Hotărârea nr. 2/2021

hotarirea 2 - 15 ianuarie 2021 - inchiriere amplasamente martisoare

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI M RC-OCS SR IN ISO ‘>00 1:70 15 1 1 (>/< Sl< EN ISO 14001:70 15 7 73/M   SU ISO 1500 1:70111 190/IIS SU ISO/II C 77001:7010 O I M/SI

HOTĂRÂREA NR.2

privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional

„Mărțișor 2021” și a caietului de sarcini aferent

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 ianuarie 2021, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.29 din data de 04.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2021”, precum și a caietului de sarcini aferent;

Văzând Raportul nr.32 din data de 4.01.2021, precum și Raportul de modificare și completare nr.1203 din 13.01.2021, întocmite de Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Ținând seama de faptul că în calendarul acțiunilor anului 2021 se înscrie și activitatea de comerț stradal pentru vânzarea de mărțișoare, activitate ce angrenează un număr foarte mare de participanți, persoane fizice, în principal, precum și persoane juridice care doresc să comercializeze mărțișoare și flori ; în vederea menținerii unei atmosfere civilizate în cadrul acestei manifestări, precum și pentru asigurarea transparenței în ceea ce privește centralizarea solicitărilor este necesară ca atribuirea amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional "Mărțișor” să se facă prin licitație publică cu strigare;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice și ale art.333, alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în considerare și prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă atribuirea prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2021”, identificate în anexele nr.2-5 ale caietului de sarcini, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Perioada pentru care se atribuie amplasamentele prevăzute la alin.(1) este 25.02.2021 - 08.03.2021.

Art.2. Licitația publică cu strigare se va organiza dacă situația epidemiologică și reglementările de pe plan central și local vor permite desfășurarea activităților comerciale tradiționale din perioada 1-8 Martie.

Art.3. în situația în care restricțiile de organizare a acțiunii „Mărțișor 2021” vor fi instituite după data adjudecării locurilor la licitație, prețurile declarate câștigătoare și achitate vor fi restituite în baza unei cereri depuse la Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice, cereri însoțite de documentele de plată. Dacă restricțiile vor fi instituite înainte de data organizării licitației, aceasta se va anula.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini privind atribuirea prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional „Mărțișor 2021”, conform anexei la prezenta hotărâre. Caietul de sarcini cuprinde anexele: nr.1 - cerere tip pentru participare la licitație „Mărțișor 2021”, nr.2 - 5 -planurile de situație cuprinzând amplasamentele pentru mărțișoare, nr.6 - modelul acordului de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal și nr.7 - modelul declarației pe proprie răspundere pentru evaluarea riscurilor de îmbolnăvire COVID-19.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Politiei Locale ;

 • - Serviciului Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice;

 • - Serviciului Achiziții Publice.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LB SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

ALITATE/


Râmnicu Vâlcea, 15 ianuarie 2021


CAIET DE SARCINI

privind atribuirea prin licitație publică cu strigare ^amplasamentelor de pe W- âe'sf ășură r ii n r       ~r

domeniul public al municipiului în ve comerțului stradal ocazionalMi§or 2021'\ hotărârea


 • 1. Obiectul licitației
  • 1.1. Obiectul licitației îl constituie atribuirea?;pnpr;.sW^ de teren, domeniu public, pentru desfășurarea 'comerțul stradal cu ocazia  manifestărilor „Mărțișor 2021".

  • 1.2. Amplasamentele ce urmează a fi închiriate sunt prezentate în planurile de situație anexate, iar în cadrul acestora locurile de

comercializare vor fi dispuse astfel încât să se asigure respectarea măsurilor de distanțare socială.

 • 1.3. Pe locurile atribuite se vor comercializa: mărțișoare, felicitări, flori și pachete cu cadouri.

 • 1.4. Organizatorul licitației și al manifestărilor „Mărțișor 2021" este Municipiul Râmnicu-Vâlcea.

