Hotărârea nr. 12/2021

hotarirea 12 - 25 februarie 2021 - aprobare chirie locuinte ANL pentru anul 2021

ROMÂNIA

județul Vâlcea

M U NICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2010 I90/I1S SR ISO/IEC 27001:20111 019/SI


HOTĂRÂREA NR. 12 privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 25 februarie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul de aprobare nr.2227 din data de 20.01.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la actualizarea chiriei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2021, astfel:

 • - aprobarea valorii chiriei lunare pentru anul 2021, aferentă locuințelor pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, destinate închirierii;

 • - aprobarea valorii chiriei lunare pentru anul 2021, aferentă locuințelor pentru tinerii cu vârsta de peste 35 de ani, destinate închirierii;

 • - valoarea finală a chiriei ce urmează a fi achitată de către chiriași să fie stabilită de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor art.8, alin.(9), alin.(9A1) și alin.(9A3) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete realizate de titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia, depuse până la data de 31.01.2021;

Văzând Raportul nr.2302 din data de 21.01.2021, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, cu amendament care nu a fost adoptat în urma votului și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, formulate cu amendament care nu a fost adoptat în urma votului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora chiria pentru locuințele pentru tineri se actualizează anual cu rata inflației, în termen de 30 de zile de la data publicării ratei inflației comunicate de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior și, dacă este cazul, și în baza coeficientului de ponderare funcție de venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere;

Luând în considerare că pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligația să transmită documente din care să rezulte veniturile nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, în acest sens, chiriașii locuințelor ANL fiind notificați cu privire la necesitatea depunerii actelor de venit până la data de 31.01.2021, în vederea stabilirii chiriei, prin afișarea notificării la fiecare bloc;

în temeiul prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.q), art.139, alin.(3) și a art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 9 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Pentru anul 2021, chiria pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, se actualizează astfel:

 • - valoarea chiriei lunare pentru anul 2021, aferentă locuințelor destinate închirierii, pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

 • - valoarea chiriei lunare pentru anul 2021, aferentă locuințelor destinate închirierii, pentru tinerii cu vârsta de peste 35 de ani, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;

 • - valoarea finală a chiriei ce urmează a fi achitată de către chiriași va fi stabilită de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform prevederilor art.8, alin.(9), alin.(9A1) și alin.(9A3) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete realizate de titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia, depuse până la data de 31.01.2021.

 • A rt.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

 • A rt.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare.  Râmnicu Vâlcea, 25 februarie 2021


Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri cu vârsta de panș destinate închirierii                                       ( fii

EXANr. / _la

*?HbTĂRÂREA

SILULUI LOCAL din_^LW^


z Nr. i Crt. (

\d resă mobil str., nr.)

Bloc

Scara

Et.

Ap

Nr.

Damere

wW 20^;°'

âhfișțtei '

