Hotărârea nr. 17/2021

hotarirea 17 - 25 februarie 2021 - modificare stat functii aparat primar

ROMAN IA

Județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SU l-N ISO 9IHI I:ZI) 15 4 IO/C SU EN ISO 1 »<)01:2IH r> Z23/M Sl< ISO H»<)01:201H 190/US   SU ISO/IEC 27001 :Z01B 01V/SI

HOTĂRÂREA NR. 17

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.03.2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 6272 din 17.02.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.03.2021;

Văzând raportul nr. 6274 din 17.02.2021 întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și avizele transmite comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, formulate cu amendament care nu a fost adoptat în urma votului;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului - județul Vâlcea nr. 6027 din 28.04.2020 privind numărul maxim de posturi aprobat pentru anul 2020;

în temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.155, art. 405, art.407, art. 409 alin.(3), lit.b), art.474, art.475 lit.a), art.477, art.480, art.481, art.554, alin.(1) - (3), art.618 alin.(23) și art.621 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.60 alin.(3) și art.601 - 604 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 79 - art.851, art. 144-art. 147 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, aprobat prin Ordinul nr. 1932/2009 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobată prin Dispoziția primarului nr. 1088/2015;

în baza art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 9 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.03.2021 se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

 • I. prin transformarea a 3 (trei) funcții publice și a 2 (două) funcții contractuale de execuție vacante, astfel:

  Nr. crt.

  Serviciul/Directia

  Funcția publică de execuție/funcția contractuală de execuție vacantă

  actuală

  transformată

  1.

  Compartimentul Urmărire Lucrări Reparații - Direcția de Investiții și Achiziții Publice (poziția 245 din statul de funcții)

  consilier, clasa I, grad profesional superior

  consilier, clasa I, grad profesional principal

  2.

  Compartimentul de Transport

  inspector, clasa I,

  inspector, clasa I, grad

  Local - Direcția Dezvoltare Locală (poziția 194 din statul de funcții)

  grad profesional superior

  profesional principal

  3.

  Serviciul Activitate Comercială si Protecția Mediului - Direcția Poliției Locale (poziția 357 din

  polițist local, clasa III, grad profesional

  polițist local, clasa III, grad profesional debutant

  statul de funcții)

  superior

  4.

  Compartiment Secretariat, Gestionare Documente - Direcția Dezvoltare Locală (poziția 162 din statul de funcții)

  referent, studii medii, treapta IA

  referent, studii medii, treapta I

  5.

  Birou Administrativ- Direcția Resurse Umane (poziția 43 din statul de funcții)

  șofer, studii medii, treapta I

  îngrijitor, studii generale

 • II. prin numirea în funcție publică definitivă a doi funcționari publici de execuție, clasa I, grad asistent, pozițiile nr. 36 și nr. 316 din statul de funcții, ca urmare a terminării perioadei de stagiu.

 • III. prin transformarea unor funcții publice de execuție, ca urmare a promovării examenului în clasă de nivel superior, astfel:

  Nr. crt.

  Serviciul/Directia

  J

  Funcția publică de execuție

  Nr. posturi

  Actuală

  Transformată ca urmare a promovării

  1.

  Serviciul Evidență Patrimoniu - Contracte -Direcția Dezvoltare Locală (poziția 184 din statul de funcții)

  Referent, clasa III, grad profesional asistent

  Inspector, clasa I, grad profesional asistent

  1

  2.

  Biroul Fond Locativ, Asociații de Proprietari -Direcția Dezvoltare Locală (poziția 174 din statul de funcții)

  Referent, clasa III, grad profesional superior

  Inspector, clasa I, grad profesional asistent

  1

  3.

  Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră -Direcția Poliției Locale (poziția 345 din statul de funcții)

  Polițist local, clasa III, grad profesional superior

  Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

  1

  4.

  Serviciul Fluidizare Trafic și Siguranță Rutieră -

  Polițist local, clasa III, grad

  Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

  1

  Direcția Politiei Locale (poziția 346 din statul de

  profesional superior

  funcții)

 • IV. prin transformarea unor posturi contractuale de execuție într-o funcție cu nivel de studii superior, ca urmare a promovării examenului, astfel:

  Nr. crt.

  Serviciul/Directia

  J

  Funcția contractuală de execuție

  Nr. posturi

  Actuală

  Transformată ca urmare a promovării

  1.