 • 2. Durata atribuirii amplasamentelor
  • 2.1. Perioada pentru care se atribuie locurile de vânzare a mărțișoarelor este 25.02.2021-08.03.2021.

  • 2.2. Atribuirea locurilor pe amplasamentele licitate se face, obligatoriu, pentru întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului.

  • 2.3. Persoanei fizice/juridice nu i se restituie parte din prețul plătit pentru nefolosirea în totalitate a perioadei de comercializare.

  • 2.4. Suprafața unui amplasament va fi de 6 mp - în zona Centrală și de 9 mp (1 cort) - în zonele Nord și Ostroveni.

  • 2.5. Activitățile comerciale se vor desfășura în pavilioane expoziționale-corturi și chioșcuri comerciale din lemn.

 • 3. Elemente de preț
  • 3.1. Prețul de pornire a licitației este de:

400 lei/amplasament/perioadă - în zona Centrală.

 • 300 lei/amplasament/perioadă - în zonele Nord și Ostroveni.

 • 3.2. Pasul minim de licitație este de 50 lei.

 • 3.3. Prețul licitat final va fi cel puțin egal cu prețul de pornire a licitației în cazul unui singur solicitant sau prețul de pornire+un pas în cazul mai multor solicitanți înscriși pentru un loc.

 • 3.4. Prețul licitat pentru închirierea domeniului public în perioada 25.02.2021-08.03.2021, se achită anticipat încheierii acordului de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal, până la data de 19.02.2021, ora 12,00, sub sancțiunea pierderii locului adjudecat, a garanției de participare la licitație și atribuirea locului următorilor ofertanți la prețul cel mai mare adjudecat.

 • 3.5. în cazul neachitării obligației de plată conform pct. 3.4. urmează să fie declarată câștigătoare oferta imediat următoare care se va achita, în numerar, de către ofertantul acesteia.

 • 4. Obligațiile comerciantului

Ocupantul locului public are următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile Regulamentului de autorizare a activităților din sectorul comercial și al serviciilor de piață organizate în zonele publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 104/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • b) să respecte toate măsurile stabilite pe plan național și local pentru combaterea pandemiei și prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-COV 2 bl. să depună la Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice (S.A.A.C.E.P.), cu 24 de ore înainte de deschiderea acțiuni „Mărțișor 2021", o declarație pe proprie răspundere (model anexat) pentru evaluarea riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19. Declarația este obligatorie pentru toți cei care vor comercializa produse la acțiunea „Mărțișor 2021", atât persoane fizice și administratori ai persoanei juridice cât și angajați (conform prevederilor legale) ai persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale;

b2. să informeze imediat organizatorul de apariția oricărui caz confirmat de COVID-19 în rândul personalului care desfășoară activitatea de comercializare;

b3. să respecte toate măsurile dispuse de autorități în contextul epidemiologie actual pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, printre care: purtarea obligatorie a măștii de protecție, igiena regulată a mâinilor, dezinfectarea suprafețelor de expunere etc.

 • c) să respecte amplasamentul stabilit, suprafața închiriată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat acordul de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal. Comerciantul are obligația să-și asigure un fond de marfă suficient astfel încât activitatea de comercializare să se desfășoare pe toată perioada prevăzută în acordul de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal.

 • d) să comercializeze mărfurile numai din interiorul corturilor și chioșcurilor comerciale și nu din fața lor. Nu este permisă prinderea, agățarea și expunerea pe exteriorul corturilor/chioșcurilor comerciale cu excepția polițelor de expunere aflate în dotarea chioșcurilor. Se interzice amenajarea de expozitoare sau alte construcții în afara corturilor/chioșcurilor, montarea de umbrele sau alte elemente similare (pavilioane etc).

 • e) să nu subînchirieze terenul/cortul/chioșcul în care funcționează.

 • f) dreptul de a desfășura activități comerciale în spațiul dedicat nu este transmisibil decât între soți sau rude de gradul I.