CHIRIE

2021

BL

OCANL1

1 r

^Jicolae lor

ANL 1

A

P

1

2

292

102,06%

298

2

^icolae lor

ANL 1

A

I

5

2

293

102,06%

299

3 1

Nicolae lor

ANL 1

B

P

1

2

293

102,06%

299

4

Nicolae lor

ANL 1

B

P

2

2

293

102,06%

299

5

4icolae lor

ANL 1

B

P

3

1

225

102,06%

230

6

4icolae lor

ANL 1

B

I

5

2

292

102,06%

298

7

Nicolae lor

ANL 1

B

I

6

1

228

102,06%

233

BLOC ANL2

1

Nicolae lor

ANL 2

A

P

3

1

226

102,06%

231

2

Nicolae lor

ANL 2

A

I

6

1

223

102,06%

228

3

Nicolae lor

ANL 2

A

II

8

2

282

102,06%

288

4

Nicolae lor

ANL 2

A

II

9

1

214

102,06%

218

5

Nicolae lor

ANL 2

B

l

4

2

294

102,06%

301

6

Nicolae lor

ANL 2

B

II

8

2

282

102,06%

288

BLOC ANL3

1

Nicolae lor

ANL 3

A

P

1

2

288

102,06%

294

2

Nicolae lor

ANL 3

A

I

6

1

226

102,06%

231

3

Nicolae lor

ANL 3

A

II

7

2

278

102,06%

284

4

Nicolae lor

ANL 3

A

II

8

2

281

102,06%

287

5

Nicolae lor

ANL 3

A

II

9

1

213

102,06%

217

6

Nicolae lor

ANL 3

B

II

7

2

280

102,06%

286

7

Nicolae lor

ANL 3

B

II

8

2

280

102,06%

286

BLOC ANL4

1

Nicolae lor

ANL 4

A

P

1

2

301

102,06%

307

2

Nicolae lor

ANL 4

B

I

6

1

223

102,06%

228

B

LOC ANL 5

1

Nicolae lor

ANL 5

A

P

1

2

301

102,06%

307

2

Nicolae lor

ANL 5

A

P

2

2

288

102,06%

294

3

Nicolae lor

ANL 5

A

P

3

1

226

102,06%

231

4

Nicolae lor

ANL 5

A

II

8

2

282

102,06%

288

5

Nicolae lor

ANL 5

B

II

8

2

282

102,06%

288

6

Nicolae lor

ANL 5

B

II

9

1

214

102,06%

218

BLOCANL6

1

Nicolae Io

ANL 6

A

P

2

2

288

102,06%

294

2

Nicolae Io

ANL 6

A

P

3

1

226

102,06%

231

3

Nicolae Io

ANL 6

A

|

4

2

294

102,06%

301

4

Nicolae Io

r ANL 6

A

I

5

2

288

102,06%

294

5

Nicolae Io

r ANL 6

A

II

9

1

214

102,06%

218

6

Nicolae Io

r ANL 6

B

P

2

2

288

102,06%

294

7

Nicolae Io

r ANL 6

B

P

3

1

226

102,06%

231

8

Nicolae Io

r ANL 6

B

I

4

2

294

102,06%

301

9

Nicolae Io

r ANL 6

B

II

9

1

214

102,06%

218

BLOC ANL7

1

Nicolae Ic

r ANL 7

A

P

1

1

226

102,06%

230

2

Nicolae Ic

r ANL 7

A

P

3

2

301

102,06%

307

3

Nicolae Ic

r ANL 7

A

I

4

1

228

102,06%

233

4

Nicolae Ic

>r ANL 7

A

I

6

2

302

102,06%

308

5

Nicolae Ic

>r ANL 7

A

II

7

1

225

102,06%

230

6

Nicolae Ic

)r ANL 7

A

II

8

2

303

102,06%

309

7

Nicolae Ic

)r ANL 7

A

M

10

1

239

102,06%

244

8 b

Jicolae lor

ANL 7

B

P

1

1

226

102,06%

230

9 b

Jicolae lor

ANL 7

B

P

2

2

297

102,06%

304

10 b

Jicolae lor

ANL 7

B

I

4

2

228

102,06%

232

11 b

Jicolae lor

ANL 7

B

I

5

2

300

102,06%

306

12 b

Jicolae lor

ANL 7

B

|

6

2

301

102,06%

307

13 r

Jicolae lor

ANL 7

B

II

7

1

228

102,06%

233

14 b

Jicolae lor

ANL 7

B

II

8

2

302

102,06%

308

15 r

Jicolae lor

ANL 7

B

II

9

2

299

102,06%

305

16

Jicolae lor

ANL 7

B

M

10

1

241

102,06%

246

249

17

Jicolae lor

ANL 7

B

M

11

1

244

102,06%

BLOC ANL 8

1

Jicolae lor

ANL 8

A

P

1

1

229

102,06%

233

2

Jicolae lor

ANL 8

A

P

2

2

301

102,06%

307

3

Jicolae lor

ANL 8

A

P

3

2

299

102,06%

305

4

Jicolae lor

ANL 8

A

I

4

1

231

102,06%

236

5

Nicolae lor

ANL 8

A

I

5

2

301

102,06%

307

6

Nicolae lor

ANL 8

A

|

6

2

299

102,06%

305

7