  Serviciul Operare încasări - Direcția Economico-Financiară (poziția 156 din statul de funcții)

  Casier, studii medii

  Inspector de specialitate, grad profesional II, studii superioare

  1

  2.

  Serviciul Operare încasări - Direcția Economico-Financiară (poziția 158 din statul de funcții)

  Referent, treaptă profesională IA, studii medii

  Inspector de specialitate, grad profesional II, studii superioare

  1

  3

  Biroul Administrativ —

  Referent, treaptă profesională IA, studii medii

  Inspector de specialitate, grad profesional II, studii superioare

  1

  Direcția Resurse Umane (poziția 41 din statul de funcții)

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa - Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘED^^^Ț^ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU IeGALITATE, Grigore CRĂCIUN EȘ^V' SECRETAR GENERAL, /

\           jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA

STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL


Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția

contractuală

---—----------------u________ Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

3

Cj

7

2

5

5

0

5

Observații

Total funcții

de conducere

de execuție/ nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducere (gradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

31

PRIMAR

S

1

2

V1CEPRIMAR

s

1

3

VICEPRIMAR

S

1

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

5

SECRETAR

GENERAL

U.A.T.

II

S

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS____________________________________________26

6

Director

Executiv

II

S

1

___________________ SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGISTRUL AGRICOL ȘI ARHIVĂ_______________ 12

7 |                                          |                             | Șef serviciu | II | I |                    | S [                            |                                |             |           |       |         |       1      ~|

8

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

9

INSPECTOR

I

Superior

S

1

10

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

11

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

12

INSPECTOR

I

Superior

s

1

13

REFERENT

III

Superior

M

1

14

INSPECTOR

I

Superior

s

1

15

INSPECTOR

I

Superior

S

1

16

REFERENT

III

Superior

M

1

17

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

5

1

18

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

BIROUL JURIDIC,

GUVERNANTĂ

CORPORATIVĂ ȘI LEGEA 10/2001

7

19

Șef Birou

II

S

]

20

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

21

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

22

CONS. JURIDIC

I

Asistent

S

1

23

INSPECTOR

I

Superior

s

1

24

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

25

CONSILIER

I

Asistent

S

1

BIROUL CONTENCIOS                                                     4

26

Șef Birou

II

S

1

27

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

28

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

29

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

COMPARTIMENT GREFĂ

30

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

31

CONS. JURIDIC

I

Asistent

S

1

DIRECȚIA RESURSE

UMANE

25

32

Director

Executiv

II

S

1

BIROUL RESURSE 1

JMANE

7

33

Șef Birou

II

S

1

34

CONSILIER

I

Superior

S

1

35

INSPECTOR

I

Superior

S

1

36

INSPECTOR

1

Asistent

S

1

F

3age 2

37

INSPECTOR

I

Superior

S

1

38

INSPECTOR

I

Superior

S

1

39

Referent

III

Superior

M

1

BIROUL ADMINISTRATIV                                          ___ 14

40

Șef Birou

II

S

1

41

INSPECTOR DE SPECIALITATE

n

S

1

42

ȘOFER

1

M

1

43

ÎNGRIJITOR

G

1

44

ȘOFER

1

M

1

45

ȘOFER

1

M

1

46

ÎNGRIJITOR

G

1

47

îngrijitor

G

1

48

îngrijitor

G

1

49

îngrijitor

G

1

50

îngrijitor

G

1

51

îngrijitor

G

1

52

îngrijitor

G

1

53

REFERENT

IA

M

1

________________________________________COMPARTIM ENT RELAȚII CU ROMII _____________________________ 1

| 54 |                                  |                        |                       |                         I । w ।         ।                       । CONSILIER | II |         | S |       |      1

__________________COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII $1 CONTROL INTERN_______________________ 2

55

CONSILIER

I

Principal

S

I

56

INSPECTOR

I

Debutant

S

1

BIROUL INFORMATICA ȘI CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR________________________ ___ 9