 • g) să mențină curățenia pe locația închiriată și în zona din jur și să nu tulbure liniștea și ordinea publică.

 • h) să respecte regulile de comerț prevăzute de legislația în vigoare. Persoanele fizice au obligația declarării la ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, a veniturilor rezultate din activitatea comercială desfășurată.

 • i) să respecte prevederile legale rezultate din normativele de prevenire a incendiilor.

 • j) la expirarea termenului să predea cortul/chioșcul închiriat fără degradări (în cazul deteriorării/distrugerii comerciantul va suporta cheltuielile de înlocuire).

 • k) să elibereze imediat și necondiționat amplasamentul în cazul nerespectării obligațiilor mai sus menționate, fără a avea pretenții asupra restituirii sumelor achitate, în caz contrar amplasamentul va fi eliberat, pe cale administrativă, fără o altă Notificare, urmând ca locul eliberat să fie atribuit printr-o nouă licitație.

 • 5. Obligațiile organizatorului
 • a) să pună la dispoziția comercianților spațiile adjudecate conform planurilor de situație anexate;

 • b) să asigure colectarea deșeurilor din vecinătatea locurilor de comercializare a mărțișoarelor;

 • c) să urmărească desfășurarea ordonată a activității de comercializare conform acordurilor de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal cu ocazia manifestărilor „Mărțișor 2021".

 • 6. Aspecte și condiții legate de participarea la licitație:
  • 6.1. Pot participa la licitație atât persoanele fizice cât și persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, care au ca obiect de activitate declarat producția sau comerțul cu amănuntul de produse specifice acestui eveniment.

  • 6.2. Participanții la licitație au obligația să achite:

 • - o taxă de participare la licitație în valoare de 15 lei pentru fiecare amplasament solicitat.

 • - o garanție de participare, în valoare de 150 lei pentru fiecare amplasament solicitat.

Taxa și Garanția de participare la licitație pot fi achitate la casieriile Primăriei sau, cu cel puțin 4 zile înainte de data licitației, prin ordin de plată în contul organizatorului, respectiv contul RO14TREZ67121360250XXXXX-taxa de participare licitație și R023TREZ6715006XXXX000140-garanție de participare la licitație, conturi deschise la Trezoreria Râmnicu-Vâlcea, titular de cont Municipiul Râmnicu-Vâlcea, cod fiscal 2540813.

Taxa de participare nu se restituie.

Garanția de participare se restituie:

 • - în termen de maxim 10 zile de la desfășurarea licitației, pentru cei care nu au adjudecat locuri la licitație.

 • - în termen de maxim 10 zile de la expirarea acordului de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal cu ocazia manifestărilor „Mărțișor 2021" .

 • - pentru solicitanții care doresc restituirea garanției în cont bancar, termenul se reduce la 3 zile.

Restituirea garanției se face cu condiția respectării pct.4, lit.j) din prezentul Caiet de sarcini, în baza cererii participantului însoțită de originalul chitanței de plată și de referatul de aprobare a restituirii întocmit de Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice. Cererile de restituire se depun începând cu a doua zi de la data licitației pentru cei care nu au adjudecat locuri la licitație și după 08.03.2021 pentru cei care au adjudecat locuri la licitație. Pentru solicitanții care doresc restituirea garanției în cont bancar, la cerere se va anexa nr. de cont IBAN vizat de bancă sau un extras de cont din care să rezulte nr. de cont bancar.

 • 6.3. Persoanele participante la licitație sunt obligate să dețină delegație „pentru licitație" din partea societății comerciale sau împuternicire „pentru licitație" din partea persoanei fizice neautorizate/autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, iar persoanele fizice participante, în nume propriu, să prezinte originalul și copia cărții de identitate.

 • 6.4. Persoanele participante la licitație trebuie să specifice în cererea tip, amplasamentul(ele), respectiv numărul de pe planul de situație a locului/locurilor pentru care se înscriu la licitație.