Nicolae lor

ANL 8

A

II

9

2

298

102,06%

304

8

Nicolae lor

ANL 8

A

M

11

1

259

102,06%

264

9

Nicolae lor

ANL 8

B

P

1

1

234

102,06%

238

10

Nicolae lor

ANL 8

B

P

2

2

298

102,06%

304

11

Nicolae lor

ANL 8

B

P

3

2

298

102,06%

304

12

Nicolae lor

ANL 8

B

I

4

1

231

102,06%

235

13

Nicolae lor

ANL 8

B

I

5

2

302

102,06%

309

14

Nicolae lor

ANL 8

B

l

6

2

306

102,06%

313

4 HO ACO/

1 0

Nicolae lor

ANL 8

d

II

/

1

zoo

1 UZ.UO 70

ZJo

16

Nicolae lor

ANL 8

B

II

8

2

305

102,06%

311

BLOC ANL 9

1

Nicolae lor

ANL 9

A

P

1

2

295

102,06%

301

2

Nicolae lor

ANL 9

A

P

2

1

235

102,06%

240

3

Nicolae lor

ANL 9

A

p

3

2

285

102 06%

290

4

Nicolae lor

ANL 9

A

P

4

2

288

102,06%

294

5

Nicolae lor

ANL 9

A

P

5

1

236

102,06%

241

6

Nicolae lor

ANL 9

A

P

6

2

295

102,06%

301

7

Nicolae lor

ANL 9

A

I

8

1

236

102,06%

241

8

Nicolae lor

ANL 9

A

I

9

2

286

102,06%

292

9

Nicolae lor

ANL 9

A

I

11

1

235

102,06%

240

10

Nicolae lor

ANL 9

A

I

12

2

294

102,06%

301

11

Nicolae lor

ANL 9

A

II

13

2

294

102,06%

301

12

Nicolae Io

ANL 9

A

II

17

1

235

102,06%

240

13

Nicolae Io

ANL 9

A

II

18

2

291

102,06%

297

BLOC ANL 10

1

Nicolae Io

r ANL10

A

P

4

2

287

102,06%

293

2

Nicolae Io

r ANL10

A

P

6

2

292

102,06%

298

3

Nicolae Io

r ANL10

A

I

12

2

292

102,06%

298

4

Nicolae Io

r ANL10

A

II

14

1

237

102,06%

241

5

Nicolae Io

r ANL10

A

II

17

1

236

102,06%

241

BLOC ANL 1

1

Nicolae Io

r ANL 11

A

P

1

2

293

102,06%

299

2

Nicolae Io

r ANL 11

A

I

11

1

240

102,06%

245

3

Nicolae Ic

r ANL 11

A

II

14

1

238

102,06%

243

4

Nicolae Ic

r ANL 11

A

II

16

2

291

102,06%

297

BLOC ANL 12

1

Nicolae Ic

)r ANL 12

A

P

1

2

291

102,06%

297

2

Nicolae Ic

>r ANL 12

A

P

2

1

235

102,06%

240

3

Nicolae Ic

)r ANL 12

A

P

4

2

287

102,06%

293

4

Nicolae Ic

)r ANL 12

A

P

5

1

237

102,06%

242

5

Nicolae Ic

jr ANL 12

A

10

2

288

102,06%

294

6

Nicolae k

x ANL 12

A

I

__11

1

237

102,06%

242

7 h

Jicolae lor

ANL 12

A

I

12

2

291

102,06%

297

8 h

Jicolae lor

ANL 12

A

“II-

14

1

235

102,06%

240

BLOC ANL 13

2 h

Jicolae lor

ANL 13

A

P

3

2

291

102,06%

297

3 r

Jicolae lor

ANL 13

A

P

4

2

292

102,06%

298

A     N

102,06%

4 r

Jicolae lor

ANL 13

A

r

5

1

238

243

7 r

Jicolae lor

ANL 13

A

I

9

2

291

102,06%

297

9 r

Jicolae lor

ANL 13

A

I

12

2

293

102,06%

300

BLOC ANL 14

1

Jicolae lor

ANL 14

A

P

1

2

292

102,06%

298

2

Jicolae lor

ANL 14

A

P

2

1

238

102,06%

243

3

Jicolae lor

ANL 14

A

P

3

2

290

102,06%

296

4

Jicolae lor

ANL 14

A

P

5

1

239

102,06%

244

5

Jicolae lor

ANL 14

A

P

6

2

293

102,06%

299

6

Jicolae lor

ANL 14

A

I

10

2

291

102,06%

297

7

Jicolae lor

ANL 14

A

II

14

1

238

102,06%

243

8

Nicolae lor

ANL 14

A

II

15

2

291

102,06%

297

9

Nicolae lor

ANL 14

A

II

16

2

291

102,06%

297

10

Nicolae lor

ANL 14

A

II

17

1

239

102,06%

244

11

Nicolae lor

ANL 14

A

II

18

2

292

102,06%

298

E

3LOC W3

1

icolae lor

W3

1

P

1

2

345

102,06%

352

2

icolae lor

W3

1

P

2

1

245

102,06%

250

3

icolae lor

W3

1

P

3

2

345

102,06%

352

4

icolae lor

W3

1

I

4

2