57

Șef Birou

II

S

1

58

CONSILIER

I

Superior

S

1

59

CONSILIER

I

Superior

S

1

60

INSPECTOR

I

Superior

S

1

61

INSPECTOR

I

Superior

S

1

62

CONSILIER

I

Superior

S

1

63

INSPECTOR

I

Principal

s

1

64

CONSILIER

I

Superior

s

1

65

REFERENT

III

Superior

M

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN________________ 4

66

AUDITOR

I

Superior

S

1

67

AUDITOR

I

Superior

S

- .......... li               li               1

68

AUDITOR

I

Superior

S

I

69

AUDITOR

I

Superior

S

1

CABINET PRIMAR

4

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURA

74

Șef Birou

II

S

1

75

INSPECTOR

I

Superior

S

1

76

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

77

INSPECTOR

I

Superior

S

1

78

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

79

CONSILIER

IA

S

1

80

CONSILIER

11

S

1

81

REFERENT

IA

M

1

82

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1

DIRECȚIA ECONOMICO -

FINANCIARA

77

83

Director

Executiv

II

S

1

84

Director

Executiv Adjunct

II

S

1

SERVICIUL PERSOANE

JURIDICE

9

85

Șef Serviciu

II

S

1

86

INSPECTOR

I

Superior

S

1

87

INSPECTOR

I

Superior

S

1

88

INSPECTOR

I

Superior

S

1

89

INSPECTOR

I

Superior

S

1

90

CONSILIER

I

Superior

S

1

91

INSPECTOR

I

Superior

s

1

92

INSPECTOR

I

Superior

s

1

93

INSPECTOR

I

Superior

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE

95

INSPECTOR

I

Superior

S

1

96

INSPECTOR

I

Superior

S

1

97

INSPECTOR

I

Superior

S

1

98

INSPECTOR

I

Superior

s

1

99

INSPECTOR

I

Superior

s

1

100

INSPECTOR

I

Superior

s

1

101

INSPECTOR

I

Superior

s

1

102

INSPECTOR

I

Principal

s

1

103

INSPECTOR

I

Superior

s

1

104

INSPECTOR

I

Superior

s

1

105

INSPECTOR

I

Superior

s

1

106

INSPECTOR

I

Principal

s

1

107

INSPECTOR

I

Superior

s

1

108

INSPECTOR

I

Principal

s

1

109

INSPECTOR

I

Superior

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE____________________________________________________16

110

Șef Serviciu

II

S

1

111

INSPECTOR

I

Superior

S

1

112

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

113

INSPECTOR

I

Superior

s

1

_H4

INSPECTOR

I

Principal

s

1

115

INSPECTOR

I

Superior

s

1

1 16

REFERENT

III

Superior

M

1

117

INSPECTOR

I

Superior

s

1

118

REFERENT

III

Superior

M

1

119

INSPECTOR

I

Principal

S

1

120

INSPECTOR

I

Superior

s

1

121

INSPECTOR

I

Superior

s

1

122

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

123

INSPECTOR

I

Superior

s

1

124

INSPECTOR

I

Superior

s

1

125

REFERENT

III

Superior

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , ADMINISTRATIV__________ ___ 10

126

Șef Serviciu

II

S

1

127

INSPECTOR

I

Superior

S

1

128

INSPECTOR

I

Superior

S

1

129

INSPECTOR

I

Superior

S

1

130

CONSILIER

I

Superior

S

1

131

REFERENT

III

Superior

M

1

132

REFERENT

III

Superior

M

1

133

CONSILIER

II

S

1

134

ÎNGRIJITOR

G

1

135

.ARHIVAR

M

1

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE Șl BUGET____________________________________________13

136

Șef Serviciu

II

S

1

137

CONSILIER

I

Superior

S

I

138

INSPECTOR

I

Superior

S

1

139

INSPECTOR

I

Superior

S

1

140

CONSILIER

I

Superior

S

1

141

INSPECTOR

I

Superior

S

1

142

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

143

INSPECTOR

I

Superior

s

1

144

INSPECTOR

I

Superior

s

1

145

INSPECTOR

I

Superior

s

1

146

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

147

INSPECTOR

1

Superior

s

1

148

Referent

III

Superior

M

1

SERVICIUL OPERARE ÎNCASĂRI                                                      11

149

Șef Serviciu

II

S

1

150

INSPECTOR

I

Superior

S

1

151

INSPECTOR

I

Principal

S

1

152

REFERENT

III

Superior

M

1

153

REFERENT

III

Superior

M

1

154

REFERENT

III

Superior

M

1

155

REFERENT

III

Superior

M

1

156

INSPECTOR DE SPECIALITATE

n

1

157

CASIER

M

1

158

INSPECTOR DE SPECIALITATE

LI

S

1

159

CASIER

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA_________________ 55

160

Director

Executiv

II

S

1

161

Director

Executiv Adjunct

II

S

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, GESTIONARE DOCUMENTE__2

162

REFERENT

1

M

1

163

CONSILIER

II

S

1

BIROUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, AGRICULTURA__6

164

Șef Birou

II

S

1

165

INSPECTOR

I

Superior

S

1

166

CONSILIER

I

Superior

S

I

167

CONSILIER

I

Superior

S

1

168

INSPECTOR

I

Superior

S

1

169

INSPECTOR

I

Principal

S

1

BIROUL FOND LOCATIV, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI____________________________________________8