 • 6.5. Procedura licitației pentru adjudecarea locului poate avea loc doar cu condiția participării a minim 1 (unu) ofertant. în acest caz prețul pentru un loc este egal cu cel puțin prețul de pornire a licitației.

 • 6.6. Poate fi exclus de la procedura de atribuire a amplasamentelor orice ofertant care se află în una din situațiile:

 • a) nu respectă toate măsurile dispuse de autorități în contextul epidemiologie actual pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ( nu poartă mască de protecție, prezintă simptome specifice COVID-19, se află sub incidența vreunei decizii DSP de izolare/carantinare, refuză triajul epidemiologie );

 • b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată privind participarea la licitație, respectiv nu a achitat taxa și garanția de participare;

 • c) înregistrează debite restante la bugetul local al municipiului;

 • d) perturbă desfășurarea procedurii de licitație (nu respectă reprezentanții organizatorului, are o atitudine conflictuală cu alte persoane participante la licitație etc);

 • e) persoana juridică/persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, nu are prevăzut în obiectul de activitate comerțul cu amănuntul al produselor specifice evenimentului;

 • f) persoana fizică/persoana juridică/persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială care a licitat anterior amplasamente pentru comercializarea mărțișoarelor, a încheiat acordul de folosire a domeniului public, dar l-a reziliat după încheierea acestuia;

 • g) persoanele fizice și juridice care au participat anterior la acțiunile de comercializare a mărțișoarelor și pentru care, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct.4, s-a dispus măsura de eliberare a amplasamentului.

 • 7. Documentele licitației:
  • 7.1. Documentele puse la dispoziția celor interesați în vederea participării la licitație:

 • - cererea tip (anexa nr.l),

 • - caietul de sarcini,

 • - planurile de situație ale amplasamentelor (anexele nr.2,3,4,5),

 • - modelul declarației pe proprie răspundere pentru evaluarea riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 (anexa nr.7).

 • 7.2. Documentele care se depun obligatoriu la registratura Primăriei în vederea participării la licitație:

 • - cerere tip pentru închiriere și participare la licitație.

 • - cartea de identitate a persoanei fizice în copie (originalul documentului se va prezenta la licitație).

 • - certificatul de înregistrare al persoanei juridice/persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderii familiale sau certificatul constatator emis în temeiul art.171 alin.c) din Legea nr.359/2004, din care să rezulte obiectul de activitate.

 • - copia chitanței privind depunerea taxei de participare pentru fiecare loc pe amplasament.

 • - copia chitanței garanției de participare pentru fiecare loc pe amplasament.

 • - certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de Direcția Economico-Financiară a Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea.

 • - declarația pe proprie răspundere pentru evaluarea riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, completată.

 • 8. Stabilirea câștigătorului
  • 8.1. Comisia de licitație va examina documentația depusă și are dreptul de a o respinge în cazul în care nu se respecta cerințele caietului de sarcini.

  • 8.2. După expirarea termenului limită de depunere a documentației de participare la licitație și cu cel târziu două zile înainte de data desfășurării licitației, se va afișa repartizarea pe zile și ore a ședințelor de licitație pentru comercianții declarați admiși la această procedură. Repartizarea pe zile și ore se va face pentru a asigura respectarea măsurilor de distanțare socială în contextul epidemiologie prezent. Totodată, se vor afișa și locurile cu o singură ofertă care vor fi declarate câștigătoare în ședința de licitație, în baza acordului scris al ofertantului, la prețul de pornire, în această situație ofertantul nu se va mai prezenta la licitație, acordul scris urmând a fi depus până la data licitației la Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

  • 8.3. Ședința de licitație se va desfășura sub îndrumarea comisiei de licitație, în ordinea numerică a locurilor de comercializare, astfel încât în sala de licitație să fie prezenți doar ofertanții înscriși pentru locul licitat și anunțat de comisie. După adjudecarea locului licitat, participanții vor părăsi sala de ședințe, urmând să se asigure accesul participantilor înscriși la următorul loc licitat și anunțat de comisie. Participanții vor purta măști de protecție și vor respecta îndrumările comisiei de licitație.

