Hotărârea nr. 18/2021

hotarirea 18 - 25 februarie 2021 - aprobare Raport evaluare activitate asistenti personali iulie - decembrie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


SREN ISO 9001:2015 410/C SREN ISO 14001:20)5 223/M SR ISO 45001:20)0 190/IIS SR ISO/IEC 27001:2010 019/51


HOTĂRÂREA NR. 18

pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul de aprobare nr.228 din data de 19.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2020;

Văzând și Raportul nr.229 din data de 19.01.2021, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.40, alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.29, alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.b, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2020, conform anexei la

prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Asistentă Socială.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: - Instituției Prefectului - județul Vâlcea; - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; - Direcției de Asistentă Socială. 5                                               __ ,

dePREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Grigore CRĂCIUNESCUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALI SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021

ANEXĂ

' T^XÂNr. - Ja

_______________taĂRÂREA______

CONSMULUI LOCAL


Raport privind evaluarea activității asistenților pe ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - dec


oiw SWiTTF il

brie 2020

în conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență-SoGială-(DAS)-monitorizează-activitatea asistenților- personali ai- persoanelor-cu-handicap grav— modul în care își îndeplinesc obligațiile contractuale, și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Pbtri vîrârF29“ălih71 ~ d irTHG nr.268/2007 pe htru aprob ărea' Normelor metocfo I o g i ce d e“âp I i ca re a prevederilor Legii nr.448/2006, acest raport este structurat după cum urmează:

  • a) Dinamica angajării asistenților personali

începând cu luna mai 2020, la nivelul DAS Rm. Vâlcea existau 1700 de posturi destinate încadrării de^asistenți personali și/sau acordării’de indemnizații lunare~persoanelor cu handicap grav din -municipiu, în urma suplimentării cu 50 de locuri, prin HOL nr.112/29.04.2020, a celor 1650 de posturilor —aprobate în luna octombrie 2019

în intervalul iulie-decembrie 2020 au fost angajați, urmare a cererilor depuse și opțiunilor /primate în scris, potrivit Legii nr.448/2006 (art.42 al.5 și al.6), un nr.de 21 asistenți personali (în 14 cazuri realizându-se trecerea de la indemnizația de însoțitor urmare a agravării stării de sănătate a persoanelor aflate în îngrijire ce reclama prezența constantă a unui îngrijitor, ori a imposibilității mamei de a reveni pe piața muncii la expirarea concediului de creștere a copilului de până la 2 ani, minorul necesitând pe mai departe îngrijire specială, acompaniere la terapii). Concomitent, s-a procedat la încetarea raporturilor contractuale pentru 8 asistenți personali din diverse motive (schimbare de domiciliu, deces persoană asistată, transfer la indemnizația de însoțitor, la cerere).

La 31.12.2020 situația asistenților personali, pe categorii de beneficiari asistați (minori, adulți cu handicap grav) și grad de rudenie, se prezenta după cum urmează:

nr. asist.pers, angajați

pers.asistată minor

pers, a si stată adult

asistenți personali

contract per.determinată

contract per. nedeterminată

membri ai familiei

terțe persoane

202

90

112

171

31

95

107

în ceea ce privește evoluția numărului beneficiarilor de indemnizație de însoțitor, precizăm că s-a înregistrat o ușoară creștere, de la 1469 pers, (iulie 2020) la 1481 pers., deși numărul dosarelor registrate și finalizate în aceeași perioadă a fost cu mult mai mare (187 solicitări). Diferența este justificată prin „mișcările naturale” înregistrate în rândul beneficiarilor (respectiv decesul acestora), dar și de schimbarea gradului de handicap sau a domiciliului.

Reamintim faptul că, încă de la începutul anului 2020, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (HG nr.935/2019 și art.45 din Legea nr.5/2020) salariile de bază ale asistenților personali au fost majorate cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din dec.2019, iar cuantumul indemnizației lunare stabilit la 1348 lei (echivalentul salariului net al asistentului personal gradația 0). De asemenea, facem precizarea că, atât în cazul asistenților personali, cât și al beneficiarilor de indemnizație, în cursul sem.ll 2020 plățile au fost efectuate lăzi, suma totală plătită, cumulată de la începutul anului pentru cele două categorii fiind de 30.983.470 lei. Asistenților personali le-a fost acordată în continuare indemnizația de hrană în sumă de 347 lei/lună, conform art.36 alin.6 din OUG nr.114/2018, modificată de OUG nr.1/2020.

kUodul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro ~

Potrivit prevederilor art. 144 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat și a prevederilor art.3 alin.1 lit.c din Legea nr.448/2006, asistentul personal are dreptul la un concediu anual de odihnă. Pe perioada absenței temporare a acestuia, angajatorul are obligația legală (art.37 alin.2 și alin.3 din Legea nr.448/2006) de a asigura persoanei asistate un înlocuitor al asistentului personal, iar dacă acest lucru nu este posibil, i se va acorda o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal (în prezent, 1348 lei), sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Astfel, în sem.ll 2020, au efectuat concediul de odihnă legal, conform programării anuale aprobată de directorul executiv al DAS, un număr de 139 asistenți personali (valoare totală indemnizații

pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

Precizăm că, la nivelul municipiului Rm.Vâlcea nu există nicio unitate de asistență medico-socială de tip „respire”, iar capacitatea Centrului de criză și respite care - Băbeni, aflat în subordinea DGASPC Vâlcea, și care deservește întregul județ, este cu mult depășită (20 locuri).

