Hotărârea nr. 15/2021

hotarirea 15 - 25 februarie 2021 - modificare stat de functii Ariel

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


SR EN ISO 91)01:2(1 l.r> 410/C SR EN ISO 14O(I1:ZOI5 223/M SR ISO ISOP 1:20 IH 190/IIS   Sl< ISO/IEC 27(1(11:201H 019/SI


HOTĂRÂREA NR. 15

privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal Ariei Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.03.2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.R195 din data de 15.02.2021, înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.5992 din 16.02.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal Ariei Râmnicu Vâlcea, prin transformarea unor posturi, începând cu data de 01.03.2021;

Văzând, de asemenea, și Raportul nr. R196 din data de 15.02.2021, întocmit de Teatrul Municipal Ariei Râmnicu Vâlcea, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, formulate cu amendament care nu a fost adoptat în urma votului;

în temeiul prevederilor Anexei VIII, Cap. II, Sub. 2B, lit. b) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.554 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 9 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01 martie 2021, se modifică statul de funcții al Teatrului Municipal Ariei Râmnicu Vâlcea, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

  • a) postul de referent de specialitate, studii superioare, gradul II în cadrul Compartimentului achiziții se transformă în post de referent de specialitate, studii superioare, gradul I;

  • b) postul de consilier juridic, debutant, S se transformă în post de consilier juridic, gradul II, S.

  • (2) Modificările aprobate conform alin.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Teatrul municipal Ariei Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Teatrului Municipal Ariei Râmnicu Vâlcea.

    PREȘEDINTE DE ȘE Grigore CRĂCIUNECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021


Io

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Anexa 2


cin

1.03.2021

STAT DE FUNCȚIljl

TEATRUL MUNICIPAL ARIEL RÂMNICU VÂLCEA INC^ÂN

’ NR. ICRT 1

Funcția contractuală

i

£

STRUCTURA

de conducere

de execuție

profbSt&n-aJa^

^ivelul studiilor

OBSERVAȚII

1 1

MANAGER

Conform ctr. de management nr.

48947/30.12.2020

COMPARTIMENT ACHIZIȚII

2

I

referent de specialitate

I

S

I

COMPARTIMENT JURIDIC - RESURSE UMANE

3

consilier juridic

II

S

I                     I.                                  I

4

economist

I           IA

s

CINEMATOGRAF

GEO SAIZESCU

5

administrator

I

M

S b

operator imagin

a

I

M

I 7

casier

M/G

I 8

casier

M/G

! 9

controlor bilete

M/G

; 10

DIRECTOR, cu atribuții economice

II

S

COMPARTIMENT ECONOMIC-FINANCIAR

î 11

economist

IA

S

; 12

magaziner

M/G

I 13

casier

M/G

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

! 14

referent de specialitate

III

S

Conform Anexa VIII, Cap. II, Sub. 2B. lit. b din legea 153/2017

| 15

garderobier

M/G

li

§ 16

referent

IA

M

Conform Anexa VIII, Cap. II, Sub. 2B,| lit. b din legea 153/2017

! 17

DIRECTOR, cu atribuții artistice

II

S

5 18

— —• • * « r—» « • ♦     - —* — '   ~~ • Z“X

s

vacant

COMPARTIMENT ARTISTIC

I 19

regizor artistic

II

s

r 20

actor

IA

s

Lzl

actor

IA

s

: 22

actor

IA

s

j 23

actor

II

S

Conform Anexa III, Cap. 1, Art. II, B din legea 153/2017

lit.

__________________I

24

actor

IA

S

25

actor

IA

S

; 26

actor

II

S

Conform Anexa III, Cap. I, Art. II, B din legea 153/2017

N

27

actor

IA

S

28

actor

IA

S

! 29

actor

IA

S

8 30

actor

1

S

j

i31

actor

, vacarjl

COMPARTIMENT PROGRAMARE - ORGANIZARE SPECTACOLE, FIL

M - SECRETARIAT LITERAR - PROMOVARE - RELAȚII PUBLICE

• 32

î

J____________

impresar artistic

1

S

Conform Anexa III, Cap. I, Art. II, B din legea 153/2017

lit.

k

_________5

I 33

secretar literar

1

S

Conform Anexa III, Cap. I, Art. II, Bdin legea 153/2017

lit.

1

________f

5 34

SOC»         .

s

i 35

ui

" HI XJ ~ -1 ' ,i .'î X o Z CJ o =

•“!

ni

s

vacant

COMPARTIMENT PRODUCȚIE REGIZORAT TEHNIC SCENĂ

J 36

regizor tehnic

1

M

» 37

regizor tehnic

1

M

S 38

manipulant deco

1

M/G

________J

j 39

recuziter

II

M

j 40

operator sunet

1

M

Ș 41

operator lumini

1

M

’ 42

artist plastic

II

S

M3-

artist plastic

1

M

| 44

MAS ISC

1

M