Hotărârea nr. 21/2021

hotarirea 21 - 25 februarie 2021 - PUZ construire imobile strada General Praporgescu nr 20B

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI M RC-OCS SREN ISO 9001:2015-110/C SRENISO 14001:2015         SR ISO 45001:2010 190/HS SR ISO/IIX 27001:2011) 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 21

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ - Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.20B”, beneficiar: Neacșu C. Vasile întreprindere Individuală

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 2051 din data de 19.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - PUZ -Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar: Neacșu C. Vasile întreprindere Individuală;

Văzând Raportul nr.2286 din data de 21.01.2021, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, cu următorul amendament: "fațadele să respecte arhitectura zonei, în speță arhitectura Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea”, amendament supus la vot și care a întrunit 18 voturi "pentru” și 3 abțineri;

Având în vedere avizul favorabil nr.46 din 07.09.2020 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr. 103 din 11.01.2021 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 392/9066 din 12.03.2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi "pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ’Plan Urbanistic Zonal - PUZ - Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar: Neacșu C. Vasile întreprindere Individuală, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă și infrastructura aferentă - drumuri de acces, ziduri de sprijin, consolidări ale terenului și alte lucrări de infrastructură necesare punerii în funcțiune a acestor construcții - se vor efectua pe cheltuiala investitorului;

 • b) fațadele vor respecta arhitectura zonei, în speță arhitectura Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă ”PUZ - Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar: Neacșu C. Vasile întreprindere Individuală, aprobată conform alin.(1), este de 3 (trei) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă ”PUZ - Construire imobile D+P+6E, alipire terenuri, amplasament: județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 20B”, beneficiar: Neacșu C. Vasile întreprindere Individuală, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr. 1523 din 15.01.2021, întocmit de către proiectant SC ARHINET PLUS SRL, prin arhitect Cristinel Vlad - specialist cu drept de semnătură, înregistrat în Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R) prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96 din 31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

 • Art .2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

 • Art .3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.                                        --x

  PREȘEDINTE DE ȘE Grigore CRĂCIUNESi


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021raOĂ^NICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

REGISTRATURĂ • URBANISM

Nr. intrare 152-i)

SolicitareRamnicu Valcea
fax + 40 350 401 700

VA Wlji^^ce@arhinetplus.ro


RAPORT PRIVIND INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICA

Privind informarea si consultarea publicului in etapa premergătoare avizării si aprobării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - CONSTRUIRE IMOBILE D+P+6E, ALIPIRE TERENURI, Ramnicu Valcea, str. Gen. Praporgescu nr. 20B, jud. Valcea.

In conformitate cu articolul 57 din Legea 350/2001 a Urbanismului, republicata si completata, precum si prevederile Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea prin HOL nr. 96 din 31.03.2011, elaborat in temeiul Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 270/2010, Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBILE D+P+6E, ALIPIRE TERENURI, str. Gen. Praporgescu nr. 20B, jud. Valcea, a parcurs etapa de informare si consultare a publicului.

Denumire documentație: CONSTRUIRE IMOBILE D+P+6E, ALIPIRE TERENURI

Ramnicu Valcea, str Gen. Praporgescu nr. 20B, jud. Valcea

Certificat de urbanism: nr. 392/9066 din 12.03.2020

Beneficiar:                NEACSU VASILE întreprindere Individuala prin Neacsu Vasile

Proiectant general:      S.C ARHINET PLUS SRL

 • a) Tehnicile si Metodele utilizate pentru informarea si consultarea publicului

Anunț public: in procedura de evaluare de mediu, publicul a fost informat asupra documentației prin anunțuri repetate publicate in ziarul Curierul de Valcea, in data de 14-16.04.2020 - (prin care publicul era invitat sa consulte documentația la sediul proiectantului si la sediul APM Valcea si sa transmită comentarii si sugestii in scris la sediul APM), aceste doua anunțuri au fost urmate si de anunțul final din data de 17-23.04.2020 in care decizia etapei de încadrare din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004, a fost cea de adoptare a planului fara aviz de mediu.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare publicat pe site-ul APM Valcea in data de 12.05.2020

Anunț public privind decizia etapei de încadrare publicat ziarul Curierul de Valcea in data de 15-18.05.2020 si 26.05.2020

Afișarea anunțului de intenție la amplasament:

Pe amplasament s-a amplasat un panou publicitar, conform anexei la Regulamentul local de publicitate, care prezenta intenția de PUZ, datele de identificare ale inițiatorului si elaboratorului PUZ, precum si adresele unde pot fi transmise observatii si recomandări de către publicul ințeresat^ ’     ■. i

Corespondenta cu vecinii:          :                                     j

Ău fost notificati in data de 19-23.0352020 vecinii dired/afectati:           *

locatarii

str. Constantin Gibescu nr.5, bloc DL1y ap:6

Gherghina Mioara

Ene Constantin

str. Constantin Gibescu,nr.5,. bloc DHpăp.5

Cazacii Gheorghe Florin

str. Constantin Gibescu nr.5, bloc D11, ap.4

str? Constantin Gibescu nr.5, bloc D11y ap.3

lacob Teodor.....