345

102,06%

352

c

\A/Q

1

0

icolae lor

vv3

1

1

5

1

245

1 Uz,06 /o

zoU

6

icolae lor

W3

1

1

6

2

345

102,06%

352

7

icolae lor

W3

1

II

7

2

345

102,06%

352

8

Nicolae lor

W3

1

II

8

1

245

102,06%

250

9

Nicolae lor

W3

1

II

9

2

345

102,06%

352

10

Nicolae lor

W3

1

III

10

2

345

102,06%

352

11

Nicolae lor

W3

1

III

11

1

245

102,06%

250

12

Nicolae lor

W3

1

III

12

2

345

102,06%

352

13

Nicolae lor

W3

1

IV

13

2

345

102,06%

352

14

Nicolae lor

W3

1

IV

14

1

245

102,06%

250

15

Nicolae lor

W3

1

IV

15

2

345

102,06%

352

16

Nicolae lor

W3

2

p

1

2

345

102,06%

352

17

Nicolae lor

W3

2

p

2

1

245

102,06%

250

18

Nicolae lor

W3

2

p

3

2

345

102,06%

352

19

Nicolae lor

W3

2

1

4

2

345

102,06%

352

20

Nicolae lor

W3

2

1

5

1

245

102,06%

250

21

Nicolae lor

W3

2

1

6

2

345

102,06%

352

22

Nicolae Io

W3

2

II

7

2

345

102,06%

352

23

Nicolae Io

W3

2

II

8

1

245

102,06%

250

24

Nicolae Io

W3

2

II

9

2

345

102,06%

352

25

Nicolae Io

r W3

2

III

10

2

345

102,06%

352

26

Nicolae Io

r W3

2

III

11

1

245

102,06%

250

27

Nicolae Io

r W3

2

III

12

2

345

102,06%

352

28

Nicolae Io

r W3

2

IV

13

2

345

102,06%

352

29

Nicolae Io

r W3

2

IV

14

1

245

102,06%

250

30

Nicolae Io

r W3

3

p

1

2

345

102,06%

352

31

Nicolae Io

r W3

3

p

2

1

245

102,06%

250

32

Nicolae Io

r W3

3

p

3

2

345

102,06%

352

33

Nicolae Ic

r W3

3

1

4

2

345

102,06%

352

34

Nicolae Ic

r W3

3

1

5

1

245

102,06%

250

35

Nicolae Ic

r W3

3

1

6

2

345

102,06%

352

36

Nicolae Ic

>r W3

3

II

7

2

345

102,06%

352

37

Nicolae Ic

>r W3

3

II

8

1

245

102,06%

250

L 38

Nicolae Ic

)r|_ W3

3

II

9

2

345

102,06%

352

39 b

icolae lor

W3

3 s

III I

10 I

2 I

345

102,06%

352

40 b

licolae lor

W3

3 1

III '

11

1 |

245

103,06%

250

41 b

licolae lor

W3

3 !

III ’

12 ;

2 !

345

102,06%

352

42 b

licolae lor

W3

3        |

IV

13

2 I

345

103,06%

352

| 43 b

licolae lor

W3

3 1

IV i

14 j

1 |

245

103,06%

250

44 b

licolae lor

W3

3

IV .

15 I

2

345

103,06%

352

BLOCW4

1 b

'licolae lor

W4

1 i

p I

2

2

348

103,06%

355

I 2 b

licolae lor

W4

1              |

p 1

3 I

1 I

245

103,06%

250

i —9—f

'licolae lor

W4-

1         !

-----1.—_—«L.

4

2

348

103,06%

355

i 4 r

'licolae lor

W4

1

1

6 !

1 I

245

103,06%

250

I 5

'licolae lor

W4

1              1

II 1

7 )

2 i

348

103,06%

355

! 6

'licolae lor

W4

1 I

II 1

8 s

2

348

103,06%

355

’ 7

''licolae lor

W4

1              |

11               1

9 1

1 1

245

103,06%

250

i 8

Micolae lor

W4

1 :

III

10 |

2

348

103,06%

355

; 9

Micolae lor

W4

1 ।

lil !

11 !

2 1

348

103,06%

355

10

licolae lor

W4

1 ।

iii

12 )

1

245

103,06%

250

11

licolae lor

W4

1 )

iv

13

2

348

103,06%

355

| 12

Nicolae lor

W4

1

IV

14 |

2

348

103,06%

355

13

Nicolae lor

W4

1 !

IV I

15

1

245

103,06%

250

14

Nicolae lor

W4

2        j

p

1

2

348

102,06%

355

15

Nicolae lor

W4

2

p

2

2 i

348

102,06%

355

16

Nicolae lor

W4

2

p

3

1 ।

245

103,06%

250

17

Nicolae lor

W4

2 i

1                          1

4 I

2

348

103,06%

355

18

Nicolae lor

W4

2

5

2

348

103,06%

355

19

9         '

