilități, aflat în Rm. Vâlcea, pe strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.35”, beneficiar S.C. BUNESCU FLORIN S.R.L., cu respectarea următoarei condiții:

  • - construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă si infrastructura aferentă: drumuri de acces, ziduri de sprijin, consolidări ale terenului și alte lucrări de infrastructură necesare punerii în funcțiune a acestor construcții se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

  • (2) Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”P.U.Z. și R.L.U. - Construirea unui ansamblu de locuințe colective S1+S2+P+3E, împrejmuire teren și racord la utilități, aflat în Rm. Vâlcea, pe strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.35”, beneficiar S.C. BUNESCU FLORIN S.R.L., aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

  • (3) Documentația aferentă "P.U.Z. și R.L.U. - Construirea unui ansamblu de locuințe colective S1+S2+P+3E, împrejmuire teren și racord la utilități, aflat în Rm. Vâlcea, pe strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.35”, beneficiar S.C. BUNESCU FLORIN S.R.L., anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

  • (4) Raportul informării și consultării publicului nr.43.290 din 17.11.2020, întocmit de către proiectant JOC ART S.R.L., prin arhitect Doina Negoiță, specialist cu drept de semnătură, înregistrat în Registrul Urbaniștilor din România, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA? : 4^ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Grigore CRACIUNES


SECRETAR GENERA jurist Ion DIDOIU/

Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021


BIROU DE PROIECTARE ARHITECTURĂ,URBANISM,AMENAJĂRI INTERIOAREPrivind informarea si consultarea publicului în etapa premergătoare avizării și aprobării

Planului Urbanistic Zonal - PUZ „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

S1+S2+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI LA UTILITATI” în Mun. Rm. Vâlcea, str. Aurelian Sacerdoțeanu, nr. 35.

în conformitate cu articolului 57 din Legea 350/2001 a Urbanismului, republicată și completată , precum și prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea prin HCL nr. 96 din 31.03.2011, elaborat în temeiul Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, nr. 2701/2010, Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S1+S2+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN Șl RACORDURI LA UTILITĂȚI” în Mun. Rm. Vâlcea, str. Aurelian Sacerdoțeanu, nr. 35, a parcurs etapa de informare și consultare a publicului.

Denumirea documentației

Certificat de urbanism

Beneficiar

Adresa

Proiectant General


: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S1+S2+P+3E, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI LA UTILITĂTI” în Mun. Rm. Vâlcea, str. Aurelian Sacerdoțeanu, nr. 35, nr. cad.41962 : Nr. 1808/39668 din 19.11.2018

: SC BUNESCU FLORIN SRL

: strada Intrarea Macarie nr.2

: SC. JOC ART.SRL

Responsabil cu informarea publicului - arh. Doina Negoiță

Anunț public : în procedura de evaluare de mediu, publicul a fost informat asupra documentației prin anunțuri repetate în ziarul local Mica Publicitate Vâlceană 25-27.09.2020 si 28-29.09.2020 ( prin care publicul era invitat să consulte documentația la sediul proiectantului și la sediul APM Vâlcea și să transmită comentarii și sugestii în scris la sediul APM); aceste două anunțuri au fost urmate de anunțurile din 28.10 .2020 și 6.11.2020 în care decizia etapei de încadrare din procedura de reglementare conf. HG nr. 1076/2004, a fost cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

De asemenea, a fost înaintată către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Adresă nr 61/22,09.2020 prin care s-a solicitat postarea pe site-ul Primăriei a documentației PUZ, în scopul informării publicului.

A fost amplasat la adresa obiectivului Panou publicitar - anexă la Regulamentul Local de Publicitate la data de 24.09.2020;

Totodată documentația a fost supusă analizei Comisiei Tehnice de Urbanism , obținându-se Aviz Favorabil nr.38/2020 și Aviz de Oportunitate nr. 86/26.08.2020.

Opinii / sugestii/contestații:

-Nu au existat

Se anexează toate documentele care au stat la baza corespondenței de informare și consultare a publicului.

Documentația finală se depune spre aprobare la Primăria Mun. Rm. Vâlcea odată cu prezentul Raport de Publicitate.

întocmit,                                                               Verificat,

Arh.stag. Georgiana Isbășescu                               Arh. Urbanist Doina Negoiță