  • 8.4. în cursul ședinței de licitație, ofertanții confirmă și acceptă, prin ridicarea mâinii, valoarea anunțată de comisie. Comisia va crește valoarea cu câte un pas până când unul din ofertanți accepta valoarea astfel majorată și nimeni nu acceptă una mai mare. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, locul este adjudecat în favoarea licitatorului care a oferit ultima sumă. Câștigătorul stabilit de comisia de licitație va fi cel care oferă prețul cel mai mare. Prețul stabilit în urma adjudecării poate fi achitat, conform pct.3.4., la casieriile Primăriei sau prin ordin de plată în contul organizatorului, respectiv contul RO19TREZ67121160250XXXXX, cont deschis la Trezoreria Râmnicu-Vâlcea, titular de cont Municipiul Râmnicu-Vâlcea, cod fiscal 2540813.

  • 8.5. Persoanele fizice neautorizate care s-au înscris la mai multe locuri și au achitat taxa/garanția de participare pentru aceste locuri, pot să-și adjudece dor un singur loc.

  • 8.6. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care și-au adjudecat mai mult de un loc, au obligația de a face dovada, înainte de începerea activității de comercializare, că au încheiate contracte de muncă cu personalul folosit la acțiunea „Mărțișor 2021". Copii după aceste documente se vor depune, sub sancțiunea pierderii locului adjudecat, până la data de 24.02.2021, la Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

  • 8.7. Refuzul achitării prețului în urma adjudecării locului și a semnării acordului de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal, duce la pierderea garanției de participare în valoare de 150 lei și la excluderea de la procedura de licitație în desfășurare sau reluată. Modelul acordului de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal este prevăzut în anexa nr.6

  • 8.8. Pentru locurile rămase neadjudecate, licitația se va repeta, respectând condițiile prezentului Caiet de sarcini, în zilele de marți și joi ale săptămânilor rămase până la începerea activității de comercializare a mărțișoarelor la sediul Primăriei municipiului de la ora 10,00. La licitațiile repetate, participanții care au licitat anterior vor completa o nouă cerere și vor achita doar taxa de participare.

 • 9. Dispoziții finale
  • 9.1. înscrierea și participarea la licitație înseamn^^ ș acceptarea prevederilor din documentația de /Qcițație pbs|\ la dispoziție de Primăria municipiului.               ho l/C '

  • 9.2. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completează de/Wfc! cu prevederile actelor normative în vigoare.                      *

Secrefâr trierai,

Anexa mrJ


CERERE

pentru participare la licitație „Mărțișor 2021”

Subsemnata l/a cu

domiciliul în localitatea^ str. ______________. nr.,bl.,sc.,ap.,CNP_______________________ reprezentant1 al S.C./LI./I.F./P.F.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr./      / , CUI

Cod CAEN  tel.

Vă rog să-mi aprobați participarea la licitația publică deschisă cu strigare din data de în vederea închirierii locurilor de pe domeniul public al municipiului

Râmnicu-Vâlcea pentru vânzarea de produse specifice acnifestărilor „Mărțișor 2020”, având perioada de desfășurare 25.02.2021 - 08.03.2021 conform tabelului:

Nr

crt

Amplasamentul

Nr. de locuri /amplasament si suprafața

Amplasamentul solicitat2

Locul solicitat3

1.

Zona Centrală

36 locuri x 6,0 mp

2.

Zona Ostroveni-HERMES

19 locuri x 9,0 mp

3.

Zona Ostroveni-Bloc A11/3

7 locuri x 9,0 mp

3.

Zona Nord

9 locuri x 9,0 mp

2- se bifeaza cu x locația aleasă

* 3 - se trece nr locului, conform planșei

Anexez prezentei:

[ ] Carte de identitate (xerocopie),

[ j Certificat Unic de înregistrare - CUI (xerocopie)

[ ] Certificat constatator de la registrul comerțului privind obiectul de activitate (xerocopie)

[ ] Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de Direcția Economico-Financiară a Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea.