1

R 1

1

945

102 06%

250

V VH

20

Nicolae lor

W4

2        ।

II i

7

2

348

103,06%

355

21

Nicolae lor

W4

2

II

8

2

348

103,06%

355

22

Nicolae lor

W4

2

II

9

1

245

103,06%

250

23

Nicolae lor

W4

2

III

10

2

348

103,06%

355

2

III

11

2

348

103,06%

OK E

z4

Nicolae lor

vv4

JJJ

25

Nicolae lor

W4

2

III

12

1

245

103,06%

250

26

Nicolae lor

W4

2

IV

14

2

348

103,06%

355

27

Nicolae lor

W4

2

IV

15

1

245

103,06%

250

BLOC W5

I 1

Nicolae lor

W5

1

p

I 1

2

!    348

103,06%

355

2

Nicolae lor

W5

1

p

2

2

| 348

103,06%

355

i 3

Nicolae lor

W5

1

p

i 3

1

245

103,06%

250

4

Nicolae lor

W5

1

1                                 1

4

2

!    348

103,06%

355

5

Nicolae Io

W5

1

i                                 1

5

2

!    348

103,06%

355

I 6

Nicolae Io

W5

1

1                                 1

l 6

1

245

103,06%

250

7

Nicolae Io

W5

1

I II

|       7

2

348

103,06%

355

8

Nicolae Io

r W5

1

! ii

I 9

1

! 245

103,06%

250

9

Nicolae Io

r W5

1

! III

; 10

2

, 348

103,06%

355

| 10

Nicolae Io

r W5

1

* III

11

I 2

‘    348

103,06%

355

11

Nicolae Io

r W5

1

1 HI

I 12

; 1

l 245

103,06%

250

' 12

Nicolae Io

r W5

1

IV

i 15

! 1

245

103,06%

250

13

Nicolae Io

r W5

2

! p

i 1

I 2

348

103,06%

355

! 14

Nicolae Io

r W5

2

1 P

I       2

2

l 348

103,06%

355

15

Nicolae Io

r W5

2

i P

I 3

1

) 245

103,06%

250

16

Nicolae Ic

r W5

2

!                          1

4

2

348

103,06%

355

-17

Nicolae Ic

>r W5

2

|                          1

i 6

1

245

103,06%

250

| 18

Nicolae Ic

)r W5

2

: ii

‘ 8

2

1    348

103,06%

355

19

Nicolae Ic

)r W5

2

। ii

i 9

j 1

j 245

102,06%

250

; 20

Nicolae Ic

>r W5

2

j in

! 10

2

348

102,06%

355

21

Nicolae Ic

)r W5

2

i in

11

I 2

! 348

102/06%

355

1 22

Nicolae Ic

x W5

2

in

12

1

245

19^,06%

250

! 23

Nicolae Ic

Dr W5

2

IV

13

2

348

/j32,06%

355

[_24

Nicolae l<

or W5

2___

IV

15

2L 1

I 245-

0:7^2^

\  250

— ------


. P

Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri cu varsta dd\pe« destinate închirierii

la M)TĂRÂRE/\ )NSILIULUI LOCAL


Nr. ?

Crt. n

dresă imobil (str., r.)

Bloc 8

>cara Et.

Ap C

Nr. ! Camerei

CHIRIE

2020

inflației 2020

CHIRIE

2021

1                                  bl

.OC ANL

' 1 b

Jicolae lorga nr. 17

ANL 1

A P

2 1

318

102,06%

324

2 b

licolae lorga nr.17

ANL 1

A l

5

2

319

102,06%

326

3

licolae lorga nr.17

ANL 1

B P

2

319

102,06%

325

! 4 r

4icolae lorga nr.17

ANL 1

B P

2

2

319

102,06%

326

5 r

iicolae lorga nr.17

ANL 1

B P

3

1 !

245

102,06%

250

6

Nicolae lorga nr.17

ANL 1

B I

5

2

318

102,06%

325

I 7

\licolae lorga nr.17

ANL 1

B I

6

1

248

102,06%

253

Bl

_OC ANL 2

I 1

xlicolae lorga nr. 19

ANL 2

A P

3

1 I

246

102,06%

251

I 2

^icolae lorga nr. 19

ANL 2

A I

6

1

243

102,06%

248

! 3

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

A II

8

2

307

102,06%

313

4

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

A II

9

1

233

102,06%

238

5

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

B I

4

2

320

102,06%

327

6

Nicolae lorga nr.19

ANL 2

B II

8

2

307

102,06%

313

I                                      B

LOC ANL 3

I 1

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A P

1

9

^13

102,06%

320

r\     r

i 2

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A I

6

1

246

102,06%

251

3

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A I

7

2

303

102,06%

309

4

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A I

8

2 i

306

102,06%

312

I 5

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

A l

9

1

232

102,06%

237

2 î

305

102,06%

6

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

D      I

/

O 1 1

| 7

Nicolae lorga nr.21

ANL 3

B l

8

2

305

102,06%

311

i                                                 E

LOC ANL/

1

Nicolae lorga nr.23

ANL 4

A F

3 1

2

327

102,06%

334

2

Nicolae lorga nr.23

ANL 4

B

6

1

243

102,06%

248

E

JLOC ANL 5

1

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

3 1

2

327

102,06%

334

2

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

3 2

2

   314

102,06%

320

3

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

P 3

1

246

102,06%

251

4

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

A

I 8

2

307

102,06%

313

5

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

B

II 8

2

307

102,06%

313

6

Nicolae lorga nr.25

ANL 5

B

II 9

1

233

102,06%

238

'                                                                                                                  i