  • c) Informații privind numărul de asistenți personali instruiți

Precizăm că, potrivit prevederilor art. 38 lit.a) din actul normativ menționat mai sus, asistentul personal are obligația „să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator”. Ultima sesiune de instruire specifică a asistenților personali din cadrul DAS (177 pers.) s-a desfășurat în luna decembrie 2019, pentru noii angajați asigurându-se servicii de informare, consiliere și suport, adecvate problemelor semnalate, prin intermediul personalului de specialitate.

  • d) Numărul de controale efectuate și problemele sesizate

Potrivit aiț40_alin.2 din Jege, serviciul public_de asistență socială are obligația de a efectua vizite periodice de monitorizare a activității asistenților personali, în scopul asigurării respectării drepturilor-șHnteresului superioFabpersoanebcu-dizabilitățk-

în perioada la care ne raportăm, inspectori din cadrul Serviciului Asistență Socială au asigurat monitorizarea lunară a asistenților personali angajați, constatându-se faptul că au fost aduse la îndeplinire sarcinile de serviciu și nu au fost înregistrate plângeri din partea bolnavilor/aparținătorilor privitor la calitatea serviciilor sau posibile situații de neglijare/abandon a persoanei bolnave.___

Facem precizarea că, având în vedere limitările impuse de prelungirea stării de alertă la nivel național în contextul infecției cu Covid 19 (restricții de deplasare și interacțiune socială, în scopul protejării 'drepturilor lă viăță/ integ^ritâfe fizică și ocrotirea sănătății), în peridădă^Tâpbrtâtă s-au ^alizat 101 reevaluări ale beneficiarilor de indemnizație lunară aflați în plată. Totodată, a fost ealizată evaluarea socială a asistenților personali în vederea angajării-21 cazuri și a solicitanților de indemnizație lunară-187 cazuri. Această stare de fapt a fost însă compensată prin intensificarea legăturilor cu asistenții personali, aparținătorii/reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap beneficiare de indemnizație, telefonic, electronic.

Concomitent, ținând cont de cerințele ORD 1985/2016, responsabilii de caz de prevenire din cadrul DAS au întocmit pentru copiii cu dizabilități aflați în familie rapoarte de vizită și de monitorizare-688 cazuri.

De asemenea, în conformitate cu prevederile HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav, modificată prin HG nr. 463/2005, în cursul lunii decembrie 2020 au fost supervizate 196 rapoarte semestriale de activitate, întocmite de asistenții personali (ceilalți 6 fiind recent angajați).

Pe parcursul activității desfășurate am încercat să consiliem familia persoanei bolnave, asistentul personal, cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încheierii contractului de muncă, la necesitatea respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana cu handicap și la posibilitatea de a apela la servicii sociale specializate cum ar fi: recuperare neuropsihomotorie (centre aflate în cadrul DGASPC-Băbeni, Rm.Vâlcea; ONG-uri de Profil cu care DAS a încheiat parteneriate/convenții de colaborare, alte asociații/fundații); servicii tip espiro (DGASPC-Băbeni).

Alte forme de sprijin acordate de către autorități persoanelor cu dizabilități și_familiilor acestora pentru depășirea unor situații de risc social, sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Servicii suport oferite

Beneficiari

sem.ll 2020

1

Card-legitimație pt. locuri gratuite de parcare

159

2

Scutire de la plata rovinietei

182

3

Anchete sociale pt. (re)încadrare în grad de handicap, acordare indemnizație

1046

4

Anchete sociale pt. obținerea certificatului de orientare școlară/profesională

25

5

Anchete sociale de reevaluare pers, instituționalizate/evaluareîn vederea instituționalizării

18

6

Suport financiar de urgență pt. acoperirea parțială a costurilorunor investigații medicale de specialitate/tratamente (sumă totală - 19.800 lei)

13

7 Servicii informare/consiliere (medie zilnică)

zu

475-

29 cazuri noi


Transport local gratuit (titluri de călătorie)

cursul semestrului II 2020 s-a reușit achitarea integrală a facturilor emise de operatorul local de transport urban, SC ETA SA, pentru perioada iunie-noiembrie, în sumă totală de 293.500 lei (lunar, cca.900 de persoane au fost eligibile pt.a beneficia de gratuitate la transportul local, dar s-au eliberat, în medie, doar 475 abonamente, urmare a limitărilor impuse de prelungirea stării de alertă la nivel național în contextul epidemiologie al infecției cu SARS-CoV-2)

în concluzie, în pofida greutăților provocate de pandemia COVID-19, apreciem că, în semestrul II al anului 2020, serviciile sociale asigurate persoanelor cu handicap grav din municipiu au corespuns standardelor de calitate din domeniu, nefiind înregistrate cazuri de neglijare/abuz a persoanelor cu —dizabilităț'Lasistate-,sau,_de încălcare a drepturilor acestora.____


Director executiv DAS Rm.Vâlcea: Virginia FULGESCU Șef Serv. Asistență Socială: Camelia EFTIMIB^^