Marica Maria

str. Constantin Gibescu nr.5, bloc D11, ap.2

Grigorescu Mihai

str. Constantin Gibescu nr.5, bloc D11, ap.1

Florea Emilian

str. Aleea Rozelor nr.2, ap.1

Netu Emanoil

str. Aleea Rozelor nM-

Popovici Eduard si Elena

str. Aleea Rozelor nr.1

- Soava Mihai, pentru AS TRANS SRL, la Nord

- Handolescu Delia si Handolescu Andrei, la Nord;

- BRD_GSG Ramnicu Valcea, la Sud.

Tot la capitolul vecini sunt si ceilalți doi proprietari,, pe terenurile cararora se

extind reglamentarile, respectiv:

Bododea Radu Sebastian

cad 41703

Draghici Petre Valentin’ Patrulescu Georgia Andreea

cad. 49937

Corespondenta s-a purtat atat direct, cat si prin intermediul Direcției de urbanism din cadrul Primăriei Ramnicu Valcea.

Notificarea s-a făcut prin corespondenta, cu confirmare de primire. Prin notificare s-au transmis piesele scrise si desenate ale proiectului de PUZ.

S-au primit observatii din partea vecinilor de la Nord (Handolescu Andrei si Handolescu Delia) si locatarii blocului D11.

întâlniri cu cetățenii:

Nu s-au organizat intalniri directe cu cetățenii din cauza stărilor de urgenta si de alerta decretate in tara.

A avut loc o discuție directa cu domnul Handolescu Alexandru, tatal lui Handolescu Andrei.

A avut loc un schimb de mesaje pe e-mail si whatsapp cu proprietarii Draghici Petre Valentin ( clpvali@yahoo.co.uk )si Georgia Andreea Patrulescu, rezidenti in Anglia .

Postare pe site-ul Primăriei:

Elaboratorul PUZ a solicitat si Primăria a postat pe site-ul ei propunerea de PUZ, la secțiunea urbanism, PUZ-uri, consultare publica, in forma de piese scrise (memoriu, regulament local de urbanism) si piese desenate (conform metodologiei). De asemenea toata corespondenta privitoare la proiect se afla postata pe site-ul Primăriei Municipiului Ramnicu Valcea la secțiunea “Direcția Urbanism/PUZ PUD PUG Studii si regulamente/PUZ/Intentii si dezbateri/Construire imobile D+P+6E si alipire terenuri Str. G-ral Praporgescu 20B NEACȘU VASILE/ Corespondenta consultarea publicului”.

 • b) Probleme, observatii si rezerve exprimate de public, preluare in documentație i Bododea Radu Sebastian, si-a exprimat acordul notarial fata de soluția rezultata, printr-o declarație notariala, la BIN Gutau Mariana,, avand încheierea de autentificare 2365 din 25 noiembrie 2020.

Draghici Petre Valentin si Patrulescu Georgia Andreea rezidenti in prezent in Anglia - s-au purtat discuții prine-mail, o parte din propunerile lor fiind preluate, in măsură in care a fost posibil si si-au exprimat acordul printr-un mesaj pe e-mail si Whatsapp, conform corespondentei atașate.

SC Ăs-Trans SRL: nu este de acord cu realizarea construcției, deoarece, susțin . dânșii, ca.au.un. certificat..de urbanism.pentru o construcție P+P+5+M, la care ar fi afectata suprafața construibila, gradul de insorire si retragerile intre clădiri.

SC As-Trans a pus la dispoziție copie după certificatul de urbanism invocat din 2017 si un memoriu justificativ, care susține ca este aferent unui certificat de urbanism din 2020, neprezentat, certificat ce ar trebui sa solicite PUZ modificator deoarece se propune modificarea regimului de inaltime la D+P+5E+1R (in fapt tot 6 etaje).

Am răspuns acestora ca se mențin reglementările in vigoare din PUZ-Zona Centrala, cum ar fi retragerile clădirilor fata de limitele de proprietate, cu excepția înălțimii D+P+6 in loc de P+5.