3LOC ANL 6

1

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

P 2

2

314

102,06%

320

2

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

P 3

1

|    246

102,06%

252

3

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

I 4

2

321

102,06%

327

4

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

I 5

2

314

102,06%

320

5

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

A

II 9

1

233

102,06%

238

6

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

P 2

2

j 314

102,06%

320

I 7

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

P 3

1

|    246

102,06%

252

8

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

I 4

2

321

102,06%

327

9

Nicolae lorga nr.27

ANL 6

B

II 9

1

I 233

102,06%

238

)                    BLOC ANL7

I 1

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

A

-

1

246

102,06%

o          251

2

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

A

P

2

327

102,06°/

0         334

' 3

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

A

I 4

1

248

102,06°/

k        254

4

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

A

I 6

2

329

102,06°/

'o           335

5

Nicolae lorga nr. 11

ANL 7

A

II 7

1

245

102,06°/

'o           250

6

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

A

II 8

2

330

102,06°/

'o           336

7

Nicolae lorga nr.ii

ANL 7

A

M 1(

J        1

zoo

102,00°/

'o           ZOO

8

Nicolae lorga nr.11

ANL 7

B

_P___1

1

|    246

102,06°/

'o           251

9

icolae lorga nr.11

ANL 7

B I p |

2 I 2

324 I

102,06%

331

10 b

icolae lorga nr.11

ANL 7

B I

4     2

248

102,06%

253

11 b

licolae lorga nr. 11

ANL 7

B I

5 2

326

102,06%

333

12 b

licolae lorga nr.11

ANL 7

B i

6     2

328

102,06%

334

1

3 b

licolae lorga nr.11

ANL 7

B II

7       1

248 i

102,06%

253

4 b

licolae lorga nr.11

ANL 7

b Iul

8     2

329

102,06%

336

I 15 b

licolae lorga nr.11

ANL 7

B II

9     2

326

102,06%

333

16 b

licolae lorga nr.11

ANL 7

B M

10      1

262 i

102,06%

268

17 |b

licolae lorga nr.11

ANL 7

B M

11       1

265

102,06%

271

BLUU ANL «

1 r

licolae lorga nr.15

ANL 8

A P

1          1

249

102,06%

254

2

licolae lorga nr.15

ANL 8

A P

2     2

328

102,06%

334

3

licolae lorga nr.15

ANL 8

A P

3     2

325   !

102,06%

332

i 4

licolae lorga nr.15

ANL 8

A M

4       1

252

102,06%

257

! 5

licolae lorga nr.15

ANL 8

A M

5     2

328

102,06%

335

6

licolae lorga nr.15

ANL 8

A 1

6     2

326

102,06%

333

7

licolae lorga nr.15

ANL 8

A H

9     2

325 l

102,06%

332

î 8

licolae lorga nr.15

ANL 8

A M

11      1

282

102,06%

288

9

licolae lorga nr.15

ANL 8

B P

1          1

255

102,06%

260

10

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B P

2     2

324    [

102,06%

________331

11

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B P

3     2

324

102,06%

331

12

Nicolae lorga nr. 15

ANL 8

B !

4      1

251

102,06%

256

13

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B i

5 2

329    !

102,06%

336

14

Nicolae lorga nr. 15

ANL 8

B 1

6     2

334

102,06%

340

15

Nicolae lorga nr.15

ANL 8

B II

7       1

254

102,06%

259

16

Nicolae lorga nr.15

ANI 8

B | II |

8     2

332

102 06%

339

BLOC ANL 9

1

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A | P 1

1      2

321

102,06%

328

2

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A P

2       1

256 I

102,06%

261

3

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A P

3     2

310

102,06%

316

A

ANL 9

A P

4     2

102,06%

89D

I 4

Nicolae lorga nr.29

0 I O

5

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A P 1

5 1

257

102,06%

262

6

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A P

6     2

321

102,06%

328

7

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A 1

8       1

257

102,06%

262

8

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A 1

9     2

311

102,06%

318

9

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A 1

11      1

256

102,06%

261

10

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A 1

I 12 2

321

102,06%

327

11

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A II

13    2

321

102,06%

327

12

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A II

17     1

257

102,06%

262

13

Nicolae lorga nr.29

ANL 9

A | II

18    2

317

102,06%

324

BLOC ANL 10

1

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A 1 P

4     2

313

102,06%

319

2

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A P

6     2

318

102,06%

325

3

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A 1

12    2

318

102,06%

324

4

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A II

14     1

258

102,06%

263

5

Nicolae lorga nr.31

ANL 10

A | II

17     1

258

102,06%

263

E

JLOCANL11

1

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A 1 P

1      2

319

102,06%

326

2

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A 1

11      1

261

i 102,06%

267

3

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A II

14     1

259

| 102,06%

265

4

Nicolae lorga nr.33

ANL 11

A | II

16    2

317

102,06%

324

3LOC ANL 12

1

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A 1 P

1 2

3V

102,06%

o         323

2

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A P

2       1

256

102,06%

0         262

3

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A P

4     2

313

102,06%

'0           319

4

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A P

5       1

258

102,06%

'0           264

5

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A 1

10    2

314

102,06%

'0           321

6

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A 1

11      1

258

102,06°/

'o           263

7

8

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A 1

12    2

317

102,06°/

'0           324

Nicolae lorga nr.35

ANL 12

A | 1

14     1

256

i 102,068

'0           261

BLOC ANL 13

1 N

icolae lorga nr.37

ANL 13

A I P I

3 I 2

317

102,06%

323l

2 h

icolae lorga nr.37

ANL 13

A P

4     2

318

102,06%

325

3

licolae lorga nr.37

ANL 13

A P

5 1

260

102,06%

265

4 r

licolae lorga nr.37

ANL 13

A !

