Hotărârea nr. 14/2021

hotarirea 14 - 25 februarie 2021 - incheiere Act Aditional la Acordul de Parteneriat incheiat cu Forumul Cultural

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


SR EN ISO 900 1:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:201» 190/IIS SR ISO/IEC 27001:2010 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 14

privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Acordul de Parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.807 din data de 11.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune încheierea unui act adițional la Acordul de Parteneriat încheiat cu Forumul Cultural al Râmnicului, în sensul prelungirii duratei de folosință a spațiului situat în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 129, până la data de 31 decembrie 2021;

Văzând Raportul nr.808 din data de 11.01.2021, întocmit de Biroul Comunicare, Sport, Cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că, prin Hotărârea nr.179 din 27 aprilie 2017, Consiliul Local a aprobat încheierea unui Acord de Parteneriat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Forumul Cultural al Râmnicului, prin care s-a prelungit durata de folosință a spațiului situatîn Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 129, pus la dispoziția Forumului, asociație apolitică, non guvernamentală și nonprofit; durata de folosință a fost prelungită succesiv, prin hotărâri ale Consiliului Local, valabilitatea acesteia fiind până la data de 31 decembrie 2020;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.45222/02.12.2020, prin care Forumul Cultural al Râmnicului a solicitat prelungirea perioadei de folosire a spațiului susmenționat, în vederea bunei desfășurări a acțiunilor și activităților ce urmează a le desfășura pe parcursul anului 2021 ;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Acordul de Parteneriat încheiat cu Forumul Cultural al Râmnicului, în sensul prelungirii duratei de folosință a spațiului situatîn Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr.129, până la data de 31 decembrie 2021.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Forumului Cultural al Râmnicului.    Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021