Hotărârea nr. 16/2021

hotarirea 16 - 25 februarie 2021 - modificare organigrama si stat de functii Filarmonica

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SRENISO 14001:2015 2Z3/M SR ISO 45001:201» 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 16

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a art.14 alin. (1) al Regulamentului de Organizare si Funcționare al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 556 din data de 18.02.2021, înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 6367 din 18.02.2021 al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii ”lon Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.03.2021, precum și a art.14 alin.(1) din Regulamentul de organizare si funcționare al acesteia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/27.12.2018;

Văzând, de asemenea, și Raportul nr.557 din data de 18.02.2021, întocmit de Filarmonica ”lon Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 6369 din 18.02.2021, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr. 2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că în ședința Consiliului Administrativ din data de 29.12.2020 s-au avizat modificarea organigramei, a statului de funcții si a art.14 alin. (1) din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Filarmonicii “Ion Dumitrescu”;

în temeiul prevederilor Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole si concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;

în baza art.129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.03.2021, se modifică organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii ”lon Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

 • I. Organigrama se modifică prin transformarea și mutarea postului de inspector de specialitate grad I din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate în artist instrumentist grad II în cadrul Compartimentului Personal Artistic - secțiunea orchestra-simfonică, astfel că la Compartimentul Personal Artistic vor fi 58 de posturi, iar la Compartimentul Financiar-Contabilitate - 2 posturi, numărul total al posturilor rămânând același, respectiv 70 de posturi.

 • II. Statul de funcții se modifică după cum urmează:

 • A. prin transformarea unor posturi, ca urmare a promovării, astfel:

 • - postul de Corist, treapta III din cadrul Compartimentului Personal Artistic, secțiunea cor se transformă în corist treapta II în cadrul aceluiași compartiment - 1 post;

 • - postul de Consilier juridic, grad I din cadrul Compartimentului Juridic se transformă în consilier juridic grad IA în cadrul aceluiași compartiment - 1 post.

 • B, prin transformarea unor posturi vacante, astfel:

 • - postul de Artist liric grad IA din cadrul Compartimentului Personal Artistic - secțiunea cor se transformă în artist instrumentist grad IA în cadrul Compartimentului Personal Artistic -secțiunea orchestra-simfonica - 1 post;

 • - postul de Artist liric grad II din cadrul Compartimentului Personal Artistic - secțiunea cor se transforma în artist instrumentist grad II în cadrul Compartimentului Personal Artistic -secțiunea orchestra-simfonica - 1 post;

 • - postul de Inspector de specialitate grad I din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate se transformă în artist instrumentist grad II în cadrul Compartimentului Personal Artistic - secțiunea orchestra-simfonica - 1 post.

 • (2) Modificările aprobate conform alin.(1) se regăsesc în anexele nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Consecință a modificărilor aprobate conform art.1 se modifică art.14 alin.(1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filarmonicii "Ion Dumitrescu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 424/27.12.2018, care va avea următorul conținut:

” Art.14.(1) Personalul Filarmonicii “Ion Dumitrescu” este constituit din:

 • • Personal cu funcții de conducere (manager si contabil sef) = 2 posturi;

 • • Compartiment juridic = 1 post;

 • • Compartiment financiar-contabilitate = 2 posturi;

 • • Compartiment resurse umane = 1 post;

 • • Compartiment achiziții publice si secretariat - 1 post;

 • • Personal artistic = 58 posturi;

 • • Compartiment tehnic = 3 posturi;

 • • Compartiment administrativ = 2 posturi.

Total posturi                                               = 70 posturi”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Filarmonica "Ion Dumitrescu”.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico - Financiară;

 • - Filarmonicii ”lon Dumitrescu”.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021


O

o'

o

'Jt 00

PERSONAL ARTISTIC

ORCHESTRA SIMFONICA + COR

00

COMPARTIMENT TEHNIC

CM

22

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

COMPARTIMENT JURIDIC

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI SECRETARIAT

NJ

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE


y?

y) O a

COMPARTIMENT

ADMINISTRATIV


y:MANAGER

> | 2

n o

2

(73

C

>

<ANEXA Nr.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU" RAMNICU VALCEA Anexa 2


HOTĂRÂREA CQtjSILIULU!