9     2

317

102,06%

324

5

licolae lorga nr.37

ANL 13

A N

12     2

320

102,06%

326

BLI

DC ANL 14

1 r

licolae lorga nr.39

ANL 14

A P

1       2

318

102,06%

324

2 r

licolae lorga nr.39

ANL 14

A P

2      1

259

102,06%

264

3 r

>1100136 lorga nr.39

ANL 14

A P

3     2

316

102,06%

322

4 1

licolae lorga nr.39

A Ml >1 /

   D

5      1

mo nR°Ă

AiNL 14

A | r |

zou

I UZ,UO /o

ZOO |

i 5 r

licolae lorga nr.39

ANL 14

A P

6     2

320

102,06%

326

6 r

licolae lorga nr.39

ANL 14

A M

10    2

317

102,06%

324

7 r

licolae lorga nr.39

ANL 14

A II

14     1

260

102,06%

265

8

licolae lorga nr.39

ANL 14

A II

15    2

317

102,06%

323

9

licolae lorga nr.39

ANL 14

A II

16    2

317

102,06%

324

10

licolae lorga nr.39

ANL 14

A II

17     1

261

102,06%

266

11

licolae lorga nr.39

ANL 14

A II

18    2

318

102,06%

325

BLOC W3

I 1

licolae lorga nr. 18J

W3

1 P

1       2

376

102,06%

383

2

icolae lorga nr.18J

W3

1 P

2       1

267

102,06%

273

3

icolae lorga nr. 18J

W3

1 P

3     2

376

102,06%

384

4

icolae lorga nr. 18J

W3

11

4     2

376

102,06%

383

5

icolae lorga nr. 18J

W3

11

5 1

267

102,06%

273

6

icolae lorga nr. 18J

W3

11

6     2

376

102,06%

384

7

Nicolae lorga nr.18J

W3

1 II

7     2

376

102,06%

383

8

icolae lorga nr. 18J

W3

1 II

8      1

267

102,06%

273

9

icolae lorga nr. 18J

W3

1 II

9     2

376

102,06%

384

10

icolae lorga nr.18J

W3

1 III

10    2

376

102,06%

383

11

icolae lorga nr.18J

W3

1 III

11      1

267

102,06%

273

12

icolae lorga nr. 18J

W3

1 111

12    2

376

102,06%

384

13

icolae lorga nr. 18J

W3

1 IV

13    2

376

102,06%

383

14

icolae lorga nr. 18J

W3

1 IV

14     1

267

102,06%

273

15

Nicolae lorga nr.18J

W3

1 IV

15    2

376

102,06%

384

16

Nicolae lorga nr. 18J

W3

2 P

1       2

376

102,06%

383

17

Nicolae lorga nr.18J

W3

2 P

2       1

267

102,06%

273

18

Nicolae lorga nr.18J

W3

2 P

3     2

376

102,06%

384

19

Nicolae lorga nr.18J

W3

2       1

4     2

376

102,06%

383

20

Nicolae lorga nr.18J

W3

2       1

5       1

267

102,06%

273

21

Nicolae lorga nr. 18J

W3

2       1

6     2

376

102,06%

384

22

Nicolae lorga nr.18J

W3

2 II

7     2

376

102,06%

383

23

Nicolae lorga nr. 18J

W3

2 | II

| 8         1

267

102,06%

273

24

Nicolae lorga nr.18J

W3

2 II

9     2

376

102,06%

384

25

Nicolae lorga nr.18J

W3

2 III

10    2

376

102,06%

383

26

4'icolae lorga nr. 18J

W3

2 III

11      1

267

102,06%

273

27

Nicolae lorga nr.18J

W3

2 III

12    2

376

102,06%

384

28

Nicolae lorga nr.18J

W3

2 IV

13    2

376

102,06%

383

29

Nicolae lorga nr. 18J

W3

2 IV

14     1

267

102,06%

273

30

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3 P

1      2

376

102,06°/

383

31

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3 P

2       1

267

102,06°Z

273

32

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3 P

3 2

376

102,06°/<

384

33

Nicolae lorga nr.18J

W3

3 1

4     2

376

102,06°/

383

34

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3 1

5       1

267

102,06°/

273

35

Nicolae lorga nr.18J

W3

3 1

6     2

376

102,06°/

o         384

36

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3 II

7     2

376

102,06°/

o         383

37

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3 II

| 8 |       1

267

102,06°/

o         273

38

Nicolae lorga nr.18J

W3

3 II

9     2

376

102,06°/

'o           384

39

Nicolae lorga nr.18J

W3

3 II

10    2

376

102,06°/

'o           383

40

Nicolae lorga nr. 18J

W3

3 II

11      1

267

102,06°/

'o           273

41

Nicolae lorga nr.18J

W3

3 | II

| 12 |     2

376

102,06°/

'o           384

42

Nicolae lorga nr.18J

W3

3 1 IV 1 131    2

376

102,06°/

'o           383

I 43