170

Șef Birou

II

S

1

171

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

172

INSPECTOR

I

Superior

S

1

173

INSPECTOR

I

Superior

S

1

174

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

175

INSPECTOR

I

Principal

S

1

176

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

177

INSPECTOR

I

Superior

S

1

SERVICIUL EVIDENȚA PATRIMONIU, CONTRACTE___________________________________________10

178

Șef Serviciu

II

5

1

179

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

180

INSPECTOR

I

Superior

S

1

181

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

182

REFERENT

III

Superior

M

1

183

REFERENT

III

Asistent

M

I

184

INSPECTOR

I |

Asistent

S

1

185

INSPECTOR

I

Superior

S

1

186

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

187

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI__________________ 6

188

Șef Serviciu

II

S

1

189

INSPECTOR

I

Superior

S

1

190

INSPECTOR

I

Superior

S

1

121

CONSILIER

I

Principal

s

1

192

CONS. JURIDIC

I

Superior

s

1

193

INSPECTOR

I

Superior

s

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL

2

194

INSPECTOR

I

Principal

S

1

195

INSPECTOR

I

Superior

S

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC

2

196

INSPECTOR

I

Superior

s

1

197

INSPECTOR

I

Principal

s

1

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

17

198

Șef Serviciu

II

s

1

199

CONSILIER

I

Principal

s

1

200

CONSILIER

I

Superior

s

1

201

INSPECTOR

I

Principal

s

1

202

CONSILIER

I

Superior

s

1

203

CONSILIER

I

Superior

s

1

204

INSPECTOR

I

Superior

s

1

205

CONSILIER

I

Superior

s

1

206

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

207

CONSILIER

I

Superior

s

1

208

INSPECTOR

I

Principal

s

1

209

INSPECTOR

I

Superior

s

1

210

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

<

1

211

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

1

212

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

5

1

213

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

1

214

INSPECTOR DE SPECIALITATE

11

5

1

DIRECȚIA URBANISM

20

215

Arhitect Șef

II

S

1 1

1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI REȚELE EDILITARE

11

216

Șef Serviciu

II

s

1

217

CONSILIER

I

Superior

s

1

218

CONSILIER

I

Superior

s

1

70

CONSILIER

IA

S

1

71

CONSILIER

IA

S

1

72

CONSILIER

IA

S

1

73

CONSILIER

IA

S

1

9


16

| 94 j                               |                     | Șef Serviciu j          II

S 1

1

1 1

1

1 1


219

CONSILIER

I

Superior

S

1

220

CONSILIER

I

Superior

S

1

221

CONSILIER

I

Superior

S

1

222

CONSILIER

I

Superior

S

1

223

INSPECTOR

I

Superior

s

1

224

INSPECTOR

I

Superior

s

1

225

CONSILIER

I

Superior

S

1

226

INSPECTOR

I

Superior

S

1

BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI G.LS.

