Hotărârea nr. 22/2021

hotarirea 22 - 25 februarie 2021 - aprobare PUZ si RLU construire showroom auto,strada Drumul Garii,SC RALUNIC SRL

ROMAN1A

județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS sil i:n iso 9(>oi:2015 410/c si; i:n iso 1 iooi:7i>ir. m/M sr iso 45001:701» i'io/iis sr iso/iec 27001.zoi» o 1 9/si

HOTĂRÂREA NR. 22

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire showroom auto și stație I.T.P., municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. RALUNIC S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2262 din data de 21.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire showroom auto și stație LT.P., municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. RALUNIC S.R.L.;

Văzând și Raportul nr.2263 din data de 21.01.2021, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, cu următorul amendament ”la obținerea autorizației de construire se va prezenta planșa de reglementări extinsă pe suprafața adiacentă necesară pentru edificare locuri de parcare, cu obligația menținerii acestor locuri pe toată perioada existenței I.T.P”, amendament supus la vot și care a întrunit 18 voturi "pentru” și 3 abțineri;

Având în vedere avizul favorabil nr.8 din 31.01.2020 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.1OO din 29.10.2020 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr.1286/30430 din 12.08.2019, a cărui durată de valabilitate a fost prelungită până la data de 12.08.2021;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”PUZ și RLU - Construire showroom auto și stație I.T.P., municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. RALUNIC S.R.L., cu respectarea următoarelor condiții:

 • - construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă si infrastructura aferentă: drumuri de acces, ziduri de sprijin, consolidări ale terenului și alte lucrări de infrastructură necesare punerii în funcțiune a acestor construcții se vor efectua pe cheltuiala investitorului;

 • - la obținerea autorizației de construire se va prezenta planșa de reglementări extinsă pe suprafața adiacentă necesară pentru edificare locuri de parcare, cu obligația menținerii acestor locuri pe toată perioada existenței I.T.P .

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire showroom auto și stație I.T.P., municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Drumul Gării nr.143", beneficiar S.C. RALUNIC S.R.L., aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ”PUZ și RLU - Construire showroom auto și stație I.T.P., municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Drumul Gării nr.143”, beneficiar S.C. RALUNIC S.R.L., anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr.41611 din 03.11.2020, întocmit de către proiectant Biroul Individual de Arhitectură - arh. Marcela - Maria loan, specialist cu drept de semnătură, înregistrat în Registrul Urbaniștilor din România, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.

  PREȘEDINTE DE ȘED Grigore CRĂCIUNgSC


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENER jurist Ion DIDOh/

Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021


RAPORT


CU PRIVIRE LA REZULTATELE INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI PRIVIND PROCEDURILE DE ELABORARE SI AVIZARE

P.U.Z. „CONSTRUIRE SHOWROOM AUTO SI STATIE ITP”, in Rm. Valcea, str. Drumul Gării, nr.Î43, Județul Valcea,” documentație inițiala de către SC RALUNIC SRL -Rm. Valcea.

In conformitate cu prevederile articolului 57 din Legea 350 / 2001 republicata si completata, participarea publicului la activitatile de urbanism si amenajare a teritoriului consta in implicarea acestuia in toate etapele procesului decizional, asigurandu-se dreptul acestuia la informare si consultare.

Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism este reglementata prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010.

SC RALUNIC SRL a initiat documentația:

« PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) pentru

CONSTRUIRE SHOWROOM AUTO SI STATIE ITP « in Rm. Valcea, str. Drumul Gării, nr.143 , Județul Valcea.

Documentația elaborata pentru PUZ a fost întocmită de către B.I.A. MARCELA MARI A lOAN - Rm. Valcea, in confonnitate cu prevederile Legii nr.350/2001 actualizata si a metodologiei de întocmire, avizare si aprobare a documentatilor de urbanism si amenajare a teritoriului constând in parii scrise si parti desenate.

Astfel au fost întocmite următoarele documente:

Parti scrise

 • - Memoriu general (M.G.)

 • - Regulament Local de Urbanism ( R.L.U.)

 • Parti desenate

 • - Planșa nr. 1 - încadrare in teritoriu sc: 1/25.000

 • - Planșa nr. 2 - Situația existenta sc: 1/500

 • - Planșa nr. 3 - Reglementari urbanistice - zonificare funcționala sc: 1/500

 • - Planșa nr. 4 - Reglementari - echipare edilitara sc: 1/500

 • - Planșa nr. 5 - Situația juridica a terenurilor sc: 1/500

Conf. Ordinului nr. 2701/2010, secțiunea a 3-a, Primăria Municipiului Rm. Valcea a procedat la aducerea la cunostiinta publica a procedurilor de elaborare si avizare a P.U.Z. - ului -^s'lTîmtion-atrprin^ acestuia la avizierul Directiei-de-Urbanism si-pe site-ul-Primariei Rm. -ValceaUncepand_cmdata-de,28.Q4.2Q20 (Nr, Inreg, 15659/28.04.2020).

De asemenea beneficiarul a publicat in presa scisa "Ziarul de Valcea" anunțul privind întocmirea documentației PUZ CONSTRUIRE SHOWROOM AUTO SI STATIE ITP - in Rm. Valcea, str. Drumul Gării, nr.143, astfel: pe data de 30.04.2020 - 03.05.2020, si a procedat la afișarea ~anuntulurcu privire la~consultarea si-informarea-publicului pentru PUZr-la amplasamentul studiat— situat pe str. Drumul Gării, nr.143, in data de 28.04.2020.

In urma consultării populației nu au fost observatii sau condiționări cu privire la conținutul documentației sus menționate. Inițiatorul a obtinut Declarația notariala nr.1931/01.10.2020 a vecinului de pe latura sud privind amplasarea construcției la 1,00 fata de limita de proprietate spre acesta.

Prezentul raport este întocmit in conformitate cu prevederile art. 30 din Ordinul 2701/2010 privind aprobarea Metodologiei de Informare si Consultare a Publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism.

întocmit,