Nicolae lorga nr. 18J

W3

__3 1 IV 1 14 |     1

267

102,06°/

'o           273

44 |b

licolae lorga nr.18J I

W3

3 IV

15

2

376

102,06%

384

BLOC W4

1 h

Jicolae lorga nr. 18I

W4

1 P

2

2

379

102,06%

387

2 r

Jicolae lorga nr. 18I

W4

1 P

3

1

267

102,06%

272

3 r

licolae lorga nr. 181

W4

1 I

4

2

379

102,06%

387

/    N

\NA

1 I

1

987

102,06%

979

4 I

Micoiae lorga nr. i oi

VV4}

0

40 1

5 r

licolae lorga nr. 181

W4

1 II

7

2

379

102,06%

387

6 r

Nicolae lorga nr. 181

W4

1 II

8

2

379

102,06%

387

7

Nicolae lorga nr. 181

W4

1 II

9

1

267

102,06%

272

8

Nicolae loroa nr 181

W4

1 III

10

o

Q7Q

-i no nno/

QQ7

9

xlicolae lorga nr. 181

W4

1 III

11

2

379

102,06%

387

10

Micolae lorga nr.18l

W4

1 II

12

1

267

102,06%

272

11

Micolae lorga nr.18l

W4

1 IV

13

2

379

102,06%

387

12

Micolae lorga nr.18l

W4

1 IV

14

2

379

102,06%

387

13

Nicolae lorga nr. 18I

W4

1 IV

15

1

267

102,06%

272

14

Nicolae lorga nr.18l

W4

2 P

1

2

379

102,06%

387

15

Nicolae lorga nr. 18I

W4

2 P

2

2

379

102,06%

387

16

Nicolae lorga nr.18I

W4

2 F

3

1

267

102,06%

272

17

Nicolae lorga nr.18l

W4

2 I

4

2

379

102,06%

387

18

Nicolae lorga nr.18I

W4

2 I

5

2

379

102,06%

387

19

Nicolae lorga nr. 18I

W4

2 I

6

1

267

102,06%

272

20

Nicolae lorga nr. 18I

W4

2 I

7

2

379

102,06%

387

21

Nicolae lorga nr.18l

W4

2 I

8

2

379

102,06%

387

22

Nicolae lorga nr.18I

W4

2 I

9

1

267

102,06%

272

23

Nicolae lorga nr. 18I

W4

2 I

I 10

2

379

102,06%

387

24

Nicolae lorga nr. 18I

W4

2 I

I 11

2

379

102,06%

387

25

Nicolae lorga nr.18I

W4

2 I

I 12

1

267

102,06%

272

26

Nicolae lorga nr. 18I

W4

2 r

7 14

2

379

102,06%

387

27

Nicolae lorga nr. 18!

W4

2 r

7 15

1

267

102,06%

272

BLOC W5

1

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

3 1

2

379

102,06%

386

2

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

3 2

2

379

102,06%

386

3

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

3 3

1

266

102,06%

272

4

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

I 4

2

379

102,06%

386

5

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

I 5

2

379

102,06%

386

6

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

I 6

1

266

102,06%

272

7

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

II 7

2

379

102,06%

386

8

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

II 9

1

266

102,06%

272

9

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

II 10

2

379

102,06%

386

10

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

III 11

2

379

102,06%

386

11

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

III 12

1

266

102,06%

272

12

Nicolae lorga nr.18H

W5

1

V 15

1

266

102,06%

272

13

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

P 1

2

379

102,06%

386

14

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

P 2

2

379

102,06%

386

15

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

P 3

1

266

102,06%

272

16

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

I 4

2

379

102,06%

386

17

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

I 6

1

266

102,06%

272

18

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

II 8

2

379

102,06°/

386

19

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

II 9

1

266

102,06°/

272

20

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

III 1C

2

379

102,06°/

386

21

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

III 11

2

379

102,06°/

o         386

22

Nicolae lorga nr.18H

W5

2

III 1z

1

266

102,06°/

*7       272

23

Nicolae lorga nr.18F

W5

2

iv 1:

3      2

379

102,0/°/

/ z 386

24

Nicolae lorga nr.18F

W5

2

IV 1'

5       1

266

102/)6^

'o /     272

-^rdș^dtnte de
a,