Hotărârea nr. 13/2021

hotarirea 13 - 25 februarie 2021 - exprimare acord pentru realizare cu CEZ montare centrala fotovoltaica Ferdinand

ROMAN IA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 900 I :Z(I I 5 11 l>/C SR l-N ISO I 101)1:21)15 223/M SR ISO 45001:20111 190/HS SR ISO/H-C 27001:20111 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR. 13

privind exprimarea acordului pentru realizarea în comun cu GRUPUL CEZ România a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2126 din data de 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune exprimarea acordului pentru realizarea în comun cu GRUPUL CEZ România a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I;

Văzând Raportul nr.2408 din data de 21.01.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare adresa nr.R040/6314/15.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 47838/18.12.2020, prin care CEZ România SA ne-a solicitat acordul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru realizarea în comun a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice cu putere de 15kW, pe una dintre clădirile situate în cadrul Liceului Tehnologic Ferdinand I, liceu ce reprezintă unul dintre partenerii Grupului CEZ România SA, fiind promotorul proiectului desfășurat de Distribuție Oltenia, operatorul de distribuție din cadrul grupului - Ucenic Electrician în județul Vâlcea-,

Ținând seama de faptul că inițiativa susmenționată presupune o investiție pe termen lung, în valoare de peste 15.000 de Euro, fonduri suportate integral de către Grupul CEZ România, un proiect care promovează beneficiile energiei solare și crește gradul de protecție asupra mediului, iar instituția de învățământ va beneficia de energia verde produsă de această centrală, economisind sume importante de bani ce pot fi utilizate în alte scopuri educaționale, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, centrala fotovoltaică să treacă în patrimoniul municipiului;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) și c), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Consiliul Local își exprimă acordul pentru realizarea în comun cu GRUPUL CEZ România a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - CEZ România S.A.

  " A?X" \ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, \ V \\ Grigore CRĂCIUNESQU Ji      \

  \ «XO X'XiXoCS'

  ' N • î

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRl/ LEGALITATE, SECRETAR GENERAL,      /

  jurist Ion DIDOIU          /

  Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021