6

227

Șef Birou

II

S

1

228

CONSILIER

I

Superior

S

1

229

CONSILIER

I

Superior

S

1

230

INSPECTOR

I

Superior

S

1

231

CONSILIER

I

Principal

S

1

232

INSPECTOR

I

Principal

S

1

COMPARTIMENT INFORMAREA ȘI CONSULTAREA

PUBLICULUI, NOMENCLATOR STRADAL

2

233

INSPECTOR

I

Superior

S

1

234

INSPECTOR

I

Principal

S

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

19

235

Director Executiv

II

S

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

8

236

Șef Serviciu

II

S

1

237

CONSILIER

I

Superior

S

1

238

CONSILIER

I

Superior

S

1

239

CONSILIER

I

Superior

S

I

240

CONSILIER

I

Superior

s

1

241

CONSILIER

I

Superior

s

1

242

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

243

CONSILIER

I

Superior

s

I

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII

2

244

CONSILIER

I

Superior

s

1

245

CONSILIER

1

Principal

s

1

SERVICIUL ACHIZIȚII

PUBLICE

8

246

Șef Serviciu

II

s

1 1

F

’age 9

247

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

248

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

249

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

250

CONS.JURIDIC

I

Superior

s

1

251

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

Superior

s

1

252

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

s

1

SERVICIUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI COMERCIALE, EVENIMENTE PUBLICE

9

254

Șef Serviciu

II

s

1

255

INSPECTOR

I

Superior

s

1

256

INSPECTOR

I

Superior

s

1

257

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

258

INSPECTOR

I

Superior

s

1

259

INSPECTOR

I

Superior

s

1

260

REFERENT

III

Superior

V

1

261

Inspector

I

Asistent

s

1

262

CONSILIER

Debutant

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

, SĂNĂTATE

Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

3

263

Referent de specialitate

II

Superior

S

SD

1

264

Referent

III

Superior

M

1

265

MUNCITOR CALIFICAT

I

IV

I

1

DIRECȚIA de evidență a persoanelor


22

266

Director

Executiv

II

S

1

BIROUL STARE CIVILĂ

8

267

Șef Birou

II

S

1

268

INSPECTOR

I

Superior

S

1

269

REFERENT

III

Asistent

M

1

270

REFERENT

III

Superior

M

1

271

INSPECTOR

I

Superior

S

I

272

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

273

INSPECTOR

I

Principal

s

1

274

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

13

275

Șef Serviciu

II

s

l

276

INSPECTOR

I

Superior

s

1

277

INSPECTOR

I

Superior

s

1

278

INSPECTOR

I

Principal

s

1

279

INSPECTOR

I

Superior

s

1

280

INSPECTOR

I

Superior

s

1

281

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

282

INSPECTOR

I

Superior

s

1

283

INSPECTOR

I

Superior

s

1

284

INSPECTOR

I

Superior

s

1

285

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

1

286

REFERENT

IA

M

1

287

REFERENT

II

&

4

1

DIRECȚIA POLIȚIEI

LOCALE

117

288

Director

Executiv

II

s

1

SERVICIUL CONTROL

15

289

Șef serviciu

II

s

I

290

Polițist local

I

Superior

s

1

291

Polițist local

I

Superior

s

1

292

Polițist local

I

Superior

s

1

293

Polițist local

I

Superior

s

1

294

Polițist local

I

Principal

s

1


295

Polițist local

I

Principal

S

1

296

Polițist local

I

Superior

S

1

297

Polițist local

I

Superior

S

1

298

Inspector

I

Superior

s

1

299

Inspector

I

Principal

S

1

300

Inspector

I

Superior

s

1

301

Inspector

I

Asistent

s

1

302

Consilier juridic

I

Superior

s

1

303

Inspector

I

Asistent

s

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI PAZA OBIECTIVE_____________________________________________10

304

Șef serviciu

II

S

1

305

referent

IA

M

I

306

referent

I

M

1

307

referent

II

M

1

308

referent

II

M

1

309

referent

II

M

1

310

referent

II

M

1

311

Șofer

M

1

312

Șofer

M

1

313

Șofer

M

1

COMPARTLMENTUL EVIDENȚA PROCESE VERBALE, REGISTRATURA ȘI GESTIUNE

314

Inspector

I

Superior

S

1

315

Consilier

I

Asistent

S

1

316

Inspector

I

Asistent

S

1

317

Polițist local

III

Superior

M

I

318

Polițist local

III

Superior

M

1

SERVICIUL DISPECERAT, MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE

319

!