Locatarii blocului D11:

Sunt impotriva realizării construcției. Problemele exprimate de aceștia sunt: inaltimea blocului nu ar asigura insorirea, generarea unei lipse de intimitate, aglomerație si lipsa locurilor de parcare, disconfortul creat de “sutele de persoane ce vor locui in bloc si de deranjul produs in timpul construcției”. De asemenea o alta problema ridicata a fost interzicerea accesului auto la nivelul demisolului (al terenului amenajat) din scuarul de pe Aleea Rozelor, unde este acces la garajele din demisolul blocului! D11.

Problema insoririi a fost rezolvata prin diminuarea înălțimii la D+P+4 in vecinătatea blocului D11 (D+P+2), astfel incat distanta dintre aceasta porțiune si ferestrele încăperilor de locuit sa nu fie mai mica decât inaltimea clădirii mai inalte (propunerea). In faza de documentație pentru autorizația de construire se va acorda o atentie mare acestei probleme. In fapt acum se avizeaza un PUZ cu Regulamentul aferent, nu o construcție, care trebuie sa fie conforma in faza de autorizare cu regulamentul local de urbanism ce va si aprobat. De asemenea porțiunea de clădire cu 6 etaje a fost deplasata spre vest.

Problema lipsei de intimitate nu se justifica. Blocul D11 are doar 3 apartamente orientate către amplasamentul in discuție (spre vest), si mai degraba ferestrele incaperilor de locuit sunt orientate spre proprietatea Handolescu. Orice clădire s-ar propune, chiar si la accasi inaltime ar crea probleme de “intimitate”, ori nu se poate limita dreptul unui proprietar de teren sa construiască pe terenul propriu, atat timp cat respecta distantele conform Codului cH.

Aglomerația generata si lipsa locurilor de parcare. Construcția propusa va avea propriile locuri de parcare la nivelul demisolului si parterului, atat pentru public cat si pentru locatari. Lipsa locurilor de parcare pentru locatarii blocului D11 nu poate fi rezolvata pe terenuri private ale altor proprietari, decât cu acordul acestora.

Disconfortul creat de șantierul de execuție.

Orice s-ar executa pe amplamentul in discuție ar genera un disconfort, dar asta nu trebuie sa ingradeasca dreptul proprietarului la a realiza construcții pe terenul

propriu. Beneficiarul va trebui sa impună constructorului o limitare la maxim a cauzelor de disconfort si sa reducă la maxim perioada de execuție.

Accesul auto din scuarul din Aleea Rozelor.

S-a renunțat la acesta, deși proprietarii blocului D11 pretindeau un drept de proprietate (nedovedit prin acte). Din acest scuar se face accesul auto la garajele din demisolul blocului D11. Tot in accest scuar se afla si un număr de parcari ale locatarilor aceluiași bloc.

Accesul auto la parcările din demisol s-a menținut pe același traseu din PUZ Zona centrala aflat in vigoare.

In fapt locatarii blocului D11 ignora ca exista un PUZ Zona Centrala in vigoare si care a parcurs la rândul sau procedura de dezbatere publica, si fata de care PUZ-ul propus are diferente minime.

BRDJ3SG Ramnicu Valcea:

Nu a prezentat rețineri sau observatii.

Handolescu Delia si Handolescu Andrei:

Problema invocata de aceștia este o suprapunere de terenuri înregistrata in sistemul unic de cadastru si carte funciara si in consecința solicitau blocarea procesului de avizare a. PUZ.

Specificam ca pana la rezolvarea suprapunerii de terenuri cu proprietarii Handolescu Delia si Handolescu Andrei, s-a dezmembrat terenul aflat in suprapunere terenul avand numărul de-CF 57281, restul de teren avand numărul de CF 57280, conform extrase de Cț atașate.

Soluția de urbanism, respectiv retragerile fata de limita de proprietate Handolescu, s-a făcut raportat la limitele terenului inscris in CF cu numărul 57281 (cel in suprapunere).

Clădirea propusa este, de asemenea, retrasa la minim 3 m fata de limita terenului aflat in suprapunere.

Menționam ca terenul in suprapunere nu este construibil deoarece are 43 mp, deci nu se impune interdicția de construire, deoarece in momentul soluționării situației prezente acesta se va alipi la un teren construibil.

Toata documentația a fost supusa analizei Comisiei Tehnice de Amenajarea • Teritoriului si Urbanism, de pe langa Primăria Ramnicu Valcea, obtinandu-se avizul favorabil nr. 46 din 07.09.2020.

S-a obtinut avizul de oportunitate nr. 91 din 17.09.2020.

S-a obtinut avizul Comisiei zonale pentru monumente istorice, prin Direcția județeană pentru Cultura Valcea, cu nr. 59/U/14.10.2020.

De asemenea s-a obtinut avizul nr.5 din 09.12.2020 al arhitectului sef de pe langa Consiliul Județean Valcea.