[ ] Copia chitanței pentru plata taxei de participare la licitație și a garanției de participare la licitație.

[ ] Declarația pe propria răspundere pentru evaluarea riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19.

Declar că am luat la cunoștiință și am înțeles prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și consimt să păstrez confidențialitatea datelor cu caracter personal cu care voi intra în contact prin participarea la licitație.

Data


Beneficiar

Reprezentant


Semnătură si stampilă < /


1- se completează in cazul societăților comerciale si a persoanelor fizice autorizateSeî^ăfTîeneralCALEA LUI TRAIAN


MĂRȚIȘOR 2021Aawxa m.6

ACORD DE FOLOSIRE A DOMENIULUI PUBLIC

încheiat azi,2021

Intre:

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, cu sediul administrativ în str.General Praporgescu nr.14, cod fiscal nr.2540813, cont nr.R023TREZ6715006xxx000140, deschis la Trezoreria municipiului Râmnicu-Vâlcea, reprezentat legal prin Mircia GUTĂU - primar, în calitate de proprietar

Și

_______________, cu domiciliul în localitatea

str.nr., bl., sc., ap.____, CNP                      reprezentant al S.C./I.I./I.F./P.F.A.

cu sediul în înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.__/     /_________,

CUI, cont, denumită în continuare beneficiar

 • 1. OBIECTUL, PREȚUL Și DURATA ACORDULUI

Art. 1. Obiectul acordului îl reprezintă dreptul de folosință a terenului - domeniu public - din 7 na , identificat în pianul de situație anexat, poziția, pentru Qcsfășurarea activităților specifice acțiunilor „Mărțișor 2021”, în perioada 25.02.2021-08.03.2021. Art 2. Prețul rezultat în urma licitației cu strigare este de  lei și a fost achitat de care beneficiar cu O.P./chitanța nr..

Art. 3. (1) Acordul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 08.03.2021.

 • (2) Perioada de folosire a domeniului public este de la 25.02.2021 până îa 08.03.2021.

 • 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Beneficiarul are următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile Regulamentului de autorizare a activităților din sectorul comercial și al serviciilor de piață organizate în zonele publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, aprobat prin H.C.L. nr. 104/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • b) să respecte toate măsurile stabilite pe plan național și local pentru combaterea pandemiei și prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-COV 2

b1. să depună la Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice (S.A.A.C.E.P.), cu 24 de ore înainte de deschiderea acțiuni „Mărțișor 2021”, o declarație pe proprie răspundere (model anexat) pentru evaluarea riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19. Declarația este obligatorie pentru toți cei care vor comercializa produse la acțiunea „Mărțișor 2021”, atât persoane fizice și administratori ai persoanei juridice cât și angajați (conform prevederilor legale) ai persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale;

b2. să informeze imediat organizatorul de apariția oricărui caz confirmat de COVID-19 în rândul personalului care desfășoară activitatea de comercializare;

b3. să respecte toate măsurile dispuse de autorități în contextul epidemiologie actual pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, printre care: purtarea obligatorie a măștii de protecție, igiena regulată a mâinilor, dezinfectarea suprafețelor de expunere etc.

 • c) să respecte amplasamentul stabilit, suprafața închiriată, perioada aprobată și destinația pentru care i s-a încheiat acordul de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal. Comerciantul are obligația să-și asigure un fond de marfă suficient astfel încât activitatea de comercializare să se desfășoare pe toată perioada prevăzută în acordul de folosire a domeniului public pentru desfășurarea comerțului stradal.