Șef serviciu

II

S

1

320

Polițist local

I

Principal

S

1

321

Polițist local

III

Superior

M

1

322

Polițist local

III

Superior

M

1

323

Polițist local

III

Superior

M

1

324

Polițist local

III

Superior

M

1

325

Polițist local

I

Superior

S

1

326

Polițist local

III

Superior

M

1

327

Polițist local

III

Superior

M

1

328

Polițist local

III

Superior

M

1

329

Polițist local

III

Superior

M

1

330

Polițist local

III

Superior

M

1

331

Polițist local

III

Superior

M

1

332

Polițist local

I

Superior

S

1

333

Polițist local

III

Superior

M

1

334

Polițist local

III

Superior

M

1

355

Polițist local

III

Superior

M

1

336

Polițist local

III

Superior

M

1

337

Polițist local

III

Superior

M

1

SERVICIUL FLUIDIZARE TRAFIC

2 ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ

17

338

Șef serviciu

II

S

1

339

Polițist local

I

Principal

S

1

340

Polițist local

I

Principal

s

1

341

Polițist local

I

Superior

s

1

342

Polițist local

I

Superior

s

1

343

Polițist local

III

Superior

M

1

344

Polițist local

III

Superior

M

1

345

Polițist local

l

Asistent

s

1

346

Polițist local

I

Asistent

s

1

347

Polițist local

III

Superior

M

1

348

Polițist local

III

Superior

M

1

349

Polițist local

I

Superior

S

1

350

Polițist local

III

Superior

M

1

351

Polițist local

III

Superior

M

1

352

Polițist local

III

Superior

M

1

353

Polițist local

III

Superior

M

1

354

Polițist local

I

Asistent

S

1

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

15

355

Șef serviciu

II

S

1

356

Polițist local

III

Superior

M

1

357

Polițist local

III

Debutant

M

1

358

Polițist local

III

Superior

M

1

359

Polițist local

III

Superior

M

1

360

Polițist local

I

Superior

S

1

361

Polițist local

III

Superior

M

1

362

Polițist local

III

Superior

M

1

363

Polițist local

III

Superior

M

1___________

364

Polițist local

III

Superior

M

1

365

Polițist local

III

Superior

M

1

366

Polițist local

III

Superior

M

1

367

Polițist local

III

Superior

M

1

368

Polițist local

III

Superior

M

1

369

Polițist local

III

Superior

M

1

SERVICIUL ORDINE

PUBLICĂ

35

370

Șef serviciu

II

S

1

371

Polițist local

III

Superior

M

1

372

Polițist local

III

Superior

M

1

373

Polițist local

III

Superior

M

1

374

Polițist local

III

Superior

M

1

375

Polițist local

III

Superior

M

1

376

Polițist local

III

Superior

M

1

377

Polițist local

III

Superior

M

1

378

Polițist local

III

Superior

M

1

379

Polițist local

III

Superior

M

1

380

Polițist local

III

Superior

M

1

381

Polițist local

III

Superior

M

1

382

Polițist local

III

Superior

M

1

383

Polițist local

III

Superior

M

1

384

Polițist local

III

Superior

M

1

385

Polițist local

III

Superior

M

1

386

Polițist local

III

Superior

M

1

387

Polițist local

III

Superior

M

1

388

Polițist local

III

Superior

M

1

389

Polițist local

III

Superior

M

1

390

Polițist local

III

Superior

M

1

391

Polițist local

III

Superior

M

1

392

Polițist local

III

Superior

M

1

393

Polițist local

I

Superior

S

1

394

Polițist local

III

Superior

M

1

395

Polițist local

III

Superior

M

1

396

Polițist local

I

Asistent

S

1

397

Polițist local

I

Superior

s

1

398

Polițist local

III

Superior

M

1

3 —

Polițist local

III

Superior

M

1

400

Polițist local

III

Superior

M

1

401

Polițist local

III

Superior

M

1

402

Polițist local

III

Superior

M

1

403

Polițist local

III

Superior

M

1

404

Polițist local

III

Superior

M

1

SERVICIUL CREȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ UNITĂȚI ȘCOLARE CREȘE

176

116

405

șef serviciu

S

1

asistent medical nutriție și dietetic; debutant

i

s

1

medic primar

s

2

medic specialist

S

1

asistent med. principal-șef

PL

8

asistent med. principal

s

1

asistent med. principal

PL

26

asistent medical

PL

6

asistent medical debutant

PL

2

educator puericultor

M

5

educator puericultor

PL

2

educator puericultor

principal

PL

1

infirmier

G

23

îngrijitor

G

29

520

bucătar

G

8

ASISTENȚĂ MEDICALĂ UNITĂȚI ȘCOLARE

60

521

medic primar

S

8

medic dentist primar

s

1

medic specialist

S

2

medic dentist specialist

s

3

medic dentist

s

4

asistent med. principal

PL

34

asistent medical

PL

asistent medical debutant

PL

3

asistent medical principal comunits

ir

PL

1

580

mediator sanitar

M

1


NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

NR. TOTAL DE FUNCȚII PUBLICE

346

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

40

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

306

NR. TOTAL DE FUNCȚII CONTRACTUALE

54

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

52

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

176

NR. TOTAL FUNCȚII

580

din care în aparatul de specialitate al primarului

404


PRIMAR

Mircia GUTĂU
Președinte de ședință,