APROBAT, MANAGER

CONSTANTINESCU PETRUT|Nr.

STAT DE FUNCȚII FILARMONICA 'ION DUMITRESCU' RAMNICU VALCEA începând cu 01.03. 2021

NR.

CRT

STRUCTURA

Funcția

contractuala

Grad/treapta profesionala

Nivelul studiilor

observatii

de conducere

de execuție

1

manager (contract de management nr. 18572/ 23.05.2018)

2

contabil sef

II

S

COMPARTIMENT JURIDIC

3

consilier juridic

IA

S

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

4

referent de specialitate

I

S

5

referent de specialitate

I

S

COMPARTIMENT ACH

ZITII PUBLICE SI SECRETARIAT

6

referent de specialitate

I

S

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

7

inspector de specialitate

I

S

VACANT

PERSONAL ARTISTIC

8

consultant artistic

IA

S

NR.

CRT

Funcția contractuala

Grad/treapta profesionala

Nivelul studiilor

STRUCTURA

de conducere

de execuție

observatii

9

bibliotecar

IA

S

10

dirijor

IA

S

VACANT

11

concert maestru

IA

S

VACANT

12

sef partida

IA

S

13

sef partida

IA

S

14

sef partida

IA

S

15

sef partida

IA

S

16

sef partida

IA

S

17

sef partida

IA

S

18

sef partida

IA

S

19

sef partida

IA

S

20

artist instrumentist

IA

S

21

artist instrumentist

IA

S

_22

artist instrumentist

IA

S

23

artist instrumentist

IA

S

24

artist instrumentist

IA

S

25

artist instrumentist

IA

S

26

artist instrumentist

IA

S

27

artist instrumentist

IA

S

28

artist instrumentist

IA

s

29

artist instrumentist

IA

s

30

artist instrumentist

IA

s

31

artist instrumentist

IA

s

32

artist instrumentist

IA

s

33

artist instrumentist

IA

s

34

artist instrumentist

I

s

35

artist instrumentist

I

s

36

artist instrumentist

I

s

37

artist instrumentist

I

s

38

artist instrumentist

II

s

VACANT

NR.

CRT

STRUCTURA

Funcția

contractuala

Grad/treapta profesionala

Nivelul studiilor

observatii

de conducere

de execuție

39

artist instrumentist

I

S

40

artist instrumentist

II

S

VACANT

41

artist instrumentist

IA

S

VACANT

42

instrumentist

I

M

43

instrumentist

I

M

44

instrumentist

III

M

45

dirijor cor

IA

S

46

artist liric

IA

S

47

artist liric

IA

s

48

artist liric

IA

s

49

artist liric

IA

s

50

artist liric

IA

s

51

artist liric

IA

s

52

artist liric

IA

s

53

artist liric

IA

s

54

artist liric

IA

s

55

artist liric

IA

s

56

artist liric

IA

s

57

artist liric

IA

s

58

artist liric

I

s

59

artist liric

II

s

Conform anexa III cap.VI art.2 din Legea nr. 153/2017

60

artist liric

II

s

Conform anexa III cap.VI art.2 din Legea nr. 153/2017

61

artist liric

II

s

Conform anexa III cap.VI art.2 din Legea nr. 153/2017

62

corist

I

M

NR.

CRT

STRUCTURA

Funcție

contractuala

Grad/treapta profesionala

Nivelul studiilor

observatii

de conducere

de execuție

63

corist

1

M

64

corist

1

M

65

corist

II

M

66

recuziter

1

M

67

recuziter

1

M

68

recuziter

1

M

COMPARTIM

ENT ADMINISTRATIV

69

casier

-

M

VACANT

70

îngrijitor

-

M

CONTABIL SEF, Daniela VASILESCU

ÎNTOCMIT, Simona MATEI-IOAN