 • d) să comercializeze măi iurile numai din interiorul corturilor și chioșcurilor comerciale și nu din fața lor. Nu este permisă prinderea, agățarea și expunerea pe exteriorul corturilor/chioșcurilor comerciale cu excepția polițelor de expunere aflate în dotarea chioșcurilor. Se interzice amenajarea de expozitoare sau alte construcții în afara corturilor/chioșcurilor, montarea de umbrele sau alte elemente similare (pavilioane etc).

 • e) să nu subînchirieze terenul/cortul/chioșcul în care funcționează.

f)dreptul de a desfășura activități comerciale în spațiul dedicat nu este transmisibil decât între soți sau rude de gradul I.

 • g) să mențină curățenia pe locația închiriată și în zona din jur și să nu tulbure liniștea și ordinea publică.

 • h) să respecte regulile de comerț prevăzute de legislația în vigoare. Persoanele fizice au obligația declarării la ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, a veniturilor rezultate din activitatea comercială desfășurată.

 • i) să respecte prevederile legale rezultate din normativele de prevenire a incendiilor.

 • j) la expirarea termenului, să predea cortul/chioșcul închiriat fără degradări (în cazul deteriorării/distrugerii comerciantul va suporta cheltuielile de înlocuire).

 • k) să elibereze imediat și necondiționat amplasamentul în cazul nerespectării obligațiilor mai sus menționate, fără a avea pretenții asupra restituirii sumelor achitate, în caz contrar amplasamentul va fi eliberat, pe cale administrativă, fără o altă Notificare, urmând ca locul eliberat să fie atribuit printr-o nouă licitație..

Ari 5. Obligațiile proprietarului

 • a) să pună la dispoziția comercianților spațiile adjudecate conform planurilor de situație,

 • b) să asigure colectarea deșeurilor din vecinătatea locurilor de comercializare a mărțișoarelor, c) să urmărească desfășurarea ordonată a activității de comercializare.

 • 3. DISPOZIȚII FINALE

Orice modificare a prezentului acord se va face numai cu acordul părților prin semnarea unui act adițional.

încheiat astăzi,, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

BENEFICIAR


Primar, Mircia GUTĂU

Vizat juridic,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 ȘI ACORD DE PRELUCRARE DATE

Subsemnatul/subsemnata...................................................domiciliat/ă.........................................................

.................................................., posesor a CI seria...............nr........................CNP.................................., în calitate de solicitant/participant la acțiunile „ MĂRȚIȘOR 2021", proiect organizat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea declar pe propria răspundere următoarele:

 • i. Am / nu am călătorit în ultimele 14 zile în țări/zone cu transmitere comunitară COVID-19;

 • 2. Am / nu am participat în ultimele 14 zile la activități ce au presupus aglomerări de persoane venite din zonele afectate;

 • 3. Am / nu am intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate cu COVID 19 sau cu suspiciune de infecție cu COVID 19;

 • 4. Prezint / nu prezint vreunul din simptomele tuse, febră, dureri în gât, dificultate în respirație.

 • 5. Nu mă aflu sub incidența vreunei decizii a Direcției de Sănătate Publică de izolare/carantină.

Totodată, menționez că declarațiile sunt reale și corecte cunoscând prevederile legislației în vigoare cu privire la falsul în declarații. Totodată, am luat la cunoștiință și am înțeles prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Datele și informațiile din prezentul chestionar corespund realității, iar la momentul completării acestuia nu mă aflu sub incidența niciunei măsuri restrictive impuse de autoritățile naționale pe teritoriul român și/sau al altor state în care am călătorit, precum: restricții de tip antină, autoizolare, părăsirea domiciliului, statului.

Prin participare, comercianțul își asumă responsabilitatea că va urma îndrumările organizatorilor:

 • - Purtarea măștii este obligatorie.

 • - Distanțarea fizică este obligatorie.

 • - Dezinfectarea mâinilor în spațiile special amenajate este obligatorie.

 • - Respectarea / încadrarea în perimetrul alocat fiecărui corn iant este oblig

  Nume-prenume comerciantSemnătura

Data

NOTĂ: Activitatea Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea se supune legislației în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.